Bine ai venit, Vizitator
Username: Password:

SUBIECT: Legea salarizarii unice

Legea salarizarii unice #7657

L E G E unitara de salarizare a personalului platit din fonduri publice

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Titlul I
Reglementari comune

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica:
personalului incadrat in institutii publice - respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, Autoritatea judecatoreasca, Guvern, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora - finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
b) personalul incadrat in institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
c) personalului din institutiile publice finantate integral din venituri proprii.
(2) Intra in categoria personalului bugetar, personalul incadrat pe baza contractului individual de munca, personalul care ocupa functii de demnitate publica si asimilat acestuia, precum si personalul care beneficiaza de statute speciale, inclusiv functionarii publici.

Art. 2. - Sistemul unitar de salarizare a personalului platit din fonduri publice are la baza urmatoarele principii:
a) legea reglementeaza salarizarea tuturor categoriilor de personal platite din fonduri publice, asa cum sunt definite in Legea privind finantele publice, avand un caracter unitar;
b) raportul intre salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si salariul maxim al personalului platit din fonduri publice va fi de 1 la 15;
c) armonizarea sistemului de salarizare a personalului platit din fonduri publice s-a realizat tinand cont de importanta, raspunderea, complexitatea activitatii si nivelul studiilor necesare pentru desfasurarea activitatii;
d) salariul de baza devine principalul element al castigului salarial si se realizeaza prin includerea in salariul de baza a unor sporuri care au un caracter general;
e) ierarhia salariilor de baza, atat intre domeniile de activitate, cat si in cadrul aceluiasi domeniu, s-a realizat in functie de complexitatea si importanta activitatii desfasurate, avand la baza urmatoarele criterii:
- nivelul studiilor si competente;
- importanta sociala a muncii;
- complexitatea si diversitatea activitatilor;
- responsabilitatea si impactul deciziilor;
- expunere la factori de risc;
- incompatibilitati si conflicte de interese;
- dificultatea activitatilor specifice;
- sfera de relatii - interactiunea cu factorii externi;
- conditii de acceptare pe post.
f) trecerea de la vechiul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare, se face astfel incat nici o persoana sa nu inregistreze o diminuare a castigului salarial brut avut.
g) suprematia legii – in sensul ca nici un alt act juridic privind salarizarea personalului bugetar nu poate deroga de la prevederile prezentei legi;
h) competitivitate in raport cu piata muncii in vederea atragerii de personal competent si mentinerii personalului bugetar performant;
i) transparenta – mecanismul de stabilire a salariului de baza si a celorlalte drepturi salariale sa fie transparent si usor de inteles;
j) echitate – sistemul trebuie sa asigure oportunitati egale si remuneratie egala pentru munca de valoare egala;
k) compatibilitate cu principiile descentralizarii prevazute in legislatia in vigoare;
l) salariile de baza se diferentiaza si in raport cu nivelul la care se presteaza activitatea, respectiv la nivel central, teritorial, respectiv la nivel local;
m) sustenabilitate financiara - costurile salariale trebuie sa se incadreze in bugetele alocate, iar cresterile salariale se vor realiza in concordanta cu evolutia indicatorilor macroeconomici si a indicatorilor sociali;

Art. 3 - (1) in limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite repartizeaza pentru personalul bugetar din aparatul propriu si din unitatile subordonate sumele destinate cheltuielilor salariale, in vederea realizarii sarcinilor programate.
(2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului bugetar se asigura de fiecare ordonator principal de credite cu incadrarea in resursele financiare alocate anual si in numarul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale.

Art. 4. - Monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizeaza de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala a Functionarilor Publici, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestor institutii, precum si de ordonatorul principal de credite.

CAPITOLUL II - Reglementari comune cu privire la elementele sistemului de salarizare

Art. 5 - Sistemul de salarizare reglementeaza remunerarea personalului bugetar in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii, cu conditiile concrete in care aceasta se desfasoara, precum si cu rezultatele obtinute. Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi.

Sectiunea 1 - Salarii de baza

Art. 6. - (1) Salariile de baza, soldele pentru personalul militar, respectiv indemnizatiile persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, se determina prin inmultirea coeficientilor de ierarhizare prevazuti pentru fiecare functie cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, rotunjindu-se din leu in leu, in favoarea salariatului.
(2) Salariile de baza se diferentiaza pe functii in raport cu nivelul pregatirii profesionale, experienta si raspunderea in munca, precum si cu nivelul de complexitate al activitatii, specifice fiecarui post.
(3) in cadrul fiecarei functii, salariile de baza se diferentiaza, pentru personalul bugetar, pe grade pentru studii superioare si pe trepte profesionale pentru studii medii, astfel incat sa se asigure posibilitatea diferentierii salariilor de baza individuale in raport cu nivelul pregatirii profesionale a fiecarei persoane si cu experienta acesteia in munca. De regula se utilizeaza 2-3 grade si respectiv 2-3 trepte profesionale.
(4) in cadrul fiecarui grad sau treapta profesionala, diferentierea salariilor de baza se face pe un numar de 5 gradatii, corespunzatoare celor 5 transe de vechime in munca.
(5) Gradatiile corespunzatoare celor 5 transe de vechime in munca fac parte din salariul de baza.

Art. 7. - (1) Diferentierea salariilor de baza, respectiv a soldelor de functie pentru personalul militar, se realizeaza prin utilizarea unor coeficienti de ierarhizare, cuprinsi in intervalul 1,00 pentru muncitorul necalificat si 15,00 pentru functia cea mai inalta, utilizata in cele trei autoritati, respectiv Autoritatea legislativa, Autoritatea executiva si Autoritatea judecatoreasca. Cele 5 gradatii prevazute pentru fiecare grad sau treapta profesionala sunt diferentiate din 5% in 5%.
(2) Diferentierea indemnizatiilor persoanelor care ocupa functii de demnitate publica si a indemnizatiilor magistratilor, se va face in mod corespunzator cu cele prevazute la alin. (1).

Art. 8. - Pentru personalul bugetar care ocupa o functie de conducere, diferentierea salariilor de baza se face potrivit alin. (1) al articolului 7.

Art. 9. - (1) Transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii sunt urmatoarele:
- intre 3 si 5 ani
- de la 5 la 10 ani
- de la 10 la 15 ani
- de la 15 la 20 ani
- peste 20 ani
(2) Gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca, prevazuta la transa respectiva.
(3) Pentru acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare.
(4) Pensionarii pentru limita de varsta care se angajeaza pe baza unui contract individual de munca in sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiaza de cele 5 gradatii, corespunzator vechimii in munca dobandita in intreaga activitate.

Sectiunea a 2-a - Sporuri

Art. 10. - Personalul bugetar care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Art. 11. - (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, se vor plati in luna urmatoare, cu un spor aplicat la salariul de baza, dupa cum urmeaza :
75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
100% din salariul de baza pentru orele urmatoare si pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.
(2) Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru poate fi compensata cu timp liber corespunzator, la cererea persoanei, in conditiile in care orele nu au fost platite.
(3) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin.(1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 360 ore anual.
(4) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, in situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.
(5) Prevederile alin.(1) nu se aplica persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumulul de functii in aceeasi unitate, la functia cumulata.

Art. 12. - Personalul bugetar incadrat in functii de executie, care prin natura atributiilor de serviciu presteaza in mod sistematic activitati peste durata normala a timpului de lucru sau desfasoara sistematic activitati in zilele nelucratoare si carora nu i se poate acorda timp liber corespunzator, poate beneficia de un spor de pana la 25% calculat la salariul de baza. Categoriile de personal si conditiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc de ordonatorul principal de credite.

Art. 13. - Pentru activitatea desfasurata de nevazatori, incadrati in gradul I de invaliditate, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza.

Art. 14. - In anexele la prezenta lege sunt cuprinse sporurile si alte drepturi specifice fiecarui domeniu de activitate.

Sectiunea a 3-a - Premii

Art. 15. - (1) Personalul bugetar poate beneficia de o indemnizatie de excelenta care se constituie in limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente personalului bugetar, prevazut in statul de functii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget. Indemnizatia de excelenta se poate acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
(2) Indemnizatiile de excelenta individuale se stabilesc la propunerea ordonatorilor de credite in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie prin hotarare de Guvern.

Art. 16. - (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul bugetar beneficiaza, dupa caz, de un premiu anual egal cu salariul de baza mediu lunar brut, realizat in anul pentru care se face premierea.
(2) Pentru personalul bugetar care nu a lucrat tot timpul anului, premiul anual se acorda proportional cu perioada in care a lucrat, luandu-se in calcul media salariilor de baza brute lunare, realizate in perioada in care au desfasurat activitate.
(3) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual in cazul personalului care in cursul anului a desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare, ori a avut abateri, sanctionate disciplinar.
(4) Plata premiului anual se va face pentru intregul personal bugetar salarizat potrivit prezentei legi, incepand cu luna ianuarie a anului urmator.

Sectiunea a 4-a - Alte drepturi

Art. 17 - (1) Posturile temporar vacante pot fi ocupate si prin cumul de functii, de personal bugetar angajat prin concurs sau examen, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de functii.
(2) Posturile vacante din unitatile de asistenta sociala sau de ocrotire a sanatatii, din cultura si invatamant, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul si de catre persoane din aceeasi unitate.
(3) Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii unitatii la care persoana in cauza are functia de baza, daca o parte din programul functiei cumulate se suprapune celui de la functia in care este incadrat; in acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.

Art. 18. - (1) Persoanele care sunt angajate in calitate de colaborator in sectorul bugetar, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, in scopul atragerii de specialisti pentru realizarea unor activitati determinate, beneficiaza de drepturile salariale intr-un cuantum ce nu poate depasi salariul de baza corespunzator functiei de consilier gradul IA din ministere, calculate in raport cu timpul de munca efectiv prestat, potrivit conventiei incheiate, daca prin legi speciale nu se dispune altfel.
(2) Pe perioada in care persoanele de la alin.(1) isi desfasoara activitatea in alte localitati decat cea de domiciliu, autoritatile sau institutiile publice acorda indemnizatii de delegare si deconteaza cheltuielile de transport si de cazare ale acestora, in conditiile stabilite pentru personalul bugetar, in masura in care, prin conventia incheiata, s-a prevazut acest lucru.

Art. 19. - Persoanele numite temporar in locul unei persoane cu functie de conducere care lipseste din unitate o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si care nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc salariul de baza al functiei de conducere pe care o preiau.

Art. 20. - (1) Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca, persoana in cauza isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si gradatia avute anterior.
(2) Cand detasarea sau trecerea temporara in alta activitate se face la o munca la care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana detasata sau trecuta temporar in alta munca are dreptul la acest salariu in conditiile prevazute de lege.
(3) Pe perioada detasarii sau trecerii temporare in alta munca, persoana primeste, pe langa salariul de baza stabilit potrivit alin.(1) sau (2), si celelalte drepturi ce se acorda personalului bugetar de la locul de munca respectiv.
(4) Drepturile ce se acorda pe timpul detasarii sau trecerii temporare in alta munca se suporta de institutia sau unitatea unde personalul respectiv isi desfasoara activitatea. Face exceptie personalul detasat in perioada de sezon la unitati bugetare din statiunile balneoclimaterice, la care plata drepturilor se face de unitatea de la care a fost detasat.

Art. 21. - (1) Personalul mutat, in cadrul aceleiasi autoritati, institutii publice sau unitati, in alta localitate, are dreptul la:
rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru gospodaria sa;
plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza lunar;
plata unei indemnizatii egale cu Ľ din salariul sau de baza lunar, pentru fiecare membru de familie;
un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea sa.
(2) Mutarea in alta localitate se va putea face, in toate cazurile, numai cu asigurarea suprafetei locative corespunzatoare.
(3) De drepturile prevazute la alin.(1) beneficiaza si persoanele solicitate sa fie transferate in alta unitate situata intr-o localitate diferita decat cea de domiciliu, daca in documentul de solicitare a transferului s-a facut aceasta mentiune. Plata drepturilor respective se suporta de institutia sau unitatea la care se face transferul.

Art. 22. - (1) La incadrarea intr-o autoritate, institutie publica sau unitate din alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiaza de o indemnizatie de instalare echivalenta cu un salariu de baza corespunzator functiei, gradului sau treptei profesionale, si gradatiei in care urmeaza a fi incadrat, sau dupa caz, o indemnizatie de incadrare bruta lunara, pentru magistrati. in cazul medicilor si farmacistilor, indemnizatia de instalare se acorda, de catre unitatea sanitara unde s-au incadrat prin concurs, dupa terminarea stagiaturii. Pentru personalul didactic de predare, prima de instalare egala cu indemnizatia de instalare, se acorda avand in vedere prevederile art.51 alin.(6) si art.92 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
(2) Indemnizatia de instalare poate fi echivalenta cu doua salarii de baza, sau dupa caz, doua indemnizatii brute lunare pentru magistrati, pentru acele localitati unde atragerea specialistilor se face cu mare greutate, precum si pentru acele din mediul rural, stabilite de ordonatorii principali de credite bugetare si avizate de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior au demisionat sau li s-a desfacut contractul de munca sau le-a incetat raportul de serviciu, din motive imputabile lor inainte de implinirea unui an de la instalare vor restitui, in conditiile legii, indemnizatia primita, calculata proportional cu perioada ramasa pana la expirarea termenului de un an.

Art. 23. - (1) Personalul bugetar are dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna si la alte concedii, in conditiile legii.
(2) Durata concediului de odihna este de 21 de zile lucratoare pe an pentru o vechime in munca de pana la 10 ani si de 25 de zile lucratoare pe an pentru o vechime in munca de peste 10 ani.
(3) La determinarea indemnizatiei de concediu de odihna se vor lua in calcul, pe langa salariul de baza si indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent prevazute in contractul individual de munca, dupa caz, raportul de serviciu, potrivit legii.
(4) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an calendaristic, integral sau fractionat, conducatorul autoritatii sau institutiei publice este obligat sa stabileasca programarea astfel incat una dintre fractiuni sa fie de cel putin 15 zile lucratoare, neintrerupt. La solicitarea motivata a persoanei in cauza se pot acorda fractiuni neintrerupte mai mici de 15 zile lucratoare.
(5) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. in cazul in care, din motive justificate, personalul bugetar nu a putut efectua concediul de odihna la care avea dreptul intr-un an clendaristic, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna pana la sfarsitul anului urmator.
(6) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii raporturilor juridice de munca.
(7) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.
(8) Prevederile prezentului articol se completeaza cu prevederile in materie din actele normative in vigoare.

Titlul II - Reglementari specifice

CAPITOLUL I - Reglementari specifice personalului incadrat pe baza de contract individual de munca - personal contractual din administratia publica

Sectiunea 1 - Salarii de baza

Art. 24 - Salariile de baza pentru personalul contractual incadrat in serviciile Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, in ministere si in alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea Constitutionala, Consiliul Legislativ, Consiliul Concurentei, Avocatul Poporului, Curtea de Conturi, Consiliul National al Audiovizualului si Consiliul National pentru Studierea Dosarelor Securitatii, sunt prevazute in Anexa nr.I/1.

Art. 25 - Salariile de baza pentru personalul serviciile deconcentrate ale ministerelor si a altor organe centrale de specialitate – prefecturi, consilii judetene, municipii resedinta de judet, sunt prevazute in Anexa nr.I/2.

Art. 26 - Salariile de baza pentru personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor, primariilor si din serviciile publice din subordinea acestora, sunt prevazute in Anexa nr.I/3.

Art. 27 - Salariile de baza pentru personalul contractual incadrat pe functii de executie de specialitate specifice din aparatul Consiliului Concurentei, sunt prevazute in Anexa nr.I/4.

Sectiunea a 2-a - Sporuri

Art. 28. - Sporurile la salariul de baza, care sunt specifice unor domenii bugetare si care se acorda personalului contractual din respectivele domenii, sunt prevazute, dupa caz, in anexele care cuprind salariile de baza pentru personalul din unitatile bugetare din aceste domenii.

Sectiunea a 3-a - Angajarea si avansarea in functii,grade sau trepte profesionale si gradatii a personalului contractual

Art. 29. - Ocuparea unui post vacant existent in statul de functii, in cazul personalului contractual se face prin concurs sau examen, pe baza criteriilor de selectie stabilite prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, in raport cu cerintele postului, iar la avansare, in raport cu performantele profesionale individuale ale candidatului, stabilite in cadrul examinarii acestuia de catre comisia de examinare, desemnata prin dispozitie a ordonatorului de credite bugetare.

Art. 30. – (1) Promovarea persoanelor incadrate cu contract individual de munca, in functii, grade sau trepte profesionale, se face de regula pe un post vacant existent in statul de functii.
(2) In situatia in care nu exista un post vacant, promovarea persoanelor incadrate cu contract individual de munca, in functii, grade sau trepte profesionale, se va face prin transformarea postului din statul de functii in care acestea sunt incadrate, intr-unul de nivel imediat superior.
(3) Planul de promovare a personalului contractual in grade profesionale, pentru personalul cu studii superioare, sau in trepte profesionale, pentru personalul cu studii medii, va fi intocmit de ordonatorul principal de credite si va fi transmis Ministerului Finantelor Publice pentru a fi avut in vedere la intocmirea anexelor la legile bugetare.
(4) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare, se poate face din 3 in 3 ani, in functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativele "foarte bun", cel putin de 2 ori in ultimii 3 ani.
(5) Avansarea in gradatia imediat superioara se face la indeplinirea conditiei de vechime prevazute de transele de vechime in munca.
(6) Activitatea profesionala se apreciaza anual ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale, de catre conducatorul institutiei publice – la propunerea sefului ierarhic – prin acordare de calificative: “foarte bun”, “bun”, “satisfacator” si “nesatisfacator”.
(7) Stabilirea concreta a criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale, in cazul avansarii sau ocuparii unui post vacant, se face prin regulament aprobat de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor, sau dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, sau prin hotarare de Guvern ?
(8) Persoanele incadrate in functii contractuale de debutant, cu salariul de debutant, vor fi salarizate astfel pana la expirarea perioadei de proba, de cel putin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an, si vor fi avansate, pe baza de examen, in functia, gradul sau treapta profesionala imediat superioara.
(9) Absolventii invatamantului superior de lunga si scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional imediat superior gradului de debutant.

CAPITOLUL II - Reglementari specifice personalului contractual din unitatile bugetare subordonate autoritatilor administratiei publice

Sectiunea 1 - Salarii de baza

Art. 31 - Salariile de baza pentru personalul contractual din unitatile bugetare sunt prevazute astfel:
- In Anexa nr.II/1, pentru unitatile de invatamant;
- In Anexa nr.II/2, pentru unitatile de sanatate;
- In Anexa nr.II/3, pentru unitatile de cercetare;
- In Anexa nr.II/4, pentru unitatile de cultura;
- In Anexa nr.II/5, pentru unitatile de cult;
- In Anexa nr.II/6, pentru unitatile sportive;
- In Anexa nr.II/7, pentru unitatile de navigatie;
- In Anexa nr.II/8, pentru laboratoarele centrale si alte unitati bugetare din agricultura;
- In Anexa nr.II/9, pentru oficiile de cadastru, geodezie si cartografie;
- In Anexa nr.II/10, pentru unitatile de protectie a mediului;
- In Anexa nr.II/11, pentru unitatile de aviatie sportiva;
- In Anexa nr.II/12, pentru unitatile de asistenta sociala si unitatile de asistenta medico-sociala;
- In Anexa nr.II/13, pentru unitatile sanitar – veterinare;
- In Anexa nr.II/14, pentru alte unitati bugetare de subordonare centrala si locala, precum si pentru compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investitii, din unitatile cuprinse in anexele nr.II/1-II/13;
- In Anexa nr.II/15, pentru activitatea de secretariat - administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire, din unitatile din sectorul bugetar.

Sectiunea a 2-a - Sporuri si alte drepturi

Art. 32. - Sporurile la salariile de baza si alte drepturi, care sunt specifice unor domenii bugetare, sunt prevazute, dupa caz, in anexele care cuprind salariile de baza pentru personalul din unitatile bugetare respective.

Art. 33. - in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate personalului salarizat potrivit Anexelor nr.II/1-II/15, cu respectarea prevederilor legale, urmatoarele categorii de sporuri:
a) pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective ;
b) pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata, un spor de pana la 15% din salariul de baza;
pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;
d) personalul care lucreaza, potrivit contractului individual de munca in zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, beneficiaza de un spor de pana la 20% din salariul de baza.
Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporurilor prevazute la lit.(a)-(d), precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau dupa caz a reprezentantilor salariatilor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sau prin hotarare a Guvernului.

Sectiunea a 3-a - Angajarea si avansarea personalului contractual din unitatile bugetare in functii, grade si gradatii

Art. 34. - Angajarea si avansarea personalului contractual pe functii, grade sau trepte profesionale si gradatii se face potrivit prevederilor din statute sau alte reglementari proprii sau, in cazul in care nu exista o reglementare proprie, se aplica prevederile art.29 si art.30.

CAPITOLUL III - Reglementari specifice personalului incadrat in aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate

Sectiunea 1 - Salarii de baza

Art. 35. - Salarizarea membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei se face tinandu-se seama de rolul, raspunderea, complexitatea si importanta sociala a functiei exercitate, de specificul activitatii de promovare a politicii externe a Romaniei, de pregatirea si competenta profesionala a diplomatilor, precum si de incompatibilitatile si interdictiile prevazute pentru diplomati de legislatia in vigoare.

Art. 36. - Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei si pentru personalul care indeplineste functii de executie specifice in centrala Ministerului Afacerilor Externe sunt prevazute in Anexele nr.III/1

Art. 37. – (1) Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomatic si consular si personalul care ocupa functii de executie specifice in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si care exercita functii de conducere sunt cele corespunzatoare functiei indeplinite, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea pe care o implica functia de conducere.
(2) Indemnizatiile pentru functiile de conducere sunt stabilite in procente din salariul de baza si sunt prevazute in Anexa nr.III/2.

Art. 38. - (1) Salariile lunare in valuta ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate se stabilesc pe functii, tinandu-se seama de rolul, raspunderea si complexitatea atributiilor ce revin fiecarei functii si avandu-se in vedere costul vietii si conditiile de viata si de munca din tara in care personalul isi desfasoara activitatea.
(2) Salariul lunar in valuta corespunzator fiecarei functii se determina prin aplicarea coeficientului de ierarhizare a functiei, prevazut in Anexa nr.III/3, asupra bazei de calcul pentru tara respectiva.
(3) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00, reprezentand baza de calcul al salariilor si indemnizatiilor in valuta in cuantum net, pentru fiecare tara in care personalul isi desfasoara activitatea, se stabileste prin hotarare a Guvernului.

Sectiunea a 2-a - Sporuri, premii si alte drepturi

Art. 39 - Sporurile la salariile de baza si alte drepturi care sunt specifice domeniului sunt prevazute in anexele care cuprind salariul de baza pentru personalul diplomatic si consular.

Sectiunea a 3-a - Angajarea si avansarea in functii diplomatice si consulare

Art. 40 - Conditiile de incadrare si promovare a personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate in functiile de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu respectarea prevederilor din Statutul Corpului Diplomatic.

CAPITOLUL IV - Reglementari specifice personalului incadrat in institutiile publice de aparare nationala, ordine publica, siguranta nationala

CAPITOLUL V - Reglementari specifice personalului incadrat in organele autoritatii judecatoresti

Art. 97. - (1) Salarizarea si celelalte drepturi ale judecatorilor, ale procurorilor, ale personalului asimilat acestora si ale magistratilor-asistenti se stabilesc tinandu-se seama de locul si rolul justitiei in statul de drept, de raspunderea, complexitatea si riscurile functiei, de incompatibilitatile si interdictiile prevazute de lege pentru aceste categorii de personal.
(2) Salarizarea si celelalte drepturi ale judecatorilor si procurorilor militari se asigura de Ministerul Apararii Nationale, potrivit prevederilor prezentei legi si reglementarilor referitoare la drepturile materiale si banesti specifice calitatii de militar activ cuprinse la Capitolul IV.
(3) Salarizarea si celelalte drepturi ale procurorilor militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie se asigura de aceasta, potrivit prevederilor prezentei legi si reglementarilor referitoare la drepturile materiale si banesti specifice calitatii de militar activ cuprinse la Capitolul IV.

Sectiunea 1 - Indemnizatii si salarii de baza

Art. 98. – (1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti au dreptul pentru activitatea desfasurata la o indemnizatie de incadrare bruta lunara stabilita in raport cu nivelul instantelor sau parchetelor, cu functia detinuta si cu vechimea in magistratura, potrivit legii, prevazuta in Anexa nr.V/1.
(2) Pentru judecatorii si procurorii militari, indemnizatia de incadrare bruta lunara stabilita potrivit prezentei legi, reprezinta solda de functie.
(3) Indemnizatiile procurorilor si ale personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor potrivit legii, precum si ale personalului de specialitate din scoala nationala de Grefieri si din Institutul National de Criminologie sunt prevazute in Anexa nr.V/1.

Art. 99. - Salariile de baza si indemnizatiile de conducere ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, sunt prevazute in Anexa nr.V/2.

Art. . - Salariile de baza si indemnizatiile de conducere pentru personalul din Institutul National de Expertiza Criminalistica si laboratoarele de expertize criminalistice, sunt prevazute in Anexa nr.V/3.

Art. . - Salariile de baza pentru personalul de instruire care nu are pregatire juridica si pentru personalul auxiliar din Institutul National al Magistraturii, sunt prevazute in Anexa nr.V/4.

Art. - (1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti beneficiaza, in raport cu vechimea numai in functiile de judecator, procuror, magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de personal asimilat judecatorilor si procurorilor, de o majorare a indemnizatiei, calculata in procente la indemnizatia de incadrare bruta lunara, dupa cum urmeaza:
- de la 3 la 5 ani - 10%;
- de la 5 la 10 ani - 15%;
- de la 10 la 15 ani - 20%;
- de la 15 la 20 de ani - 25%;
- peste 20 de ani - 30% .
(2) Indemnizatia de incadrare majorata potrivit alin. (1) se acorda de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea numai in functiile prevazute la alin. (1) si constituie indemnizatia de incadrare bruta lunara.
(3) Indemnizatia de incadrare majorata potrivit alin.(1) se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale, la stabilirea, recalcularea si actualizarea pensiei de serviciu, precum si a oricaror alte drepturi ce se determina pe baza veniturilor salariale.

Art. - Judecatorii si procurorii care functioneaza la instantele si parchetele din mediul rural, situate in comune, beneficiaza de indemnizatii de incadrare brute lunare majorate cu pana la 10%. Majorarea se stabileste in functie de gradul de izolare a localitatii si de conditiile concrete de viata, prin ordin al ministrului justitiei sau, dupa caz, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. - (1) Asistentii judiciari numiti in conditiile legii sunt salarizati cu o indemnizatie de incadrare bruta lunara prevazuta la lit.A din Anexa nr.V/1 nr crt.28-31, in raport cu vechimea in functii juridice.
(2) Asistentii judiciari beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute la Art.5, 7, 18, 24 si 25 din OUG nr.27/2006.

Art. - Salarizarea magistratilor-asistenti se face potrivit prevederilor lit.A din Anexa nr.V/1 prevazute la nr.crt.20, 21 si 22 pentru magistratii-asistenti gradele I, II si III, la nr.crt. 14, 15 si 16 pentru magistratii-asistenti sefi gradele I, II si III si la nr.crt.14 pentru prim-magistratul-asistent.

Art. - Bursele auditorilor de justitie se stabilesc potrivit Anexa nr. V/5, in baza indemnizatiilor prevazute la Anexa nr. V/1 nr. crt.30 si 31, in raport cu vechimea pe care o au ca auditori.

Art. - (1) Indemnizatiile de incadrare brute lunare si celelalte drepturi ale judecatorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora si ale magistratilor-asistenti se acorda dupa caz, de ministrul justitiei, de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu exceptia cazurilor cand prin lege speciala se prevede altfel.
(2) Indemnizatiile de incadrare brute lunare sau salariile de baza brute, precum si alte drepturi salariale ale personalului din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie se stabilesc de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, potrivit legii.

Art. - (1) Pe perioada mandatului, presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizatie bruta lunara egala cu cea a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care desfasoara activitate permanenta, cu exceptia celor prevazuti la alin.(1), primesc lunar pentru activitatea desfasurata o indemnizatie bruta lunara egala cu cea a unui presedinte de sectie al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(3) La calculul indemnizatiei prevazute la alin. (1) si (2) se includ si celelalte sporuri, care se acorda in conditiile prezentei legi.
(4) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii prevazuti la alin. (1) si (2) beneficiaza si de o indemnizatie de membru egala cu 25% din indemnizatia bruta lunara a judecatorului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(5) Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii fara activitate permanenta beneficiaza, pe langa indemnizatia bruta lunara corespunzatoare functiei avute in cadrul instantei sau parchetului, si de o indemnizatie de membru egala cu 50% din indemnizatia bruta lunara a judecatorului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(6) Membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii si reprezentantii societatii civile beneficiaza de o indemnizatie de membru egala cu 50% din indemnizatia bruta lunara a judecatorului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(7) in baza de calcul a indemnizatiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prevazuta la alin.(4), (5) si (6), nu se includ majorarea prevazuta la Art….. si nici celelalte sporuri stabilite de prezenta lege ori de alte acte normative speciale.

Art. - (1) Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si cei din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism sunt salarizati potrivit nr. crt. 6 - 13 de la lit. A din Anexa nr.V/1 in raport cu functiile pe care le detin sau cu care sunt asimilati potrivit legii.
(2) Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism beneficiaza de toate drepturile stabilite de prezenta lege, precum si de alte drepturi stabilite expres pentru acestia prin alte acte normative.
(3) Salariul de baza pentru specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism se stabileste potrivit nr. crt. 28 de la lit. A din Anexa nr.V/1. Specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism beneficiaza si de celelalte drepturi salariale prevazute de lege.
(4) Salariul de baza se stabileste potrivit nr. crt. 31 de la lit. A din Anexa nr. V/1 pentru agentii de politie judiciara din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, nr. crt. 28 pentru ofiterii de politie judiciara, nr. crt. 27 pentru sefii de birou si nr. crt. 26 pentru sefii de serviciu. Ofiterii si agentii de politie judiciara din Directia Nationala Anticoruptie beneficiaza de drepturile prevazute in Anexa nr.IV.
(5) Ofiterii si agentii de politie judiciara, precum si specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute la Art. ……….. .

Sectiunea a 2-a - Sporuri, premii si alte drepturi

Art. - (1) Absolventii, inclusiv cei ai Institutului National al Magistraturii, in primul an de activitate dupa terminarea studiilor, numiti ca judecatori, procurori sau personal asimilat acestora in unitati din alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu indemnizatia de incadrare bruta lunara corespunzatoare functiei in care urmeaza sa fie incadrati. Aceasta indemnizatie se acorda si absolventilor numiti pe functii de personal asimilat in Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Ministerul Public sau Institutul National de Criminologie.
(2) In cazul in care absolventul este incadrat intr-o unitate din mediul rural, indemnizatia de instalare va fi egala cu doua indemnizatii de incadrare brute lunare.
(3) Prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa caz, se poate aproba ca pentru absolventii facultatilor de drept sa se acorde indemnizatia de instalare si in cazul incadrarii lor in localitati in care atragerea juristilor se face cu mare greutate.
(4) Indemnizatiile de instalare se impoziteaza potrivit legii, se inscriu in carnetul de munca si se acorda o singura data in timpul activitatii.
(5) Cel care a beneficiat de acordarea indemnizatiei de instalare este obligat sa functioneze in unitatea in care a fost numit o perioada de 2 ani de la numirea in functie. in cazul nerespectarii acestei obligatii, indemnizatia de instalare se restituie si se anuleaza din carnetul de munca.
(6) Pe perioada delegarii si a detasarii, judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, precum si personalul auxiliar de specialitate beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functia in care sunt delegati sau detasati. Daca indemnizatia, sau dupa caz, salariul de baza, si celelalte drepturi salariale prevazute pentru functia in care sunt delegati sau detasati sunt mai mici, acestia isi pastreaza indemnizatia de incadrare bruta lunara, respectiv salariul de baza, si celelalte drepturi banesti.
(7) Drepturile care se acorda pe timpul detasarii se suporta de institutia in care persoana in cauza isi desfasoara activitatea.

Art. . - Judecatorii, procurorii si personalul asimilat acestora, detasati in functii de conducere din Administratia Nationala a Penitenciarelor, beneficiaza, pe durata detasarii, pe langa indemnizatia de incadrare bruta lunara a functiei de executie corespunzatoare nivelului instantei sau al parchetului si vechimii pe care o au la data detasarii, si de indemnizatia de conducere prevazuta de lege pentru functia de conducere pe care sunt detasati, precum si de drepturile prevazute in legile speciale.
Art. . - Judecatorii, procurorii si personalul asimilat acestora, precum si personalul auxiliar de specialitate, numiti temporar intr-o functie de conducere, in cazul in care titularul acesteia lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu sau indemnizatie pe perioada respectiva, au dreptul la indemnizatia de incadrare bruta lunara, sau dupa caz, salariul de baza, corespunzatoare functiei pe care o preiau.
Art. – (1) Membrii comisiilor de examinare a magistratilor stagiari, pentru examenele de definitivare in functie a asistentilor criminalisti, pentru examenele de notar public, pentru numirea si promovarea personalului de specialitate juridica si criminalistilor, precum si pentru admiterea in Centrul de pregatire si perfectionare a grefierilor si a celorlalte categorii de personal auxiliar de specialitate, sunt remunerati prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat in cadrul acestor comisii.
(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de examinare, prevazuta la alin.(1), se face luandu-se in considerare indemnizatia bruta a functiei de magistrat, in care este incadrat cel in cauza.
(3) Membrii comisiilor de examinare pentru examenul de primire in magistratura si pentru examenul de capacitate al magistratilor sunt remunerati prin plata cu ora, luandu-se in calcul indemnizatia bruta a functiei de judecator la Curtea Suprema de Justitie.
(4) Drepturile prevazute la alin.(2) si (3) se impoziteaza separat
(5) Membrii comisiilor de examinare prevazuti la alineatele precedente, care se deplaseaza in alta localitate decat cea in care isi au locul de munca, beneficiaza de diurna, cheltuieli de transport si cazare, potrivit legii.
Art. . – (1) La Institutul National al Magistraturii pentru indeplinirea unor activitati pentru care volumul de munca este sub jumatate din cel al unui post cu norma intreaga, se face plata cu ora. Aceste fractiuni de norma vor fi prevazute in statul de functii. Activitatile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de ministrul justitiei.
(2) Calculul tarifului orar se face luandu-se in considerare salariul de baza brut al celui in cauza, stabilit in conditiile legii.
(3) Pentru personalul care presteaza activitati didactice cu ora, calculul tarifului orar se face in raport cu norma didactica de predare saptamanala si cu functia didactica indeplinita.

Sectiunea a 3-a - Promovarea in functii

Art. . - Promovarea personalului din autoritatea judecatoreasca se face potrivit prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL VI - Reglementari specifice personalului din cadrul Curtii de Conturi

Sectiunea 1 - Indemnizatiile controlorilor financiari

Art. . - Controlorii financiari din cadrul Curtii de Conturi se remunereaza cu indemnizatie lunara, conform Anexei nr.VI

Art. . – Indemnizatia este unica forma de remunerare lunara a activitatii corespunzatoare functiei de controlor financiar si reprezionta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.

CAPITOLUL VII - Reglementari specifice pentru personalul de specialitate si personalul auxiliar de specialitate din cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Sectiunea 1 - Indemnizatii si salarii de baza

Art. . – Salarizarea membrilor plenului si a personalului Oficiului, nomenclatorul de functii, conditiile de vechime si studii pentru incadrarea si promovarea personalului sunt prevazute in Anexa nr. VII.

Sectiunea a 2-a - Sporuri, premii si alte drepturi

Art. . – Membrii plenului si personalul Oficiului au toate drepturile prevazute in reglementarile legale mentionate in Anexa nr. VII.
Art. – (1) Persoanele care, potrivit legii, gestioneaza informatii clasificate, beneficiaza de un spor de pana la 25% acordat pentru gestionarea datelor si informatiilor clasificate
(2) Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporului va fi stabilit de membri plenului in functie de certificatul/avizul de securitate detinut, obtinut potrivit legii.

CAPITOLUL VIII - Reglementari specifice personalului care ocupa functii de demnitate publica si personalului care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publica

Sectiunea 1 - Indemnizatii si salarii de baza

Art. . - (1) Functia de demnitate publica este acea functie publica care se ocupa prin mandat obtinut direct, prin alegeri organizate, sau indirect prin numire, potrivit legii.
(2) Functiile asimilate cu cele de demnitate publica sunt functii de conducere din institutiile publice aflate in subordinea Guvernului, nominalizate de catre acesta.

Art. . - (1) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica sunt prevazute in Anexa nr. VIII/1.
(2) Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) este unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.
(3) Persoanele care ocupa functii de demnitate publica alese si numite, nu beneficiaza de premii, de sporul de vechime si nici de alte sporuri prevazute de prezenta lege.

Art. . – (1) Salariul de baza lunar pentru persoanele care ocupa functii asimilate cu cele de demnitate publica, in institutii publice din subordinea Guvernului, sunt prevazute in Anexa nr. VIII/2.
(2) Salariul de baza lunar prevazut la alin.(1), cuprinde si indemnizatia de conducere. Persoanele incadrate pe functii asimilate celor de demnitate publica, au dreptul, pe langa salariul de baza si la celelalte drepturi salariale acordate conform prezentei legi, personalului incadrat cu contract individual de munca din institutia publica condusa.

Art. . - Perioada in care persoanele care au ocupat functii de demnitate publica, in institutii publice constituie vechime in munca si in specialitate.

CAPITOLUL IX - Reglementari specifice personalului clerical, care isi desfasoara activitatea in tara, in cadrul cultelor religioase din Romania, recunoscute potrivit legii

Art. . - (1) Indemnizatiile pentru persoanele din conducerea cultelor religioase asimilate persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, precum si numarul maxim de posturi, sunt prevazute in Anexa nr.IX.
(2) Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) este unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.
Art. . - Salarizarea personalului clerical …….. Anexa …. ?

Titlul III - Dispozitii tranzitorii si finale

CAPITOLUL II 1 - VA DEVENI CAPITOLUL III - Reglementari specifice personalului incadrat in functii publice

Sectiunea 1 - Salarii de baza

Sectiunea a 2-a - Sporuri

Sectiunea a 3-a - Premii

Sectiunea a 4-a - Alte drepturi"
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Re:Legea salarizarii unice #7700

Potrivit grilei de salarizare propuse în proiectul Legii salarizării unitare a bugetarilor, pentru autoritata Executivă, cea Legislativă şi cea Judecătorească, pe prima poziţie sunt şeful statului, preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor, preşedintele instanţei supreme şi cel al Curţii Constituţionale. Aceştia ar urma să primească 9.000 de lei, reprezentând coeficientul maxim, de 15, înmulţit cu salariul minim brut, care în prezent este de 600 de lei.

Pe poziţia a doua:

1.primul ministru, cu coeficientul 14,5 (8.700 lei),;

2. vicepreşedinţii Camerelor Parlamentului, cu coeficent 14 (8.400 lei);

3. vicepreşedintele instanţei supreme, cu 14,3 (7.980 lei).

Pe poziţia a treia:

1. viceprim-ministrul, cu coeficient 14 (8.400);

2. secretarii şi chestorii Senatului şi Camerei Deputaţilor, coeficient 13,7 (8.220 lei);

3. preşedinte de secţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu coeficient 12,75 (7.650 lei).

Pe poziţia a patra:

1. ministru de stat, cu coeficientul 13,85 (8.310 lei);

2. preşedinţii Comisiilor permanente din Parlament, cu 13,7 (8.220 lei);

3. judecător de Înaltă Curte, cu 12,25 (7.350 lei).

Pe poziţia a cincea:

1. ministru, cu coeficient de 13,7 (8.220 lei);

2. liderii grupurilor parlamentare din Senat şi Camera Deputaţilor, cu 13,2 (7.920 lei);

3. procuror general al României, cu 12,75 (7.650 lei).

Pe poziţia a şasea:

1. ministrul delegat, cu un coeficient de 13,7 (8.220 lei);

2. vicepreşedinţii Comisiilor permanente din Parlament, cu 13,1 (7.860 lei);

3. prim-adjunctul procurorului general, cu 12,25 (7.350 lei).

Pe poziţia a saptea:

1. secretar de stat membru al Guvernului, cu coeficientul 13 (7.800 lei);

2. secretari ai Comisiilor permanente din Parlament, cu 13 (7.800 lei);

3. adjunct al procurorului general al României.

Pe poziţia a opta:

1. secretar de stat, cu coeficient 12,95 (7.770 lei);

2. senator şi de deputat, cu 12,95 (7.770 lei);

3. consilier al procurorului general.

Pe poziţia a noua:

1. subsecretar de stat, cu un coeficient de 12,5 (7.500 lei);

2. procuror şef secţie de Parchet de Înaltă Curte, cu 11,45 (6.870 lei);

3. procuror adjunct de procuror şef de secţie, de procuror şef serviciu de Parchet de Înaltă Curte, de procuror şef birou în cadrul Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Pentru un procuror cu grad de Parchet de Înaltă Curte este propus un coeficient de 10,10 (6.060 lei), la fel cu funcţia de preşedinte de Curte de Apel şi de procuror general de Parchet de Curte de Apel.

Pentru un judecător de Curte de Apel şi un procuror de Parchet de Curte de Apel, coeficientul propus este de 9,5 (5.700 lei), acelaşi coeficient fiind propus şi pentru funcţia de preşedinte de Tribunal.

Pentru un procuror şef de birou de Tribunal este propus un coeficient de 9,25 (5.550 lei), iar pentru judecător şi procuror cu grad de Tribunal este propus un coeficient de 9 (5.400 lei).

Potrivit unei note a grupului de lucru, salariul magistraţilor cuprinde indemnizaţia de membru CSM, 25 la sută din indemnizaţia judecătorilor cu grad de instanţă supremă; majorare de indemnizaţii la preşedintele şi judecătorii de la Curtea Constituţională, de 15 la sută; majorare indemnizaţie funcţie de vechime (maxim 30 la sută), spor condiţii deosebite de muncă, de 15 la sută, spor de vechime, de 25 la sută.
:angry:
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Re:Legea salarizarii unice #11326:) :) :) Legea cadru a salarizarii unitare, actualizata in 2012

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 877 din data de 28 decembrie 2010 a fost publicata Legea nr. 284/2010 Lege cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.

Legea reglementeaza un sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.

Categoriile de persoane carora li se aplica legea

Prevederile legii se aplica:
 • - personalului din autoritati si institutii publice, respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritati ale administratiei publice locale, alte autoritati publice, autoritati administrative autonome, cat si institutiile din subordinea acestora, finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
 • - personalului din autoritati si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
 • - personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii;
 • - persoanelor care sunt conducatori ai unor institutii publice in temeiul unui contract, altul decat contractul individual de munca.

Dispozitiile legii nu se aplica Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Intra in categoria personalului din sectorul bugetar personalul incadrat pe baza contractului individual de munca, personalul care ocupa functii de demnitate publica si personalul care ocupa functii asimilate functiilor de demnitate publica, precum si personalul care beneficiaza de statute speciale, inclusiv functionarii publici si functionarii publici cu statut special.

Aplicarea etapizata a legii

Aplicarea legii se realizeaza etapizat, prin modificarea succesiva, dupa caz, a salariilor de baza, soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, prin legi speciale anuale de aplicare.

Valoarea salariilor de baza, soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare utilizata la reincadrarea pe functii a personalului in anul 2011 se stabileste prin legea privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.

Elementele sistemului de salarizare

Potrivit legii, sistemul de salarizare stabileste remunerarea personalului din sectorul bugetar in raport cu responsabilitatile postului, munca depusa, cantitatea si calitatea acesteia, importanta sociala a muncii, conditiile concrete in care aceasta se desfasoara, rezultatele obtinute si alte criterii prevazute de lege.

Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi in bani si in natura, corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul bugetar.

In cadrul legilor speciale de salarizare anuale se stabilesc majorarile salariilor de baza, soldelor/salariilor de functie si indemnizatiilor lunare de incadrare, astfel incat sa se realizeze trecerea de la valoarea actuala a acestora la valorile stabilite potrivit legii cadru, pana la aplicarea integrala a prevederilor acesteia.

Salariile de baza, soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de incadrare se stabilesc prin inmultirea coeficientilor de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare cu valoarea de referinta, rotunjindu-se din leu in leu in favoarea salariatului.

Valoarea de referinta corespunzatoare coeficientului de ierarhizare 1,00 se stabileste anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar potrivit Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor Publice.

La data intrarii in vigoare a legii, valoarea de referinta este de 600 lei.

Clasele de salarizare si coeficientii de ierarhizare pe baza carora se stabilesc salariile de baza, soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile si alte drepturi specifice fiecarui domeniu de activitate corespunzator celor 7 familii ocupationale de functii bugetare, precum si pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii sunt prevazuti in anexele nr. I-VIII la actul normativ.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea salarizarii unice #29719

Lege nr. 84/2012, legea amnistiei fiscale pentru bugetari

Legea 84/2012 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 401 din 15 iunie 2012

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1

Prezenta lege se aplica personalului din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului ale carui venituri de natura salariala au fost stabilite pana la intrarea in vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, in baza:
a) contractelor sau acordurilor colective de munca incheiate, inregistrate la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sau, dupa caz, la inspectoratele teritoriale de munca si necontestate la instantele judecatoresti competente;
b) hotararilor consiliilor locale si judetene;
c) contractelor de munca/conventiilor civile incheiate in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene, conform Ghidului de finantare, in care Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sau unitatile si institutiile aflate in subordine/coordonare au calitatea de beneficiar/partener.

Art. 2
(1) Se aproba exonerarea de plata pentru sumele reprezentand venituri de natura salariala stabilite in conditiile art. 1 pe care personalul din sectorul bugetar trebuie sa le restituie ca urmare a deciziilor de impunere emise de angajatori drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi a unor prejudicii.
(2) Sumele recuperate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ca urmare a deciziilor prevazute la alin. (1),s nu se restituie.

Art. 3
Prin derogare de la prevederile Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, prevederile prezentei legi se aplica pentr contractele incheiate inainte de 1 ianuarie 2011 platilor efectuate pe baza de contract de munca/conventie civila in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene, conform Ghidului de finantare, in care Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului sau unitatile si institutiile aflate in subordine/coordonare au calitatea de beneficiar/partener pana la data de 1 ianuarie 2012.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea salarizarii unice #39697

OUG nr. 83/2014 - salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice


Ordonanta de urgenta nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014.

Avand in vedere ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost aprobate masurile privind salarizarea in anul 2014 a personalului bugetar, precum si alte masuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care isi inceteaza aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2014, tinand cont ca neadoptarea acestor masuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 7,9% din produsul intern brut in anul 2015 si de 7,7% din produsul intern brut in anul 2016, afectand in mod semnificativ sustenabilitatea finantelor publice, luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune avandu-se in vedere necesitatea adoptarii, in cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat, conditie sine qua non pentru mentinerea acordurilor cu organismele financiare internationale. in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I
Salarizarea in anul 2015 a personalului platit din fonduri publice


Art. 1.
- (1) In anul 2015, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2014 in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare
(2) in anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii
(3) in cazul schimbarii conditiilor in care isi desfasoara activitatea, personalul beneficiaza de drepturile corespunzatoare noilor conditii, la nivelul acordat pentru functiile similare in plata din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat
(4) Valoarea de referinta se mentine si in anul 2015 la 600 lei
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in anul 2015, personalul din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala beneficiaza de drepturile salariale stabilite in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in anul 2015, personalul din cadrul structurii cu rol de autoritate de management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala, personalul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale si functionarii publici din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura beneficiaza de drepturile salariale stabilite conform art. VII alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor masuri bugetare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 70/2014, cu modificarile ulterioare, si art. 16 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, cu modificarile ulterioare
(7) incepand cu data de 1 ianuarie 2015, prin derogare de la alin. (1), salarizarea personalului din structurile cu rol de organisme intermediare pentru Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice, Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operational Mediu si Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime se stabileste la nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cu exceptia agentiilor pentru dezvoltare regionala
(8) Asimilarea functiilor si salariilor din structurile cu rol de organism intermediar prevazute la alin. (7) cu functiile si nivelul de salarizare al acestora din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum si stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al ministrului fondurilor europene si al ordonatorilor principali de credite in cadrul carora functioneaza structurile cu rol de organism intermediar prevazute la alin. (7)
(9) in anul 2015, in ceea ce priveste salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, se aplica prevederile Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant
(10) incepand cu 1 ianuarie 2015, prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in cuantumul brut al salariului de baza pentru personalul din cadrul Agentiei Nationale de imbunatatiri Funciare se include cuantumul sporului de conditii vatamatoare acordat la nivelul lunii decembrie 2014, fara a se depasi cuantumul salariului brut acordat la 31 decembrie 2014.

Art. 2.
- (1) incepand cu luna ianuarie 2015, cuantumul brut al salariilor de incadrare, al sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011, se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2014, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii
(2) incepand cu data de 1 martie 2015, cuantumul brut al salariilor de baza de care beneficiaza personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant se majoreaza cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna februarie 2015
(3) incepand cu data de 1 septembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de baza de care beneficiaza personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant se majoreaza cu 5% fata de nivelul acordat pentru luna august 2015
(4) Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de baza de care beneficiaza personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant se majoreaza cu acelasi procent cu care a fost majorat salariul de baza, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii
(5) in cazul schimbarii conditiilor in care isi desfasoara activitatea, personalul prevazut la alin. (1) beneficiaza de noile drepturi la nivelul acordat functiilor actuale similare de la noile locuri de munca.

Art. 3.
- In anul 2015, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, majorarile salariilor de baza prin acordarea de clase de salarizare suplimentare si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare se stabilesc fara a lua in calcul drepturile incluse in salariul de baza conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice si art. 10 al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011.

Art. 4.
- Prin exceptie de la prevederile art. 1, pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, aflate in subordinea, sub autoritatea, in coordonarea Guvernului, ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si din cele aflate in coordonarea prim-ministrului si cele aflate sub controlul Parlamentului, ale carui contracte colective de munca isi inceteaza valabilitatea in anul 2015, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare.

Art. 5.
- (1) in anul 2015, pentru personalul nou-incadrat pe functii, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate publica pe functii de acelasi fel, precum si pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat sau din institutiile subordonate acestora, in cazul in care nu exista o functie similara in plata
(2) Pentru functionarii publici care se transfera, sunt redistribuiti din corpul functionarilor publici sau sunt reintegrati in functie, potrivit legii, in cursul anului 2015, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat
(3) in cazul functionarilor publici nou-incadrati sau promovati, nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare este cel corespunzator treptei 3 de salarizare utilizate in anul 2010
(4) in situatia in care in cadrul institutiei/unitatii de invatamant nu exista functie similara, salariul pentru acea functie se stabileste aplicand prevederile Legii nr. 63/2011 si, succesiv, actele normative care au urmat dupa acest act normativ
(5) in anul 2015, ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe functii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu conditia incadrarii in cheltuielile de personal aprobate in buget.

Art. 6.
- (1) in anul 2015, avansarea personalului incadrat pe functii de executie in gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se face prin incadrarea in clasele de salarizare corespunzatoare vechimii in munca dobandite, prevazute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de baza avut, corespunzator numarului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevazut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, fara acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevazut in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, dupa caz
(2) in anul 2015, prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator personalului de conducere, precum si la trecerea intr-o alta transa de vechime in functie personalului care ocupa functii din cadrul familiei ocupationale „Justitie”
(3) Personalul care, in cursul anului 2015, desfasoara activitati noi care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei detinute pentru functia respectiva beneficiaza de o majorare a salariului de baza, soldei/salariului de functie, respectiv a indemnizatiei de incadrare corespunzator numarului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-mentionata.

Art. 7.
- (1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016
(2) Sporurile pentru conditii de munca prevazute de Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, se acorda si personalului nou-incadrat si personalului ale carui raporturi de munca sau serviciu au fost suspendate in conditiile legii si care si-a reluat activitatea in anul 2015, numai in masura in care acesta isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii de munca cu ale personalului care beneficiaza de aceste sporuri din institutia/autoritatea publica respectiva, intr-un cuantum egal cu cel stabilit pentru functiile similare in plata
(3) in anul 2015, prevederile art. 12 din cap. I lit. B din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, nu se aplica.

Art. 8.
- (1) in anul 2015, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzator
(2) in anul 2015, autoritatile si institutiile publice, indiferent de modul de finantare, nu vor acorda premii si prime de vacanta
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in anul 2015, se pot acorda premii pentru sportivii si colectivele tehnice care au obtinut performante deosebite la actiunile sportive internationale, pentru elevii, studentii, cercetatorii si profesorii care au obtinut distinctii la olimpiadele internationale si concursurile internationale pe obiecte de invatamant si pentru profesorii care i-au pregatit pe acestia
(4) in anul 2015, institutiile si autoritatile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii si unitatilor prevazute la art. 93 alin. (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, nu acorda tichete de masa personalului din cadrul acestora
(5) in bugetele pe anul 2015 ale institutiilor si autoritatilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu se prevad sume pentru acordarea de tichete-cadou, tichete de vacanta si vouchere de vacanta personalului din cadrul acestora.

Art. 9.
- (1) in anul 2015, dispozitiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, dupa caz, indemnizatiilor la iesirea la pensie, retragere, incetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea in rezerva nu se aplica
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatia incetarii raporturilor de munca sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.

Art. 10.
- In anul 2015, prevederile art. 20 alin. (6) si (7) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, nu se aplica.

Art. 11.
- (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor de baza, indemnizatiilor lunare de incadrare si a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baza care se acorda potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta ordonatorilor de credite
(2) Contestatia poate fi depusa in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite
(3) Ordonatorii de credite solutioneaza contestatiile in termen de 30 de zile
(4) impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemultumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestatiei.

Art. 12.
- (1) In anul 2015, cuantumul compensatiei banesti, respectiv al alocatiei valorice pentru drepturile de hrana si, respectiv, valoarea financiara anuala a normelor de echipare, precum si valoarea financiara a drepturilor de echipament se mentin in plata la nivelul stabilit pentru anul 2014
(2) in anul 2015, pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, indemnizatiile, compensatiile, primele, ajutoarele, platile compensatoare, despagubirile, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare, care nu fac parte din solda lunara bruta/salariul lunar brut, se stabilesc in raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizat pentru luna decembrie 2009
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 1, cuantumul drepturilor acordate personalului militar, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalului civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, care executa lucrari de exceptie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de conducatorii acestora, se stabileste in conditiile prevazute la art. 15 din cap. II sectiunea a 2-a din anexa nr. VII - Familia ocupationala de functii bugetare „Aparare, ordine publica si siguranta nationala” la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite
(4) Baza de calcul al drepturilor prevazute la alin. (3) o reprezinta solda lunara/salariul de baza prevazuta/prevazut de legislatia in vigoare la data de 31 decembrie 2009
(5) Prevederile art. 13 alin. (5)-(8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si in anul 2015
(6) incepand cu luna ianuarie 2015, cuantumul indemnizatiei lunare cuvenite elevilor si studentilor din institutiile de invatamant din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala se stabileste potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, respectiv prin inmultirea coeficientilor de ierarhizare prevazuti la art. 68 alin. (1)-(3) din cap. II sectiunea a 7-a din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, cu valoarea de referinta prevazuta la art. 1 alin. (4) din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 13.
- (1) In anul 2015 se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2014 urmatoarele drepturi:
a) indemnizatiile prevazute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu completarile ulterioare;
b) drepturile prevazute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) indemnizatiile prevazute de Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) cuantumul indemnizatiei presedintelui Consiliului National al Persoanelor Varstnice, prevazuta de Legea nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice, republicata;
e) indemnizatia lunara prevazuta la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) cuantumul indemnizatiilor acordate membrilor Academiei Romane, membrilor Academiei Oamenilor de stiinta din Romania, membrilor Academiei de stiinte Medicale din Romania si membrilor Academiei de stiinte Tehnice din Romania;
g) cuantumul sprijinului material acordat urmasilor membrilor Academiei Romane si urmasilor membrilor Academiei Oamenilor de stiinta din Romania;
h) ajutorul lunar pentru sotul supravietuitor, acordat in temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, cu modificarile ulterioare;
i) indemnizatia prevazuta de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) indemnizatiile prevazute de Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Pentru consilierii locali, respectiv consilierii judeteni, indemnizatiile de sedinta prevazute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc prin aplicare la indemnizatiile corespunzatoare primarilor, primarului general, respectiv presedintilor consiliilor judetene stabilite pentru luna decembrie 2013.

CAPITOLUL II
Modificarea unor acte normative


Art. 14.
- Legea nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555 din 2 septembrie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 7 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „d) aproba proiectul bugetului anual, pe baza fundamentarii Comitetului director, precum si executia bugetara din anul anterior;”.
2. La articolul 10 alineatul (4), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „c) elaboreaza proiectul bugetului anual si executia bugetara pe anul anterior;”.
3. La articolul 21, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(1) Bugetul Institutului se elaboreaza pe baza de programe. Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finanteaza integral de la bugetul de stat
(2) Institutul poate retine si utiliza in conditiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, venituri din vanzarea produselor editoriale, realizarea de studii, analize si programe pe baza de contracte de cercetare, precum si din proiecte realizate in parteneriat public-privat.”

4. La articolul 21, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: „(21) Veniturile realizate de Institut potrivit alin. (2) se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor cu actiuni cu caracter stiintific si social cultural.”

Art. 15.
- Articolul 25 din Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 25. - (1) Finantarea cheltuielilor AGERPRES se asigura de la bugetul de stat
(2) AGERPRES poate retine si utiliza in conditiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, venituri provenite din: servicii prestate, vanzarea de informatii, fotografii, imagini video, documentare si publicatii proprii, activitati de legatorie si tipografie, publicitate, cursuri de formare profesionala pentru domeniul media, exploatarea bunurilor mobile sau imobile aflate in proprietatea sau administrarea sa, precum si din donatii si sponsorizari de la persoane fizice sau persoane juridice, din tara ori din strainatate
(3) Veniturile realizate de AGERPRES se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor cu bunuri si servicii, exclusiv a utilitatilor si serviciilor de paza si a celor cu curatenia aferente spatiilor aflate in patrimoniul sau folosinta AGERPRES, precum si pentru cheltuieli de capital.”


Art. 16.
- Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 61 se abroga.
2. La articolul 18, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(5) Pentru eliberarea autorizatiilor si certificatelor sanitar-veterinare se stabilesc tarife care se platesc anticipat, se constituie ca venituri proprii ale directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si se actualizeaza anual, in functie de rata inflatiei din anul precedent, prin ordin al presedintelui Autoritatii.”
3. La articolul 48, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritatii se asigura integral de la bugetul de stat.”
4. La articolul 48, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: „(11) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale unitatilor din subordinea sa, prevazute in anexa nr. 2, se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii.”
5. La articolul 48, alineatele (8) si (9) se abroga.
6. La articolul 49, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1) Autoritatea poate retine si utiliza in conditiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, venituri provenite din activitatea de inspectie si control sanitar-veterinar de frontiera realizata prin posturile de inspectie la frontiera, venituri ce se constituie din tarifele privind inspectia si controlul sanitar-veterinar pe care exportatorii, importatorii sau, dupa caz, persoana responsabila, conform conventiei incheiate, pentru activitatile de tranzit, import si export cu animale vii, material germinativ de origine animala, produse si subproduse supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar au obligatia sa le achite.”
7. La articolul 49, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: „(11) Veniturile realizate de Autoritate se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital ale posturilor de inspectie la frontiera.”
8. La articolul 56, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(4) Salarizarea personalului din cadrul Autoritatii si din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului salarizat din fonduri publice.”

Art. 17.
- Prevederile art. 14-16 intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2015.

Art. 18.
- Alineatul (1) al articolului 15 din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 252 din 20 aprilie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(1) Orice rectificare a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, precum si utilizarea sumelor retinute in conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa aiba in vedere concluziile raportului semestrial privind situatia economica si bugetara publicat, precum si opinia Consiliului fiscal cu privire la acesta.”

Art. 19.
- Articolul VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 23 decembrie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului articol in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat
(4) in termen de maximum zece zile lucratoare de la introducerea modificarilor in buget, potrivit alin. (3), ordonatorii de credite au obligatia de a vira suma majorata in buget, din conturile de cheltuieli in contul de venituri al bugetului de stat prevazut la alin. (2) codificat cu codul de identificare fiscala al acestora.”

2. Dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins: „(41) Concomitent cu efectuarea operatiunii prevazute la alin. (4), ordonatorii de credite vor intocmi ordine de plata pentru transferul sumelor care au facut obiectul compensarii, din contul de venituri prevazut la alin. (4), in conturile de venituri, deschise distinct pe tipuri de bugete, «venituri din compensarea creantelor din despagubiri», din care s-a realizat compensarea in conformitate cu prevederile alin. (5). Operatiunile de transfer prevazute la prezentul alineat si operatiunile de compensare prevazute la alin. (5) se reflecta numai in executia bugetara.”

Art. 20.
- Incepand cu data de 1 ianuarie 2015 se abroga prevederile alin. (16) si (17) ale art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 144/2014.

Art. 21.
- Articolele 8 si 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2014, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. - Punerea in functiune a sistemului national de raportare si testarea procedurii de functionare a sistemului in relatia cu entitatile publice se realizeaza pana la data de 31 decembrie 2015.
Art. 9. - Pana la data de 30 iunie 2016 este obligatorie utilizarea sistemului national de raportare pentru toate entitatile prevazute in procedura de functionare a sistemului. Cu aceeasi data, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit in forma scrisa catre Ministerul Finantelor Publice si unitatile subordonate.”


Art. 22.
- Alineatele (1) si (5) al articolului 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva din subordinea Ministerului Apararii Nationale in subordinea Academiei Romane si pentru stabilirea unor masuri organizatorice aferente acesteia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2007, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(1) Finantarea Centrului se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei Romane...............................................................................................
(5) incepand cu 1 ianuarie 2015, fondurile pentru activitatile prevazute la alin. (4) se aloca prin transferuri de la bugetul de stat.”


Art. 23.
- La alineatul (3) al articolului 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „a) de la bugetul de stat, pentru situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), d) si e), prin bugetul Academiei Romane si prin transfer din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Spitalului Elias, pe baza de contract incheiat intre ordonatorii de credite;”.

Art. 24.
- (1) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea 352/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2 alineatul (3), litera m) se abroga.
2. La articolul 12, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins: „(9) in cazul proiectelor de finantare a drepturilor de natura salariala pentru structurile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare, se include la titlul din calificatia bugetara referitor la proiecte cu finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natura salariala incepand cu luna ianuarie 2015, care pot fi eligibile pentru personalul prevazut in proiect.”

Art. 25.
- Prevederile pct. B.1 al art. 3 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: „B.1. Pentru functiile de conducere din invatamantul universitar, indemnizatia de conducere prevazuta in anexa nr. 4 la lege se calculeaza ca procent din salariul de incadrare al functiei de profesor universitar cu vechime in invatamant de peste 40 de ani, stabilit cu respectarea valorilor prevazute in anexa nr. 1 la lege, si devine baza de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale. Pentru functia de rector salariul de incadrare se stabileste de catre consiliul de administratie la nivelul salariului de incadrare al functiei didactice de profesor universitar cu vechime in invatamant de peste 40 de ani, stabilit cu respectarea valorilor prevazute in anexa nr. 1 la lege, la care se adauga indemnizatia de conducere prevazuta in anexa nr. 4 la lege.”

Art. 26.
- Alineatele (1) si (2) ale articolului 10 din Legea nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de stiinte Militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, nr. 195 din 26 martie 2012, se modifica dupa cum urmeaza: „(1) Membrii titulari ai ASM beneficiaza de o indemnizatie lunara viagera egala cu indemnizatia membrilor titulari ai Academiei Romane, in limita fondurilor disponibile
(2) Membrii corespondenti ai ASM beneficiaza de o indemnizatie lunara viagera egala cu 50% din valoarea indemnizatiei membrilor titulari ai Academiei Romane, in limita fondurilor disponibile.”
Art. 27. - La articolul 10 din Legea nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de stiinte Militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2012, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul continut: „(4) Indemnizatiile prevazute la alin. (1) si (2) se asigura din sume alocate de la bugetul de stat, prin transferuri din bugetul Ministerului Educatiei Nationale.”


CAPITOLUL III
Masuri bugetare


Art. 28.
- Incepand cu 1 ianuarie 2015, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate in calcul la stabilirea bursei de rezidentiat potrivit art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 3.100 lei.

Art. 29.
- (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru plata cheltuielilor curente si de capital
(2) Ordonatorii de credite ai unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv cei ai institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul local si ai spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale raspund de modul de utilizare a sumelor alocate, in conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 30.
- Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2015 valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 5% si este de 830,2 lei.

Art. 31.
- (1) In anii 2015 si 2016, numarul maxim de posturi care se finanteaza din fonduri publice, pentru institutiile si autoritatile publice, indiferent de modul de finantare si subordonare, se stabileste astfel incat sa se asigure plata integrala a drepturilor de natura salariala acordate in conditiile legii, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget
(2) Ordonatorii de credite stabilesc numarul maxim de posturi care se finanteaza in anii 2015 si 2016, in conditiile alin. (1).

Art. 32.
- (1) Salarizarea personalului Institutului National de Statistica, inclusiv a personalului din directiile regionale si judetene de statistica, se stabileste la nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului
(2) Asimilarea functiilor si salariilor din cadrul Institutului National de Statistica, inclusiv din cadrul directiilor regionale si judetene de statistica, cu functiile si nivelul de salarizare al acestora din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum si stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Secretariatului General al Guvernului si al presedintelui Institutului National de Statistica.

Art. 33.
- Pana la aplicarea integrala a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, in cabinetul presedintelui, vicepresedintilor Curtii de Conturi a Romaniei si ai Autoritatii de Audit se poate utiliza functia de consilier, salarizat la nivelul functiei de auditor public extern din cadrul acestor institutii.

Art. 34.
- (1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2015, se va realiza astfel:
a) in primul an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;
b) in al doilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;
c) in al treilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
d) in al patrulea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
e) in al cincilea an de la data la care hotararea judecatoreasca devine executorie se plateste 35% din valoarea titlului executoriu
(2) Procedura de plata esalonata prevazuta la alin. (1) se aplica si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii pana la 31 decembrie 2015, avand ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
(3) in cursul termenului prevazut la alin. (1), orice procedura de executare silita se suspenda de drept
(4) Sumele prevazute la alin. (1), platite in temeiul prezentei ordonante de urgenta, se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica
(5) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilita procedura de efectuare a platii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (1).

Art. 35.
- (1) In anul 2015, persoanele juridice de drept public, institutiile si autoritatile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, platesc sumele prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din institutiile si autoritatile publice, devenite executorii pana la 31 decembrie 2014, rezultate ca diferenta intre sumele aferente anului 2015 stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 280/2013, art. XI alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, art. 21 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si sumele platite in anul 2014 conform art. 26 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare
(2) incepand cu luna martie 2015, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, si ale art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012, aprobata cu modificari prin Legea nr. 280/2013, persoanele juridice de drept public, institutiile si autoritatile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, pot plati, in conditiile prezentului articol, transa aferenta anului 2016
(3) incepand cu luna martie 2015, prin derogare de la art. XI alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, persoanele juridice de drept public, institutiile si autoritatile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, pot plati, in conditiile prezentului articol, transa aferenta celui de-al patrulea an de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit executorie
(4) incepand cu luna martie 2015, prin derogare de la art. 21 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele juridice de drept public, institutiile si autoritatile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, pot plati, in conditiile prezentului articol, transa aferenta celui de-al treilea an de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit executorie
(5) Plata sumelor prevazute la alin. (2)-(4) se realizeaza esalonat in patru transe egale, dupa cum urmeaza:
a) prima si a doua transa incepand cu 1 martie 2015;
b) a treia transa incepand cu 1 iunie 2015;
c) a patra transa incepand cu 1 februarie 2016
(6) Sumele platite in temeiul prezentului articol se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica
(7) Prin ordin sau, dupa caz, act administrativ al ordonatorilor principali de credite va fi stabilita procedura de efectuare a platii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (5).

Art. 36.
- (1) Prevederile art. 9 alin. (2) si art. 101 alin. (2) referitoare la finantarea de baza pentru invatamantul preuniversitar particular si confesional acreditat, precum si prevederile art. 361 alin. (3) lit. e) si lit. g) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 31 decembrie 2016
(2) Pana la data de 31 decembrie 2016 nu se acorda cupoanele sociale prevazute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 37.
- (1) In anii 2015 si 2016, personalul didactic auxiliar si nedidactic angajat in unitatile de invatamant preuniversitar de stat poate fi transferat intre unitatile de invatamant preuniversitar de stat, in cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, intr-o functie pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa postului, cu acordul scris al angajatului transferat, la solicitarea conducatorului institutiei, cu aprobarea consiliului de administratie al fiecarui angajator, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale
(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia cuprinderii in bugetul local a sumelor destinate decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat, din unitatile de invatamant special si din centrele judetene de resurse si asistenta educationala, care nu dispun de locuinta in localitatea unde au postul. Finantarea acestor cheltuieli se va face din veniturile proprii ale bugetelor locale si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
(3) Cuantumul si modalitatea de decontare a cheltuielilor prevazute la alin. (2) se stabilesc prin norme metodologice elaborate de catre Ministerul Educatiei Nationale impreuna cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si aprobate prin hotarare a Guvernului.

Art. 38.
- Prevederile art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si in anii 2015-2016.

Art. 39.
- Prevederile art. 18 si art. 19 lit. b) si c) ale art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, se aplica in mod corespunzator si in anii 2015 si 2016.

Art. 40.
- Termenul prevazut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2017.

Art. 41.

- Termenul prevazut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si stiinte Administrative al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2017.

Art. 42.
- Termenul prevazut la art. V din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 18 octombrie 2013, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 43.
- Termenul prevazut la art. II din Legea nr. 143/2014 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 777 din 24 octombrie 2014, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2017.

Art. 44.
- In anii 2015 si 2016 se suspenda aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificarile ulterioare.

Art. 45.
- Dupa alineatul (1) al articolului 79 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineat (11), cu urmatorul cuprins: „(11) Prin exceptie de la alin. (1), desfiintarea unor baze sportive apartinand domeniului public ori privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se poate face numai prin hotarare a Guvernului, cu conditia ca autoritatile administratiei publice sa aprobe in prealabil, in conditiile legii, documentatiile tehnico-economice aferente unor obiective de investitii destinate educatiei fizice si sportului, care vor fi construite pe acelasi amplasament.”

Art. 46.
- (1) La anexa nr. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobata prin Legea nr. 126/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, la punctul II, dupa pozitia 66 se introduce o noua pozitie, pozitia 67, cu urmatorul cuprins:

(2) Se aproba plata cotizatiei anuale ce decurge din aderarea Romaniei la Reteaua Europeana pentru Memorie si Solidaritate, in limita echivalentului in lei al sumei de 50.000 euro
(3) Echivalentul in lei al sumei prevazute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro in vigoare la data efectuarii platii
(4) Suma prevazuta la alin. (2) se asigura din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Culturii.

Art. 47.
- (1) Se declara ca fiind de interes national si european Proiectul „Cluj-Napoca 2015, Capitala Europeana a Tineretului - Youth@Cluj-Napoca 2015”
(2) Aspectele privind desfasurarea programului, inclusiv stabilirea autoritatilor si institutiilor competente, respectiv modalitatile de finantare a programelor din cadrul Proiectului „Cluj-Napoca 2015, Capitala Europeana a Tineretului - Youth@Cluj-Napoca 2015”, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 48.
- (1) In anul scolar/universitar 2015-2016 se poate acorda o subventie sub forma de ajutor financiar personalului didactic din invatamantul preuniversitar si universitar de stat si particular, incadrat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau determinata, pentru dezvoltare profesionala
(2) in anul scolar 2014-2015, actiunile si activitatile pentru asigurarea calitatii procesului de evaluare din cadrul evaluarilor si examenelor nationale, reprezentand un mijloc de optimizare a procesului educational, se pot finanta si din fonduri externe nerambursabile
(3) Fondurile necesare pentru aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) se asigura din bugetul Ministerului Educatiei Nationale, capitolul 65.01 „invatamant”, titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, dupa semnarea contractelor de finantare de catre {{Ministerul}} Educatiei Nationale sau inspectoratele scolare, dupa caz, cu autoritatea de management.
PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Daniel Constantin
Viceprim-ministru, ministrul culturii, Csilla Hegedüs
Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru
Ministrul finantelor publice, Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Valcov
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Rovana Plumb
Ministrul sanatatii, Nicolae Banicioiu
Ministrul educatiei nationale, Remus Pricopie
p. Ministrul delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, Gigel Paraschiv, secretar de stat
Ministrul justitiei, Robert Marius Cazanciuc
Presedintele Institutului National de Statistica, Tudorel Andrei

Bucuresti, 12 decembrie 2014.
Nr. 83.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea salarizarii unice #39698

Rovana Plumb: Noua Lege 284 nu poate intra in vigoare mai devreme de 2016

Modificarile la Legea 284/2010, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, nu pot produce efecte mai devreme de 2016, in prealabil fiind necesare consultari cu partenerii sociali, a declarat luni pentru AGERPRES Rovana Plumb, ministrul Ministrul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

'Noua Lege 284, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, nu poate intra in vigoare mai devreme de 2016, deoarece este nevoie, in prealabil, de consultari cu partenerii sociali. Trebuie sa se faca o diferentiere a actualelor 15 clase de salarizare, care au ajuns sa se suprapuna dupa cresterea salariului minim. De asemenea, dorim sa aiba loc o crestere a salariilor din sectorul bugetar, dar si sa asiguram o retributie corespunzatoare a personalului didactic auxiliar din Educatie', a spus Rovana Plumb.

Aceasta a precizat, totodata, ca pana acum a fost aprobata Ordonanta de urgenta nr. 83/2014, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015.

'Prin Ordonanta de urgenta nr. 83/2014, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, am asigurat cresterea salariilor personalului din Educatie, Sanatate, precum si majorarea plafonului pentru medicii rezidenti, de la 3.000 la 3.100 de lei', a mai spus ministrul Muncii.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Legea salarizarii unice #40113

Ministrul Muncii, Rovana Plumb, a precizat, luni, la Adunarea generala a Asociatiei Comunelor din Romania, ca Guvernul si-a propus ca in 2015 sa revizuiasca Legea 284/2010 privind salarizarea unitara, astfel incat aceasta sa fie aplicabila din 2016.

"Ne-am propus ca in anul acesta sa revizuim Legea salarizarii unitare. Ce pot sa va spun este ca acum doua saptamani, la nivelul Guvernului, s-a creat un grup de lucru, care a fost aprobat prin memorandum, grup format din reprezentanti ai ministerelor Dezvoltarii si Administratiei, Finantelor si Muncii, astfel incat, in momentul in care scoatem o viziune clara in ceea ce priveste modalitatea de salarizare a administratiei publice, sa intram in dezbatere cu dumneavoastra, cu Asociatia oraselor, a minicipiilor, dar si cu celelalte sectoare bugetare - educatie, sanatate", a spus Rovana Plumb.

Legea salarizarii unice a intrat in vigoare: salariile mari sunt inghetate

Aceasta a precizat ca Guvernul va tine cont de propunerile in acest sens inaintate de primari.

"Vom tine cont de propunerile dumneavoastra, am deja o propunere pe modalitatea de salarizare a administratiei publice locale si vom continua dialogul astfel incat, incepand cu 2016, sa putem sa punem in aplicare o noua viziune in ceea ce priveste salarizarea sectorului bugetar in Romania.

Ne-am propus ca obiectiv ca pana la sfarsitul lui 2015 sa venim in fata Romaniei si a romanilor cu o vizuune foarte clara in ce priveste modalitatea de salariare. Stim care sunt problemele, stim cat de mici sunt salariile", a mai spus Rovana Plumb.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea salarizarii unice #41773

Noua grilă de salarizare a bugetarilor. Document oficial

Legea salarizarii personalului platit din fonduri publice nu se va aplica salariatilor BNR, ASF, Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii si nici Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, se arata in proiectul legii obtinut de HotNews.ro. Salariul unui profesor universitar ar ajunge la 7.868 lei, al unui profesor cu studii superioare, grad didactic 1 si vechime peste 40 de ani la 4.563 lei, iar un medic rezident ar trebui remunerat cu pana la 3.409 lei.

Salariile de baza se stabilesc pe functii, clase potrivit studiilor, grade/trepte si gradatii. Sunt clase: studii superioare (S); studii superioare de scurta durata (SSD); studii postliceale (PL); studii medii (M); studii medii generale (M,G). Fiecare functie are, de regula, trei grade sau trei trepte profesionale si debutant. Fiecarui grad sau treapta profesionala ii corespund, de reguld, cinci gradatii. Avansarea in gradatii se face, de regula, din 5 in 5 ani, in functie de vechime si performante, cu exceptia gradatiei I care poate fi acordata dupa 3 ani.

Vezi in text anexele cu salariile prevazute de proiectul legii salarizarii bugetarilor
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Legea salarizarii unice #42243

Rovana Plumb: Legea salarizării unitare este finalizată. Se introduce criteriul performanţei

Legea salarizării unitare este finalizată şi introduce un criteriu nou, respectiv cel al performanţei, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, fostul ministrul de resort Rovana Plumb.

'Legea salarizării unitare este finalizată. Va fi pe masa doamnei ministru. Este rezultatul consultărilor cu partenerii sociali, cu federaţiile sindicale din fiecare domeniu de activitate. Aduce echitate în sistemul public în ceea ce priveşte salarizarea, o motivare a personalului şi o salarizare în funcţie de complexitatea activităţii, de răspunderea pe care o are fiecare la locul de muncă şi un criteriu absolut nou: performanţa. Performanţa fiecăruia dintre cei care lucrează în sectorul public se va regăsi într-un nou sistem de premiere care reprezintă 5% din fondul de salarii la dispoziţia fiecărui ordonator de credit şi care va fi acordat în funcţie de criteriile ce vor fi stabilite de comun acord între ordonatorii principali de credite şi reprezentanţii sindicatelor sau ai salariaţilor din domeniul familiei ocupaţionale respective', a spus Rovana Plumb.

Ea a precizat că legea va putea fi implementată într-o perioadă raţională de timp.

'Unul dintre principiile pe care le-am avut în vedere, în afară de cel al echităţii, este cel al sustenabilităţii în sensul că această lege, această salarizare unitară a personalului din sectorul public să poată să fie implementată într-o perioadă raţională de timp astfel încât în 2020 ea să poată atinge valorile nominale aşa cum au fost negociate cu partenerii sociali', a precizat Plumb.

Rovana Plumb a fost ministru al Muncii în perioada martie 2014 - noiembrie 2015. Începând cu data de 17 noiembrie, la conducerea Ministerului Muncii a fost învestită Claudia Ana Costea.
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Legea salarizarii unice #42365

Iata noua grila de salarizare 2016, pe categorii profesionale

Grila salariara propusa în Legea Salarizării Unitare. Grila va avea un raport între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 18 (Legea din 2010 a adus o grilă care avea un raport între salariul de bază minim şi cel maxim în sectorul bugetar de 1 la 15, spre deosebire de 1 la 72 cât era în 2008). (Grila o puteti gasi gasi mai jos in format PDF)

Avem 5 clase:

S – studii superioare,
SSD – studii superioare de scurtă durată,
PL – studii post-liceale,
M – studii medii,
M.G – studii medii şi generale

Salariul de bază se stabileşte pe funcţii, clase potrivit studiilor, grade/trepte şi gradaţii

Începând cu anul 2016 se aplică noile grile de salarizare, dar implementarea se va face etapizat prin legi anuale de salarizare. Salariile aflate în plată care sunt mai mari decât ceea ce e prevăzut pentru funcţia respectivă în anexele la lege se păstrează la nivelul aflat în plată.

Fiecare funcţie are 3 grade/ 3 trepte şi debutant + promovare din 3 în 3 ani dacă a primit calificativul „foarte bine” de cel puţin 2 ori din partea comisiei desemnate din care fac parte şi sindicatele sau reprezentanţii salariaţilor

Fiecare grad/treapta are 5 gradaţii – se avansează din 5 în 5 ani, dar perioada de cinci ani poate fi redusă până la trei ani, dacă în ultimii doi ani consecutivi s-a obţinut calificativul maxim

Nivelul de salarizare va fi revizuit periodic în funcţie de evoluţia nivelului de salarizare existent pe piaţa muncii în România, astfel încât salariile din sectorul public să poată fi stabilite la un nivel competitiv, în limita sustenabilităţii financiare

Se scot sporurile din salariul de bază. Sporuri care pot fi acordate: 15% pentru persoane cu handicap vizual, 15% spor doctorat, 10% spor pentru activitate de control financiar preventiv, 20% localități izolate.

Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 30% din salariul de bază. Aceeaşi limită de 30% pentru sporuri se aplică şi pe bugetul ordonatorului principal de credite raportat la suma salariilor de bază. Depăşirile pot fi autorizate prin HG.

Pentru orele suplimentare care nu pot fi compensate cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile se va acorda un spor de 75% din salariul de bază. Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor

Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget şi respectând limita individuală a două salarii de bază lunare pe an

Persoanele care ocupă funcţii de conducere pentru care condiţia de ocupare a postului este de studii superioare şi care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru aceste funcţii, pentru o perioadă tranzitorie de maxim 5 ani în care să obţină nivelul de studii prevăzut de lege

Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic la care se mai pot adăuga maxim încă 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.

Niciun câştig salarial pentru o funcţie inferioară nu va depăşi câştigul salarial unei funcţii superioare prevăzut în anexele la prezenta lege, atât la personalul civil, cât şi la personalul din domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Personalul din administraţia publică centrală sau locală parte a echipelor de proiecte cu fonduri europene
se salarizează pentru timpul efectiv alocat realizării activităţilor din proiect potrivit cererilor de finanţare şi ghidului solicitantului, dar dacă salariul de bază ar fi mai mic decât în anexele la lege se aplică valorile din anexe

Prevederile referitoare la detaşare, delegare şi mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa se menţin.

Modul în care a fost redactată noua variantă a legii salarizării a stârnit deja unele controverse, având în vedere că, în primul rând, nu mai există coeficienţi pentru cal­culul salariilor pe diverse funcţii ca înainte, ci valori numerice. În legea salarizării aflată în vigoare în prezent, salariile din sectorul bugetar sunt calculate în funcţie de un coeficient, iar cel mai mic salariu are coeficientul 1, iar cel mai mare salariu din sistemul bugetar are coeficientul 15 (adică 15 x valoarea de bază, stabilită în fiecare an şi care în 2010, la intrarea în vigoare a primei legi a salarizării, era de 600 de lei).

„În anexele proiectului noii legi a salarizării nu există coeficienţi, ci valori nu­me­rice, de aceea comparaţiile sunt mai greu de verificat. În plus, se introduc 6 gradaţii (trepte) la fiecare funcţie, însă introducerea gradaţiilor la anumite funcţii, cum ar fi profesor universitar cu peste 40 de ani vechime, funcţie la nivel debutant sau medic rezident anul I sau II, nu are sens“, a explicat Bogdan Hossu, liderul confederaţiei sindi­cale Cartel Alfa.

O altă anomalie a proiectului de lege aflat în prezent în lucru la Ministerul Muncii o reprezintă faptul că nu există nicio referire la valoarea de bază a sistemului de salarizare, bază faţă de care să se raporteze salariile din sistemul bugetar.

„Nu se specifică cum se vor face indexări sau cum se vor face corecţiile grilelor propuse o dată cu creşterea salariului minim garantat în plată pentru a nu repeta situaţia de acum, suprapunerea sistemului de salarizare la nivelul salariui minim. Trebuie să se specifice că se realizează o creştere proporţională cu creşterea salariului minim garantat în plată“, a mai spus Hossu, citat de ziarulfinanciar.ro

Un articol nou din proiectul aflat în lucru mai specifică şi faptul că şefii instituţiilor de stat nu vor mai câştiga mai puţin decât subalternii lor, situaţie frecvent întâlnită în sistemul de salarizare actual.

„Câştigul salarial brut pe funcţii din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice va respecta ierarhia, în sensul că niciun câştig salarial pentru o funcţie inferioară nu va depăşi câştigul salarial unei funcţii superioare prevăzut în anexele la prezenta lege, atât la personalul civil, cât şi la personalul din domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională“, se arată în variant drafta a noii legi.

În sistemul bugetar lucrează în prezent 1,2 milioane de salariaţi, adică un sfert din efectivul total de salariaţi din economie.

DOCUMENTUL COMPLET IL PUTETI DESCARCA DE AICI
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Legea salarizarii unice #42368

Of , Doamne !

Nu am cultura juridica, insa ce rost are a 5 a clasare ?!
Poate avea cineva studii medii fara a avea studii generale ?! :dry:

Pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav nu le-ar fi prisosit un spor de 5-10 %. Oricum numarul celor care lucreaza este foarte mic. :(

Ca sa nu mai spun ca in sectorul privat situatia nu este roza deloc.
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Rasp: Legea salarizarii unice #42470

Ma ajuta cineva cu un raspuns?Sunt as.personal al fiicei mele de 22 de ani ...conform legii dupa 20 de ani vechime nu intram in alta grila de salarizare??Nu mi-afost marit salariul iar raspunsul Primariei a fost ca sporul de vechime nu este obligatoriu......este adevarat????
 • oanagini
 • Avatarul lui oanagini
 • Deconectat
 • New Member
 • Posts: 17
 • Thank you received: 9
 • Karma: 1
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: Mona si Dan

Rasp: Legea salarizarii unice #42471

Cauta pe net Legea Salarizarii si vei gasi probabil raspunsul.

Iti spun alt aspect.
In sectorul privat, la fabrica de confectii exista un contract pe fabrica.
Anul acest, prin iunie am fost anuntat ca nu se mai plateste vechime in munca ci doar realizarile productive.
Intrebarea ar fi , oare in ce categorie de salariat este incadrat un insotitor.
Un jurist ar stii sa-ti raspunda. Probabil doar cei de la D. G.A.S.P.C. ar stii sa-ti raspunda in sensul ca ei platesc banii.. :(
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: oanagini

Rasp: Legea salarizarii unice #42483

Mona si Dan a scris:
Cauta pe net Legea Salarizarii si vei gasi probabil raspunsul.

Mai Dane, topicul asta pentru ce este? Nu pentru legea salarizarii... offf :dry:

@oanagini

Intr-adevar, de prin 2010-2011, sporurile din sectorul bugetar au fost introduse in salariu, inclusiv cel al asistentului personal.

Legea 448/2006 stipuleaza la
ART. 37
(1) Pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi:
a) salariu de bază stabilit potrivit dispoziţiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum şi spor de vechime şi alte sporuri aferente acordate în condiţiile legii;
ART. 39
(1) Contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie cu primăria localităţii de domiciliu sau reşedinţă a persoanei cu handicap grav, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii.
(2) Contractul individual de muncă se întocmeşte în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, iar cel de-al treilea exemplar se transmite direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia.
ART. 43
(1) Indemnizaţia lunară prevăzută la art. 42 alin. (4) este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.
(2) Plata indemnizaţiei lunare se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav.
ART. 44
Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (2) au obligaţia:
a) de a angaja şi salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în condiţiile legii;

Asadar, sporul de vechime nu mai este obligatoriu... totusi, el se acorda in baza unei cereri la angajator (primarie) si trebuie stipulat in contractul individual de munca. Cerea trebuie sa aiba nr. de inregistrare... pentru situatia in care va hotarati sa actionati primaria in instanta, acesta se calculeaza din momentul inregistrarii cererii.

In cazul dvs, orientativ, cu spor cu tot, ar trebui sa primiti un salariu de aproximativ 850 lei. Insa acest spor se acorda separat de salariul de baza oferit de angajator... trebuie mers la primarie si acolo vi se vor da detaliile necesare.

Daca nu vor sa va acorde sporul de vechime de la Serviciul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei, atunci trebuie sa va angajati un avocat si sa-i dati in judecata, in contencios administrativ, si sa cereti acordarea sporului de vechime. Conform Codului Civil, rezolutia va fi una pozitiva si vi se vor acorda si drepturile restante din urma (5 ani).
Un avocat cunoaste despre ce se vorbeste pe aici :lol:
 • daniel
 • Avatarul lui daniel
 • Deconectat
 • Administrator
 • Cuget, deci exist!
 • Posts: 16004
 • Thank you received: 5168
 • Karma: 40
Respecta-te pe tine insuti si ceilalti la randul lor te vor respecta!
Ultima editare: by daniel.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.
Următorii utilizatori v-au mulțumit: oanagini

Rasp: Legea salarizarii unice #42491

Imi pare rau, cate odata dau rau cu batul in balta. :(
 • Mona si Dan
 • Avatarul lui Mona si Dan
 • Deconectat
 • Platinum Member
 • Posts: 6334
 • Thank you received: 730
 • Karma: 14
" Daca batranetea ar putea si tineretea ar stii ..."
Noi, Mona si Dan ne bucuram de solidaritatea noastra, a tuturor forumistilor. Aveti admiratia noastra !
Fiind aici, simtim prietenia voastra.
Administratorul a dezactivat accesul public la scriere.

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .