Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Pensia de invaliditate in noua lege a pensiilor publice 2019.

Pensia de invaliditate in noua lege a pensiilor publice 2019. #47159

Pensia de invaliditate

Art. 63. – Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii, care nu îndeplinesc condiţiile de pensie pentru limită de vârstă şi care au capacitatea de muncă diminuată din cauza:

a) accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, constatate conform legii;

b) altor boli şi accidente care nu au legătură cu munca;

c) participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii.

Art. 64.
– (1) În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:

a) de gradul I, caracterizată de deficienţa funcţională gravă, capacitate de muncă şi autoservire diminuate;

b) de gradul II, caracterizată de deficienţa funcţională accentuată, capacitate de muncă diminuată şi capacitate de autoservire păstrată;

c) de gradul III, caracterizată de deficienţa funcţională medie, capacitate de muncă diminuată şi capacitate de autoservire păstrată. (2) Pentru orice grad de invaliditate prevăzut la alin. (1), în funcţie de natura afectării capacităţii de muncă şi tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă poate fi considerată păstrată pentru anumite activităţi profesionale.

Art. 65. –

(1) Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu avizul Ministerului Sănătăţii.

(2) CNPP, prin intermediul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, denumit în continuare INEMRCM, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.

Art. 66. –

(1) Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5, cu excepţia urmaşilor prevăzuţi la art. 76 lit. c), de către medicul specializat în expertiza medicală a capacităţii de muncă din cadrul INEMRCM, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale.

(2) Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din subordinea INEMRCM, în funcţie de domiciliul solicitantului. Listele cu privire la locaţia cabinetelor de expertiză medicală a capacităţii de muncă din subordinea INEMRCM se vor afişa public atât la sediul CNPP şi la sediile fiecărei case teritoriale de pensii, cât şi pe site-ul instituţiilor.

(3) În urma examinării clinice, a analizării documentelor medicale prezentate şi, după caz, a avizului INEMRCM, medicul expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.

(4) În situaţia în care, pentru emiterea deciziei medicale prevăzute la alin. (3) sunt necesare investigaţii sau examinări de specialitate suplimentare, medicul expert al asigurărilor sociale propune, după caz, prelungirea duratei concediului pentru incapacitate temporară de muncă, în condiţiile legii.

(5) Decizia medicală prevăzută la alin. (3) se emite în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii şi se comunică în termen de 10 zile de la emitere. În situaţiile prevăzute la alin. (4), termenul de emitere a deciziei medicale se prelungeşte corespunzător.

(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la comunicare, la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă, în funcţie de domiciliul persoanei. Contestaţia se soluţionează de către comisiile medicale regionale de contestaţii.

(7) Comisiile medicale regionale de contestaţii funcţionează în cadrul centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă din subordinea INEMRCM.

(8) Contestaţia prevăzută la alin. (6) se soluţionează în termen de 45 de zile de la înregistrare. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 10 zile de la data soluţionării.

(9) Deciziile medicale ale comisiilor medicale regionale de contestaţii date în soluţionarea contestaţiilor prevăzute la alin. (6) pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.

(10) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă necontestate în termen, rămân definitive.

Art. 67. –

(1) În vederea efectuării de investigaţii şi examinări de specialitate suplimentare, CNPP, prin INEMRCM, poate încheia contracte de prestări de servicii medicale cu unităţi sanitare de specialitate, în condiţiile legii.

2) Listele cu privire la locaţia unităţilor sanitare de specialitate se vor afişa public atât la sediul CNPP şi la sediile fiecărei case teritoriale de pensii, cât şi pe site-ul instituţiilor.

Art. 68. –

(1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potenţial, determinat ca diferenţă între stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 şi stagiul de cotizare realizat până la data acordării pensiei de invaliditate.

(2) Stagiul potenţial rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5, la care poate solicita pensie pentru limită de vârstă.

Art. 69. –

(1) Pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor.

(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, aferent lunii pentru care se face plata.

(3) Indemnizaţia pentru însoţitor se suportă de la bugetul de stat.

(4) În cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate care beneficiază de pensie de invaliditate în mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizaţia pentru însoţitor se acordă numai de către ultimul sistem în care aceştia au fost asiguraţi.

Art. 70. –

(1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

(2) După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz: a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate; b) încadrarea în alt grad de invaliditate; c) redobândirea capacităţii de muncă.

(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.

(4) Persoanele încadrate în grad de invaliditate au obligaţia să se prezinte pentru revizuirea medicală la termenul stabilit şi să prezinte documentele medicale şi rezultatele investigaţiilor medicale solicitate de medicul expert al asigurărilor sociale.

(5) Revizuirea medicală se poate efectua oricând, atât la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat, precum şi din oficiu, ca urmare a convocării justificate de către medicul expert al asigurărilor sociale.

(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleaşi proceduri de contestare şi soluţionare, conform prevederilor art. 66.
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Pensia de invaliditate in noua lege a pensiilor publice 2019. #47160

Pensia de invaliditate

Art. 71. – (1) Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:

a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;

b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege.

(2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face de către medicul expert al asigurărilor sociale, conform listei de afecţiuni ireversibile prevăzute în hotărârea Guvernului pentru aprobarea criteriilor medicale pe baza cărora se face încadrarea în grade de invaliditate, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerului Sănătăţii, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 72. –
(1) În vederea soluţionării cererii de încadrare în grad de invaliditate medicul expert al asigurărilor sociale poate solicita avizul INEMRCM, cu privire la cazurile cu documentaţie medicală insuficientă şi/sau incompletă precum şi în cazurile a căror documentaţie impune verificarea datelor medicale.

(2) INEMRCM şi centrele regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă pot convoca, pentru expertizare, persoanele încadrate în grad de invaliditate. INEMRCM poate convoca pentru expertizare şi persoanele care solicită încadrarea în grad de invaliditate. Convocarea se va adresa cazurilor pentru care se dispune verificarea expertizei medicale sau evaluarea datelor medicale, în vederea obţinerii pensiei de invaliditate.

(3) Persoanele care solicită încadrarea în grad de invaliditate, precum şi persoanele încadrate în grad de invaliditate, au obligaţia de a se prezenta la convocarea prevăzută la alin. (2). Neprezentarea persoanelor la convocare, precum şi refuzul de a efectua investigaţiile medicale şi examinările necesare pentru evaluarea/expertizarea capacităţii de muncă, atrag respingerea cererii de încadrare în grad de invaliditate sau după caz, suspendarea plăţii pensiei de invaliditate.

(4) Încadrarea ulterioară în grad de invaliditate a persoanelor care nu şi-au îndeplinit obligaţia prevăzută la alin. (3) se face numai cu avizul INEMRCM.

(5) Neprezentarea la convocare sau, după caz, refuzul efectuării investigaţiilor medicale şi examinărilor necesare în vederea evaluării/expertizării capacităţii de muncă, se comunică caselor teritoriale de pensii, în termen de 5 zile, de către INEMRCM, centrele regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă, precum şi de către medicul expert al asigurărilor sociale.

(6) În aplicarea prevederilor alin. (1) – (5), INEMRCM emite avize, rapoarte de expertiză medicală a capacităţii de muncă, precum şi decizii medicale asupra capacităţii de muncă, cu caracter obligatoriu pentru cabinetele de expertiză medicală a capacităţii de muncă sau centrele regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă.

(7) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă emise conform alin.(6) pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la Comisia Superioară de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă din cadrul INEMRCM. Contestaţia se soluţionează în termen de 45 de zile şi se comunică în termen de 10 zile de la soluţionare.

(8) Deciziile Comisiei Superioare de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă, emise în soluţionarea contestaţiilor, pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.

(9) Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă necontestate în termen, rămân definitive.

Art. 73. –
(1) Pensionarii de invaliditate, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 71 alin. (1), sunt obligaţi să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, cu consultarea medicului curant, în vederea reintegrării socioprofesionale.

(2) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare constatării, cu excepţia situaţiilor în care neîndeplinirea obligaţiei este temeinic justificată.

(3) Medicii experţi ai asigurărilor sociale efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii.

(4) Suspendarea plăţii pensiei încetează cu luna următoare reluării sau, după caz, începerii programelor recuperatorii.

Art. 74. –
(1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadei asimilate prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. a) şi, după caz, a perioadelor de stagiu de cotizare realizat, conform legii, pe durata pensionării de invaliditate.

(2) Transformarea pensiei de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu şi se acordă cuantumul cel mai avantajos.

(3) Indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 69 se menţine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

(4) Pensionarii de invaliditate nu pot opta pentru pensie anticipată.
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Ultima editare: by Mona si Dan.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Pensia de invaliditate in noua lege a pensiilor publice 2019. #47168

Atenție! Ce vor primi pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate

c-cupon-pensie--465x215.jpg


Noua Lege a pensiilor a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis și aduce schimbări importante pentru toți pensionarii. Este și cazul pensiei de invaliditatate.

Acest tip de pensie se cuvine persoanelor care au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii, care nu îndeplinesc condiţiile de pensie pentru limită de vârstă şi care au capacitatea de muncă diminuată din cauza:
– accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, constatate conform legii;

-altor boli şi accidente care nu au legătură cu munca;
– participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 26 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii.

Avem mai multe tipuri de invaliditatea:
a) de gradul I, caracterizată de deficienţa funcţională gravă, capacitate de muncă şi autoservire diminuate;
b) de gradul II, caracterizată de deficienţa funcţională accentuată, capacitate de muncă diminuată şi capacitate de autoservire păstrată;
c) de gradul III, caracterizată de deficienţa funcţională medie, capacitate de muncă diminuată şi capacitate de autoservire păstrată.
(2) Pentru orice grad de invaliditate, în funcţie de natura afectării capacităţii de muncă şi tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă poate fi considerată păstrată pentru anumite activităţi profesionale.

Potrivit legii, pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor. Cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în conformitate cu
legislaţia în vigoare, aferent lunii pentru care se face plata.

Indemnizaţia pentru însoţitor se suportă de la bugetul de stat. În cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate care beneficiază de pensie de invaliditate în mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizaţia pentru însoţitor se acordă numai de către ultimul sistem în care aceştia au fost asiguraţi.

Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor socialem se arată în lege.

După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz:
a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
c) redobândirea capacităţii de muncă.

De asemenea, dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.

Persoanele încadrate în grad de invaliditate au obligaţia să se prezinte pentru revizuirea medicală la termenul stabilit şi să prezinte documentele medicale şi rezultatele investigaţiilor medicale solicitate de medicul expert al asigurărilor sociale.

Revizuirea medicală se poate efectua oricând, atât la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a
agravat, precum şi din oficiu, ca urmare a convocării justificate de către medicul expert al asigurărilor sociale.

Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleaşi proceduri de contestare şi soluţionare.

Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:

a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
b) au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de prezenta lege

Autor: Ancuța Paraschivoiu / Data publicarii: 12-07-2019
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Pensia de invaliditate in noua lege a pensiilor publice 2019. #47272

Pensia de invaliditate: Cine va putea beneficia de aceasta în baza noii legi a pensiilor

Pensia de invaliditate va fi acordată, potrivit noii legi a pensiilor, publicată în Monitorul Oficial, numai celor care au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii. Regăsim în această lege mai multe schimbări față de reglementarea din vechea lege a pensiei de invaliditate, printre care și referitoare la stagiul potențial ori la indemnizația de însoțitor pe care o primesc cei pensionați cu gradul I de invaliditate.

Pensia de invaliditate este unul dintre cele patru tipuri de pensie din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, care a fost publicată pe 9 iulie în Monitorul Oficial nr. 563 și care urmează să intre în vigoare pe 1 septembrie 2021.

Prin comparație cu legea actuală a pensiilor, pensia de invaliditate va fi redefinită prin schimbarea condițiilor care stau la baza acordării sale. Astfel, în viitoarea lege, pensia de invaliditate va fi acordată celor care nu au îndeplinit vârsta standard de pensionare (la fel ca acum), dar care au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii (condiție la care se vor raporta autoritățile indiferent de cauza pentru care se cere această pensie ori de gradul de invaliditate).

Legea se referă acum la doar două tipuri de cauze (de pierdere totală sau a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă) în care pensia se acordă dacă sunt îndeplinite și cele două cazuri de mai sus:

 • accidentele de muncă și bolile profesionale;
 • alte boli sau accidente care nu au legătură cu munca.

În noua lege, spre deosebire de cea veche, schizofrenia, SIDA și neoplaziile nu mai sunt expres precizate drept cauze pentru care se poate obține pensie de invaliditate. Se păstrează însă prevederea referitoare la pensiile de invaliditate legate de evenimentele din decembrie 1989.

Vor exista, de asemenea, tot trei grade de invaliditate, dar ele vor fi redefinite astfel:

 • gradul I, caracterizat de deficiența funcțională gravă, capacitate de muncă și autoservire diminuate;
 • gradul II, caracterizat de deficiența funcțională accentuată, capacitate de muncă diminuată și capacitate de autoservire păstrată;
 • gradul III, caracterizat de deficiența funcțională medie, capacitate de muncă diminuată și capacitatea de autoservire păstrată
 • .

"Pentru orice grad de invaliditate prevăzut la alin. (1) (cele enumerate mai sus - n.red.), în funcție de natura afectării capacității de muncă și tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă poate fi considerată păstrată pentru anumite activități profesionale", mai prevede proiectul de lege. În orice caz, criteriile de încadrare se vor aproba ulterior, prin hotărâre de Guvern.

Indemnizația pentru însoțitor, revizuirea medicală și stagiul potențial

Noua lege a pensiilor mai cuprinde și acordarea unei indemnizații pentru însoțitor (fixă) pensionarilor de invaliditate încadrați cu gradul I. Acești bani se vor da pe lângă pensie și vor reprezenta 50% din salariul minim brut (dacă ne raportăm la cel de acum, care e de 2.080 de lei, indemnizația ar fi de 1.040 de lei pe lună). Legea actuală prevede și ea acordarea acestei indemnizații, dar cuantumul se calculează diferit (80% din punctul de pensie, care acum este de 1.100 de lei), iar, comparativ cu ce prevede noua lege, diferența între actuala și viitoarea indemnizație nu e una semnificativă (880 de lei și 1.040 de lei).

În plus, ea se va acorda și pe perioada când pensionarul trece la pensia pentru limită de vârstă de la cea de invaliditate, ca urmare a îndeplinirii condițiilor cele dintâi.

În mare, condițiile revizuirii medicale periodice (cu frecvență între unul și trei ani) rămân aproximativ aceleași. Totuși, dacă în legea actuală scrie că nu mai sunt supuși revizuirii medicale cei ce au vârsta mai mică cu până la cinci ani față de vârsta standard de pensionare și au realizat stagiile complete de cotizare, în proiect nu se mai regăsește exceptarea. Ceea ce ar însemna ca și aceștia să meargă la revizuirile medicale periodice.

Cât privește calculul stagiului potențial, lucrurile rămân aproximativ la fel: el va reprezenta diferența dintre stagiul complet de cotizare prevăzut de lege și cel realizat până la data acordării pensiei de invaliditate.

Notă: Stagiul potențial este definit (atât în actuala lege, cât și în noua lege a pensiilor) ca fiind perioada de timp considerată stagiu de cotizare şi acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul de cotizare nerealizat din cauza afecţiunilor invalidante.

Totuși, noua lege nu mai prevede alte modalități de calcul pentru stagiul potențial în funcție de anumite afecțiuni.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Pensia de invaliditate in noua lege a pensiilor publice 2019. #47282

Totuși, noua lege nu mai prevede alte modalități de calcul pentru stagiul potențial în funcție de anumite afecțiuni.

Eu spun ca nici in vechile legi nu a existat o modalitate de calcul rezonabila. Si vorbesc in calitatea mea de pensionar de invaliditate din anul 1992. Prin anul 2002, sau in jurul acelor ani mi s-a dimunuat cuantumul pensiei.

Inca nu avem experti in acest domeniu.

Este punctul meu de vedere si sunt dispus sa explic unde cred eu ca este gresit. Desigur si eu am limita mea, dar toate pensiile de invaliditate sunt foarte mici.
Dar .............. :( :( :(
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .