Drepturile persoanelor cu handicap Prestatii sociale pentru persoanele cu handicap

Asigura acordarea dreptului la asistenta sociala sub forma prestatiilor sociale si a facilitatiilor sociale persoanelor posesoare de certificat de incadrare in grad de handicap, in termen de valabilitate, conform prevederilor Legii nr. 448/2006 (actualizata 2019) privind protectia persoanelor cu handicap, republicata.

Dreptul la asistenta sociala sub forma prestatiilor sociale se acorda din oficiu, pentru persoanele posesoare de certificate de incadrare in grad de handicap, care se afla in plata in evidenta institutiei sau la cerere, pentru persoanele care-si depun pentru prima oara dosarul. Dreptul la asistenta sociala sub forma facilitatilor sociale se acorda la cerere.

Cererea insotita de actele mentionate, in vederea acordarii prestatiilor si facilitatilor sociale, se depune de catre persoana cu handicap/ reprezentantul legal/ tutore/ asistent personal/ asistent personal profesionist, dupa caz.

Cuprins:

Cadru legislativ:

 • Ordinul nr. 741 din 9 aprilie 2019 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea în grad de handicap
 • OUG nr. 69/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (actualizata)
 • OUG nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative
 • Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 • HG nr. 989/2014 - actualizarea cuantumului prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 - protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Ordinul nr. 762 din 31/08/2007 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora
 • Ordinul nr. 707/538/2014 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap
 • Hotararea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2015

Bine de stiut

Categorii de beneficiari:

 • Adultii care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, dupa caz, decizie eliberata de comisia superioara de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in termen de valabilitate;
 • Copiii care poseda certificat de incadrare in grad de handicap eliberat prin hotarare a comisiei pentru protectia copilului, in termen de valabilitate;
 • Persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap;
 • Persoana cu handicap care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil (cu sau fara handicap) si care nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute la art.57 alin(4) lit.1 si anume indemnizatia lunara care se acorda indiferent de venituri, diferentiat in functie de gradul de handicap.

1. Prevederile Codului Fiscal despre dizabilitate

Printre facilitatile noi aduse de legiuitor incepand cu acest an se numara:

 1. Scutirea de plata impozitului pe mijloacele de transport, fara a fi adaptate, pentru un singur mijloc de transport aflat in proprietate sau co-proprietate;
 2. Scutirea de plata impozitului pe cladirii si terenului aferent pentru reprezentantii copiilor cu grad grav si accentuat sau invaliditate gradul I;
 3. Modul de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din pensie, facandu-se pentru veniturile mai mari decat punctul de pensie (de la 1 septembrie 2019 este de 1.265 lei).

{googleads}Pentru o informare detaliata, va rugam sa parcurgeti prevederile de mai jos, impartite pe 2 categorii: pentru persoane fizice si juridice.

PREVEDERI FISCALE PENTRU PERSOANE FIZICE

Impozitul pe venit

1. Articolul 60 prevede scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

 • a) activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere;
 • b) salarii si asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1)-(3);
 • c) pensii;
 • d) activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica;

2. Sunt considerate venituri neimpozabile, potrivit articolului 62:

 • a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum si cele de aceeasi natura primite de la organizatii neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane;
 • v) veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura, stabilite potrivit legii, primite de persoanele cu handicap (...).

3. Beneficiaza de deducere personala, conform articolului 77, persoanele care au in intretinere sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 300 lei lunar, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 62 lit. o), w) si x) si/sau a pensiilor de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006.

4. Nu se datoreaza plati anticipate pentru impozitul pe venitul din activitati independente, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, prevazute la cap. II - Venituri din activitati independente si cap. VII - Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, scutite de impozit pe venit, potrivit articolului 121.

Contributia de asigurari sociale de sanatate

5. Doar pentru venituri realizate in baza Legii 448/2006 (adica prestatiile sociale), persoanele cu handicap sunt scutite de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

6. Contributia de asigurari sociale de sanatate pentru venituri din pensii va fi retinuta doar pentru partea din pensie care depaseste valoarea punctului de pensie care in 2016 este de 871,7 lei. Vezi articolul 160.

Impozitul/ taxa pe cladiri

7. Potrivit articolului 456 alineat (1) litera t - Persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate nu datoreza impozit/taxa pentru cladirea aflata in proprietate sau co-proprietate folosita ca domiciliu.

Impozitul/ taxa pe teren

8. Articolul 464 alineat 1, litera t prevede ca persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate nu datoreza impozit/taxa pentru terenul aferent cladirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau co-proprietatea acestora.

Impozitul pe mijloacele de transport

9. La articolul 469 alineat 1, litera b, legiuitorul prevede ca persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate, respectiv reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate nu datoreza impozit pentru mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Pentru scutiri de alte taxe speciale si locale, consultati extrasul din Codul Fiscal, AICI

PREVEDERI FISCALE PENTRU PERSOANE JURIDICE

Impozitul/taxa pe cladiri

1. Nu se datoreaza impozit pentru cladirile detinute sau utilizate de catre intrepriderile sociale de insertie, potrivit articolului 456, alineat 1, litera w).

2. Conform articolului 456 alineat 2, literele c si d, Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe cladiri datorate pentru urmatoarele cladiri:

 • c) cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 • d) cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ.

Impozitul/taxa pe teren

1. Nu se datoreaza impozit pentru terenurile detinute sau utilizate de catre intrepriderile sociale de insertie, potrivit articolului 464, alineat 1, litera x).

2. Conform articolului 464 alineat 2, literele d, e si f, Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:

 • d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 • e) terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;
 • f) terenurile apartinand asociatiilor si fundatiilor folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ.

Impozitul pe mijloacele de transport

La articolul 469 alineat 1, litera m, legiuitorul prevede ca nu se datoreaza impozitul pe mijloacele de transport ale organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;

2. Drepturile persoanelor cu handicap:

Drepturile persoanelor cu handicap sunt reglementate de Legea nr. 448/2006 (actualizata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata.

In vederea asigurarii asistentei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la:

 • a) dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, conform listei si in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare;
 • b) servicii gratuite de cazare si masa si pentru insotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • c) un bilet gratuit de tratament balnear, in cursul unui an, pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist.

In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei de catre persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, casele de asigurari de sanatate au obligatia sa emita decizia ori aprobarea de plata pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical acordat persoanelor cu handicap. Contravaloarea pretului de referinta pentru produsele mentionate se suporta integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, prin casa de asigurari de sanatate de care apartine asiguratul. Numarul biletelor de tratament balnear gratuit care se acorda adultilor cu handicap se stabileste proportional cu numarul potentialilor beneficiari fata de numarul total al biletelor de tratament balnear gratuit stabilite prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat.

Persoanele cu handicap au acces liber si egal la orice forma de educatie, indiferent de varsta, in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora. Persoanelor cu handicap li se asigura educatia permanenta si formarea profesionala de-a lungul intregii vieti. Persoana cu handicap sau, dupa caz, familia ori reprezentantul legal constituie principalul factor de decizie in alegerea formei si tipului de scolarizare, precum si a unitatii de invatamant.

Educatia persoanelor cu handicap este parte integranta a sistemului national de educatie, coordonat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului. Educatia persoanelor cu handicap se realizeaza prin unitati de invatamant special:

 • integrarea individuala in unitati de invatamant de masa, inclusiv in unitati cu predare in limbile minoritatilor nationale;
 • grupe sau clase speciale compacte, integrate in unitati prescolare si scolare de masa;
 • servicii educationale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin;
 • scolarizare la domiciliu pana la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Sportului;
 • educatia "la patul de spital", pe durata spitalizarii;
 • alternative educationale.

Formele de invatamant enumerate mai sus se pot desfasura si in limbile minoritatilor nationale.

In cadrul procesului de invatamant, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la:

 • servicii educationale de sprijin;
 • dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului si gradului de handicap si utilizarea acestuia;
 • adaptarea mobilierului din salile de curs;
 • manuale scolare si cursuri in format accesibil pentru elevii si studentii cu deficiente de vedere;
 • utilizarea echipamentelor si softurilor asistive in sustinerea examenelor de orice tip si nivel.

In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap in unitatile si institutiile de invatamant, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice:

 • sa promoveze si sa garanteze accesul la educatie si formare profesionala al persoanelor cu handicap;
 • sa asigure scolarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata perioadei de scolarizare obligatorie, precum si pregatirea scolara, indiferent de locul in care persoana cu handicap se afla, inclusiv prin cadrele didactice de sprijin/itinerante;
 • sa asigure accesul la formele de educatie permanenta, adaptandu-le nevoilor educationale ale persoanelor cu handicap;
 • sa sprijine cooperarea dintre unitatile de invatamant special sau de masa cu familia si comunitatea, in vederea asigurarii unei oferte educationale care raspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
 • sa sprijine pregatirea cadrelor didactice in vederea adaptarii practicilor educationale pentru elevii cu handicap din grupe sau clase de invatamant obisnuit;
 • sa asigure posibilitatea practicarii unui sport de catre orice persoana cu handicap, precum si pregatirea cadrelor didactice in vederea insusirii de catre acestea a unor notiuni medicale si tehnice specifice;
 • sa asigure servicii educationale de sprijin pentru persoanele cu handicap si familiile acestora, prin specialisti in domeniul psihopedagogiei speciale;
 • sa asigure accesul in unitatile si institutiile de invatamant.

In vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la obtinerea unei locuinte, autoritatile publice au obligatia sa ia masuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru inchirierea, la nivelurile inferioare, a locuintelor care apartin domeniului public al statului ori unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia. Persoanele cu handicap grav beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 • acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minimale de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de inchiriere pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia;
 • stabilirea chiriei, in conditiile legii, pe baza contractelor de inchiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte, detinute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia, la tariful minim prevazut de lege.

Persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul. Beneficiaza de aceste prevederi si urmatoarele persoane:

 • insotitorii persoanelor cu handicap grav, in prezenta acestora;
 • insotitorii copiilor cu handicap accentuat, in prezenta acestora;
 • insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, in prezenta acestora, pe baza anchetei sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap;
 • asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata este valabila pe intregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile de transport local, si este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, costurile fiind suportate din bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Persoanele cu handicap grav beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic. Beneficiaza de aceste prevederi si urmatoarele persoane:

 • insotitorii persoanelor cu handicap grav, numai in prezenta acestora;
 • asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav.

Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic.

Persoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial si peste numarul de calatorii prevazut, in functie de recomandarea centrului de dializa. Beneficiaza de aceste prevederi si asistentii personali sau insotitorii persoanelor cu handicap care necesita hemodializa. (art. 24)

Persoanele cu handicap beneficiaza de protectie impotriva neglijarii si abuzului, indiferent de locul unde acestea se afla. In cazul in care persoana cu handicap, indiferent de varsta, este in imposibilitate totala sau partiala de a-si administra bunurile personale, aceasta beneficiaza de protectie juridica sub forma curatelei si de asistenta juridica. (art. 25)

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani. In cazul achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani. (art. 27)

Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum si persoanele care le au in ingrijire beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania. (art. 28)

Angajarea persoanei cu handicap in munca se realizeaza in urmatoarele forme:

 • pe piata libera a muncii;
 • la domiciliu;
 • in forme protejate. (art. 79)

3. Prestatii sociale acordate persoanelor cu handicap

Din data de 1 ianuarie 2019, nivelul prestatiilor sociale prevazute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se actualizeaza dupa cum urmeaza:

Adulti

Persoanele adulte cu handicap GRAV beneficiaza de:
 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 350 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 150 lei ;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 1.263 lei sau asistent personal.
Persoanele adulte cu handicap ACCENTUAT beneficiaza de:
 • indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 265 lei;
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 110 lei.
Persoanele adulte cu handicap MEDIU beneficiaza de:
 • buget complementar lunar, indiferent de venituri, in cuantum de 60 lei;
NU POT BENEFICIA de prestatii sociale:
 • adultii cu handicap ingrijiti si protejati in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro;
 • adultii cu handicap care sunt retinuti sau condamnati definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii ori detentiei;
 • adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati in ingrijirea si protectia asistentului personal profesionist.

Copii

Copilul cu handicap GRAV beneficiaza de:
 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale (84 lei);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 300 lei;
 • indemnizatie de insotitor in cuantum de 1.263 lei sau asistent personal.
Copilul cu handicap ACCENTUAT beneficiaza de:
 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Social (84 lei);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 175 lei.
Copilul cu handicap MEDIU beneficiaza de:
 • alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%, acordata de Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale (84 lei);
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 60 lei.
Copilul cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza si de:
 • alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.

NU POT BENEFICIA de alocatie si buget personal complementar copiii cu handicap care se afla in internate aferente unitatilor de invatamant special sau in protectie speciala in servicii rezidentiale.

!!! Conform HG nr. 429/2008 privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice, incepand cu luna mai 2008 cuantumurile alocatiilor de hrana pentru bolnavii HIV/SIDA sunt de 13 lei/zi pentru adulti si 11 lei/zi pentru copii.

Astfel, pe luna, cuantumul indemnizatiei lunare de hrana poate fi:

Pentru adulti Pentru copii

13 lei X 28 zile = 364 lei

13 lei X 30 zile = 390 lei

13 lei X 31 zile = 403 lei

11 lei X 28 zile = 308 lei

11 lei X 30 zile = 330 lei

11 lei X 31 zile = 341 lei

 

!!!: Din data de 1 ianuarie 2019, in conformitate cu OUG nr. 60/2017, valorea prestatiilor sociale este de:

 • 500 lei (350 lei indemnizatia lunara si 150 lei bugetul personal complementar), pentru persoanele adulte cu handicap grav;
 • 375 lei (265 lei indemnizatia lunara si 110 lei bugetul personal complementar), pentru persoanele adulte cu handicap accentuat;
 • 60 lei (bugetul personal complementar), pentru persoanele adulte cu handicap mediu.
 • 300 lei (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap grav;
 • 175 lei (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap accentuat;
 • 60 lei (bugetul personal complementar) pentru parintele sau persoana desemnata pentru protectia si ingrijirea copilului cu handicap mediu.

Mai multe detalii, AICI

Stimulent pentru Integrarea Sociala a Persoanelor Adulte cu Handicap

Incepand cu data de 13 Noiembrie 2017, la sediile Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti se depun cererile privind acordarea stimulentului pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 330/30.08.2017.

Beneficiarii acestui ajutor financiar de 500 de lei lunar sunt adultii cu handicap, incadrati in oricare dintre cele 4 grade de handicap, cu domiciliul sau resedinta pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Bucuresti, si certificatul de incadrare in grad de handicap este emis de catre una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.

Beneficiul de asistenta sociala are caracter lunar, se acorda incepand cu luna urmatoare depunerii cererii si inceteaza cu luna urmatoare celei in care persoana cu handicap nu mai indeplineste conditiile care au dus la stabilirea dreptului.

Documentele doveditoare, respectiv certificatul de incadrare in grad de handicap, cartea de identitate sau buletinul de identitate, extras de cont pentru persoanele adulte cu handicap/titularul cererii, actul de identitate al reprezentantului legal/tutore vor fi centralizate la nivelul Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de la nivelul sectorului unde beneficiarul figureaza cu domiciliu stabil/resedinta.

Detalii pot fi obtinute, AICI

4. Facilitati sociale acordate persoanelor cu handicap

Persoanele adulte cu handicap grav beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.;
 • scutirea de la plata taxelor si impozitelor pe cladirile detinute in proprietate, scutire ce se aplica si in cazul proprietatii de teren. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Persoanele adulte cu handicap accentuat beneficiaza de

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.
 • scutirea de la plata taxelor si impozitelor pe cladirile detinute in proprietate, scutire ce se aplica si in cazul proprietatii de teren. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Copilul cu handicap grav beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 12 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.
 • accesul gratuit la asistenta medicala, medicamente si tratament ambulator;
 • facilitati fiscale - scutirea de la plata taxelor si impozitelor pe cladirile detinute in proprietate cat si a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat sau a celor cu gradul I de invaliditate, scutire ce se aplica si in cazul proprietatii de teren. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Copilul cu handicap accentuat beneficiaza de:

 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, in limita a 6 calatorii dus-intors pe an calendaristic;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.
 • accesul gratuit la asistenta medicala, medicamente si tratament ambulator;
 • facilitati fiscale - scutirea de la plata taxelor si impozitelor pe cladirile detinute in proprietate cat si a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat sau a celor cu gradul I de invaliditate, scutire ce se aplica si in cazul proprietatii de teren. Codul Fiscal prevede facilitati si in ceea ce privesc mijloacele de transport aflate in proprietate, scutirea platii de impozit, doar a unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Copilul cu handicap mediu beneficiaza de:

 • accesul gratuit la asistenta medicala, medicamente si tratament ambulator.

!!! INCADRAREA in grad de handicap - DREPTURILE copiilor cu dizabilitati

Insotitorii copiilor cu handicap grav, in prezenta acestora, si asistentii lor personali beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele in limita a 12 calatorii dus intors pe an calendaristic si gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.

In cazul insotitorilor copiilor cu handicap accentuat, acestia au dreptul, de asemenea, la gratuitatea transportului interurban, la alegere, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele in limita a 6 calatorii dus intors pe an calendaristic si gratuitate transport urban cu mijloace de transport in comun de suprafata si cu metroul.

Una dintre dilemele celor care sunt alaturi de acesti copii este daca un parinte poate fi asistent personal si insotitor in acelasi timp. In informatiile publicate pe site-ul Ministerului Muncii se explica faptul ca termenul de "insotitor" al persoanei cu handicap este mentionat de lege numai pentru acordarea facilitatilor privind transportul, in prezenta copilului. In consecinta, insotitor poate fi atat asistentul personal al copilului cu handicap grav, cat si o alta persoana.

Facilitati ale reprezentantilor legali ai copiilor cu dizabilitati pe perioada in care ii au in ingrijire, supraveghere si intretinere

 • Reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de scutire de la plata impozitului/taxa pe cladirea folosita ca domiciliu si terenul aferent aflat in proprietate sau coproprietate;
 • Reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat sunt scutiti de la plata taxei (impozit) asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si mototriciclurilor, pentru un singur mijloc de transport aflate in proprietate sau coproprietate, la alegere;
 • Parintii care au in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav ori accentuat pot contracta un credit, a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, stat pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, prin transferuri de la bugetul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani;
 • Insotitorii sau, dupa caz, asistentii personali ai acestora, detinatori de autoturisme, beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, (rovinieta). Scutirea se aplica pentru un singur autoturism detinut de fiecare din persoanele indreptatite potrivit prevederilor legale;
 • Un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita.

!!! Indemnizatia pentru cresterea copilului si alte forme de sprijin destinate cresterii copilului

Beneficiaza de aceste facilitati si urmatoarele persoane:

Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum si persoanele care le au in ingrijire beneficiaza de:

 • scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale in baza rovinietei.

Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de:

Persoanele cu handicap grav sau accentuat, scutite de la plata unor impozite incepand cu data incadrarii in gradul de handicap

{googleads}Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat vor beneficia de scutirea de la plata impozitului datorat pentru veniturile din activitati independente, veniturile din salarii, veniturile din pensii precum si veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura iar facilitatea se acorda pentru veniturile realizate incepand cu data incadrarii contribuabilului in gradul de handicap.

"Aceste completari sunt necesare in conditiile in care prin OG nr. 4/ 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal a fost instituita scutirea de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile din activitati independente, veniturile din salarii, veniturile din pensii precum si veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat", se mentioneaza intr-un comunicat al Executivului.

5. Subventii sub forma de voucher pentru persoanele cu dizabilitati

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) pune la dispozitia persoanelor cu dizabilitati vouchere nominale, in valoare de 23.000 de lei, cu care pot achizitiona dispozitive si tehnologii asistive, care sa le ajute sa se incadreze pe piata muncii. Totul este posibil gratie proiectului ”Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati”, cofinantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti, implementat de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD) in parteneriat cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).
 
Pot beneficia de vouchere persoanele adulte cu dizabilitati, avand capacitate de munca, inregistrate la Agentia Judetena pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM), ca fiind in cautarea unui loc de munca sau ca beneficiare de servicii de consiliere, mediere si orientare pe piata muncii. Voucherul este folosit exclusiv la achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regasesc in Lista tehnologiilor si dispozitivelor asistive si tehnologiilor de acces prioritare pentru angajare.
 
Voucherul este utilizat exclusiv de catre persoana indreptatita, in baza actului de identitate, o singura data, in perioada de valabilitate a voucherului, doar la operatorii economici - furnizori/producatori de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces - prevazuti in lista disponibila pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, www.anpd.gov.ro. Daca valoarea produsului achizitionat este mai mare decat cea a voucherului, diferenta este suportata de persoana indreptatita sau reprezentantul legal al acesteia, dupa caz.
 
Citeste mai mult AICI

6. Salariile asistentilor personali si indemnizatia de handicap

{googleads}Data de 1 ianuarie 2019 aduce o majorare a salariului minim brut la 2.080 de lei, iar salariul net primit de angajat este de 1.263 lei.

Prin HG 937/2018, salariul minim brut a fost majorat de la 1.900 lei la 2.080 lei, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 12,43 lei/ora.

Incepand cu 1 ianuarie, pentru functiile cu studii superioare salariul minim brut este de 2.350 lei. La un salariu minim de 2.350 de lei brut, salariul net primit de angajat este de 1.413 lei. Pentru a beneficia de acest salariu, este necesar ca persoanele respective sa aiba macar 1 an vechime in domeniul respectivelor studii.

In perioada 2019-2022, se va acorda anual o crestere a salariilor de baza, fiecare crestere reprezentand 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022, care contine si majorarea acestuia si cel din luna decembrie 2018. Incepand cu anul 2019, celelalte drepturi salariale prevazute de Legea-cadru (sporuri, indemnizatii, etc.) vor fi determinate prin aplicarea procentelor prevazute in continutul legii si in anexe asupra salariului de baza, rezultand cuantumul acestora care va fi acordat anual. Cresterea respectiva si data de aplicare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h).

Pe langa cresterea salariilor de baza acordate in conditiile sus-mentionate, pot fi acordate indemnizatiile de vacanta prevazute la art. 26 din lege (in situatia in care voucherele de vacanta nu sunt mentinute), precum si indemnizatiile de hrana prevazute la art. 18 din acelasi act normativ.

lndemnizatia de hrana in anul 2019 se va acorda incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2019 si va fi de 347 lei (4.160 lei/12 luni).

In functie de categoria de salariati, pot deveni incidente si dispozitiile art. 22 din Legea 153/2017 si ale HG 751/2018 care stabilesc ca pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu handicap grav si accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare.

LEGE-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri bugetare 

In 2019, salariile de baza se stabilesc potrivit art. 34 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 si anume, la salariul de baza avut in luna decembrie 2018 se adauga 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018. Clarificari, AICI

 • Pana in anul 2020, asistentul personal cu gradatia 0, va avea 2.535 lei salariul brut si va beneficia de un coeficient de 1,01 la salariul de baza, conform Anexei nr. II, Capitolul I, alin. 3.2. pct. 45 din Legea nr. 153/2017.
 • Incepand cu anul 2023, salariile de baza si indemnizatiile de incadrare se stabilesc prin inmultirea coeficientului prevazut cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare.

Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, coroborata cu OUG nr. 2/2017, prevad urmatoarele:

"Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale." - OUG 2/2017

!!! Avand in vedere ca Legea nr. 250/2016 se refera la salariul asistentilor personali si nu la indemnizatia de handicap, aceasta schimbare va afecta DOAR persoanele cu handicap grav, astfel:

 • Persoanele cu handicap gradul I, care au optat pentru un asistent personal, vor incasa in continuare prestatia sociala alcatuita din indemnizatia de handicap in valoare de 350 lei si bugetul complementar de 150 lei, iar asistentul personal va primi minim 1.263 lei salariu net, in functie de gradatia in care se incadreaza raportata la transele de vechime in munca - Legea 284/2010, art. 11, alin. (3).

Salariile de baza si gradatiile

GRADATIILE asistentului personal in anul 2019 ANGAJAT cu contract de munca prin Primarie sau DGASPC, in raport cu vechimea acestuia, structurate in clase de salarizare:

 • Gradatia 0 - de la 0 la 3 ani - 2.080 lei brut si 1.263 lei net;
 • Gradatia 1 - de la 3 la 5 ani - 2.139 lei brut si 1.296 lei net;
 • Gradatia 2 - de la 5 la 10 ani - 2.246 lei brut si 1.355 lei net;
 • Gradatia 3 - de la 10 la 15 ani - 2.359 lei brut si 1.417 lei net;
 • Gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani - 2.419 lei brut si 1.451 lei net;
 • Gradatia 5 - peste 20 de ani - 2.479 lei brut si 1.484 lei net.

In conformitate cu Legea nr. 153/2017, transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii, precum si cotele procentuale corespunzatoare acestora, calculate la salariul de baza avut la data indeplinirii conditiilor de trecere in gradatie si incluse in acesta, sunt urmatoarele:

a) gradatia 1 - de la 3 ani la 5 ani - se determina prin majorarea salariului de baza prevazut in anexele la prezenta lege cu cota procentuala de 7,5%, rezultand noul salariu de baza;
b) gradatia 2 - de la 5 ani la 10 ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;
c) gradatia 3 - de la 10 ani la 15 ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul salariu de baza;
d) gradatia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza;
e) gradatia 5 - peste 20 de ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul salariu de baza.

Nota: Gradatia obtinuta se acorda cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au implinit conditiile de acordare.

Din data de 1 ianuarie 2019, asistentul personal al persoanei cu handicap grav beneficiaza de:

 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei -"Institutiile si autoritatile publice (...) indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, acorda, anual, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat" (OUG nr. 114/2018 care completeaza Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5). 
 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 347 lei (OUG nr. 114/2018 care completeaza Legea nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1)

Adultul cu handicap vizual grav primeste pentru plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, stabilite potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (1.274 lei).

Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiaza de alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%.

Sporurile personalului din unitatile de asistenta sociala

UPDATE Conform Legii 153/2017 legea salarizarii din sistemul bugetar, la Cap.II - Anexa II, art.14, s-a emis HG 153/2018 - regulamentul de aplicare a sporurilor din sanatate si asistenta sociala. In acest regulament la punctul IV alin A - se acorda un spor de pana la 15% din salariul de baza, personalului care isi desfasoara activitate in:
Alin 2 - servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilitati.

In consecinta se va acorda acest spor pentru fiecare gradatie de salariu din grila de salarizare aferenta asistentului personal.

In anul 2019, sporurile prevazute de lege se acorda personalului care beneficia de acestea in luna decembrie 2018, cel mult la nivelul cuantumului acordat la acea data, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. Cu alte cuvinte, primariile din tara care aveau contrate incheiate cu DSP-urile judetene pentru plata asistentilor personali pana in luna decembrie 2018, vor plati in continuare asistentii personali in conformitate cu graficul de mai jos.

Incepand cu luna ianuarie 2019, in urma acordarii sporului maxim de 15% conform HG nr. 589/2.08.2018 publicata in MO 693/8.08.2018, GRILA de salarizare pentru asistentul personal va fi urmatoarea:

 • Gradatia 0 - 2.080 x 15% = 2.383 lei brut - 1.438 lei net;
 • Gradatia 1 - 2.139 x 15% = 2.460 lei brut - 1.474 lei net;
 • Gradatia 2 - 2.246 x 15% = 2.583 lei brut - 1.543 lei net;
 • Gradatia 3 - 2.359 x 15% = 2.713 lei brut - 1.615 lei net;
 • Gradatia 4 - 2.419 x 15% = 2.782 lei brut - 1.653 lei net;
 • Gradatia 5 - 2.479 x 15% = 2.851 lei brut - 1.690 lei net.

Contractele de munca care nu au act aditional cu noul salariu, vor necesita un act aditional in care se vor mentiona atat salariul de baza din grila de salarizare cat si sporul de 15%. Acolo unde actul aditional la noul salariu a fost intocmit, se va face si un act aditional cu sporul de 15% conform actului normativ mai sus mentionat. 
Mergeti la primarii si solicitati acest spor. Daca au contracte incheiate cu Directia de Sanatate Publica, sunt obligati sa-l acorde. Daca nu, nu! Mai multe detalii, AICI

 • Sporul de 15% se acorda NUMAI asistentilor personali pentru ca sunt SALARIATII primariilor, in baza contractelor individuale de munca.
 • Cei care primesc indemnizatie (1.263 lei) in locul asistentului personal NU primesc acest spor pentru ca nu au un asistent personal angajat de primarie.

!!!  Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, conform OUG nr.114/2018, se aplica urmatoarele modificari legislative:

 • Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 15% si este de 1.265 lei.
 • Incepand cu 1 septembrie 2019 nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificarile ulterioare, se majoreaza cu 10% si este de 704 lei.

In anul 2019, indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,20.

Din data de 1 septembrie 2019, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 1.012 lei (80% din valoarea unui punct de pensie). 

Optarea primirii indemnizatiei de insotitor se poate face prin AJPIS

 Datorita numeroaselor nemultumiri din teritoriu cu privire la diferenta neechitabila, in prezent de 251 lei (1.263 - 1.012 = 251), dintre cuantumurile indemnizatiilor de insotitor primite prin Casele de Pensii si cele primite prin AJPIS, dorim sa va aducem la cunostinta cadrul legal prin care puteti beneficia de cuantumul mai mare in baza unei cereri adresate AJPIS-ului judetean.

Plata prestatiilor sociale pentru persoanele cu handicap se face, incepand din ianuarie 2019, direct de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala (OUG nr. 51/2017).

Persoanele care au calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, inclusiv dupa trecerea la pensie pentru limita de varsta si primesc indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 prin Casa Nationala de Pensii Publice, calculata la 80% din valoare punctului de pensie (in prezent de 1.012 lei), pot opta conform art. 42, alin (2) pentru primirea indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 43 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, prin AJPIS-uri.

Pentru modelul de Cerere (Anexa 1 la Procedura) - care se completeaza in 2 exemplare si se depune la AJPIS-ul judetean precum si pentru alte precizari, puteti consulta Ordinul nr. 2.272 din 2013, AICI

7. Drepturile insotitorilor copiilor cu dizabilitati

Act normativ de baza: OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor, cu modificarile si completarile ulterioare
Valabil de la 1 ianuarie 2018

 • Indemnizatia pentru cresterea copilului (ICC) de la 1 ianuarie 2018, conform OUG nr. 82/2017 este de 1.250 lei;
 • SUMA SUPLIMENTARA pentru situatiile sarcinilor gemelare sau suprapuneri de nasteri - cuantumul indemnizatiei lunare se majoreaza cu suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti, incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere (OUG nr. 111/2010, Art 5);
 • CONCEDIU SI INDEMNIZATIE pentru cresterea copilului pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani (in cazul copilului incadrat in grad de handicap) - 1.250 lei (OUG nr. 111/2010, Art. 2 alin (2));
 • STIMULENT DE INSERTIE daca parintele se intoarce la munca inainte de finalizarea concediului pentru cresterea copilului - 625 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 7 alin (1));
 • CONCEDIU SI INDEMNIZATIE pentru ingrijirea copilului incadrat in grad de handicap pana la varsta de 16 ani - 1.162 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 31 alin (1) si (2));
 • PROGRAM DE LUCRU REDUS la 4 ore pentru unul dintre parinti sau pentru persoana care se ocupa efectiv de ingrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat), pana la implinirea de catre acesta a varstei de 18 ani, in conditiile prevazute de Codul muncii si o indemnizatie compensatorie - 696 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (a) si alin (5));
 • CONCEDII MEDICALE, acordate in conditiile legii, pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pana la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani (OUG nr. 185/2005, Art. 32 alin (1) lit. (b));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani - 563 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (c));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizeaza alte venituri in afara beneficiilor de asistenta sociala destinate persoanelor cu handicap, pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani - 438 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (c));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pana la implinirea de catre copilul cu handicap a varstei de 3 ani - 438 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (d));
 • SPRIJIN LUNAR acordat persoanei care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente, pentru copilul cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani - 188 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (1) lit. (d));
 • SPRIJIN LUNAR pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente si care are in intretinere un copil in varsta de pana la 2 ani - 563 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (2));
 • SPRIJIN LUNAR pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului si indemnizatiei lunare aferente si care are in intretinere un copil cu varsta cuprinsa intre 2 si 7 ani - 188 lei net (OUG nr. 111/2010, Art. 32 alin (2)).
 • INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei, incepand de la 1 decembrie 2018 (Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5)
 • INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 317 lei, incepand de la 1 decembrie 2018 (Lege nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1)

O persoana (adult sau copil) poate beneficia de pensie de invaliditate daca este incadrata intr-un grad de invaliditate prin decizie emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, iar in cazul personalului militar, de comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, indiferent de stagiul de cotizare realizat in sistemul public de pensii.

8. Procedurile legale in cazul obtinerii Ajutorului de deces

In cazul decesului pensionarului de invaliditate, ajutorul de deces se achita de catre Casa de Pensii unei singure persoane care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor,copilul, parintele, tutorele, curatorul, oricare persoana care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces, daca nu exista alta solicitare din partea persoanelor mentionate, in baza certificatului de deces in original si o copie a unei facturi (factura de achizitie a sicriului sau a serviciilor funerare).

In cazul incasarii indemnizatiei unei persoane cu handicap care a decedat, plata drepturilor inceteaza incepand cu luna urmatoare decesului. Persoana desemnata in certificatul de deces sau mentionata anterior, se prezinta la comisia de incadrare in grad de handicap din cadrul DGASPC local cu CI, certificatul de deces in original si o copie a certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap. In baza unei declaratii, se elibereaza 2 adeverinte pentru urmatoarele 2 luni, care vor fi prezentate postasului (daca indemnizatia de handicap se primea prin posta) in vederea incasarii drepturilor banesti. In cazul in care plata indemnizatiei se primea pe card, trebuie mers la banca si intrebat procedura.

Daca persoana decedata avea si asistent personal, incadrat de primarie, se anunta Primaria unitatii administrativ-teritoriale cu certificatul de deces (original) in vederea incetarii contractului de munca al asistentului personal, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei, daca a fost produs decesul din cauze naturale sau in termen de 48 de ore daca decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau unui act de violenta, precum si in cazul descoperirii unui cadavru. Plata prestatiei sociale se achita si luna urmatoare declararii incetarii din viata a persoanei cu handicap.

In cazul decesului copilului inapt pentru munca, indiferent de varsta, prestatia se acorda cu conditia prezentarii certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau, in lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.

Cuantumul ajutorului de deces:

Odata cu majorarea salariului mediu brut, in 2019 s-a majorat si cuantumul ajutorului de deces. Astfel, in cazul asiguratului sau pensionarului ajutorul de deces este de 5.163 lei (similar cu valoarea castigului salarial mediul brut), iar in cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, acest ajutor este de 2.582 lei. Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare.

Actele necesare acordarii ajutorului de deces sunt:

 • cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari sociale;
 • certificatul de deces - in original si copie;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de mostenitor, tutore, curator;
 • acte din care sa rezulte ca s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces;
 • certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atesta boala care l-a facut inapt pentru munca pe copil si data ivirii acesteia.

9. Actele/documentele necesare pentru:

Acte necesare pentru pentru acordarea indemnizatiei lunare si a bugetului personal complementar:

 • Cerere;
 • Copie de pe documentul care atesta incadrarea in grad de handicap (in termen de valabilitate);
 • Copie dupa C.I. sau B.I.

Dosarul se depune la Primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap sau la D.G.A.S.P.C. judeteana, respectiv locala a sectoarelor municipiului Bucuresti.

Actele necesare pentru obtinerea prestatiilor sociale si a transportului pentru adulti:

 • actul de identitate copie si original al persoanei cu handicap sau reprezentantului legal;
 • dispozitia de tutore/curator in copie si original, in situatia in care persoana cu handicap a fost pusa sub interdictie;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap copie si original;
 • talonul de pensie in copie (pentru pensionari);
 • adeverinta de la Casa de Pensii din care rezulta ca a predat sau nu a beneficiat de bilete CFR in anul in curs;
 • adeverinta de salariu ( pentru salariati);
 • certificat fiscal ca nu realizeaza venituri ( pentru cei fara venit);
 • 1 poza tip BI;
 • dosar de plastic.

Actele necesare pentru obtinerea prestatiilor sociale si a transportului pentru copii:

 • certificat de nastere copil copie si original (pentru copii pana in 14 ani);
 • actul de identitate al reprezentantului legal copie si original;
 • actul de identitate al celuilalt parinte copie si original, daca acesta este decedat copie dupa certificatul de deces, iar daca este divortat copie dupa hotararea de divort definitiva si irevocabila;
 • buletinul de identitate al copilului copie si original (pentru copii peste 14 ani);
 • adeverinta de la scoala din care rezulta ca frecventeaza cursuri de zi;
 • certificate medical tip A5 in copie;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap copie si original;
 • 1 poza tip BI;
 • dosar de plastic.

Actele necesare pentru obtinerea rovinietei:

 • actul de identitate copie si original al persoanei cu handicap;
 • certificat de incadrare in grad de handicap copie si original;
 • cartea de identitate a masinii din care rezulta ca aceasta este adaptata hanicapului.

Pentru obtinerea cardului legitimatie / rovinieta de parcare este necesara o poza tip BI recenta.

Actele necesare pentru obtinerea cartelei de metrou si a legitimatiei RATB pentru persoana cu handicap si pentru asistentul personal

 • certificatul de incadrare in grad de handicap valabil (copie+original);
 • actul de identitate (copie+original);
 • poza color tip BI recenta;
 • pentru beneficiarii de legitimatii in baza altor acte normative adeverinta de la RATB care atesta scoaterea din evidenta a acesteia.

Acte necesare pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului 0-7 ani, in situatia in care copilul si/sau un parinte / persoana care are copilul in ingrijire sunt persoane cu handicap

NOU! Aceste drepturi se acorda prin O.U.G. 111/2010, modificata prin O.U.G. 82/2017 si OUG 55/2017.

 • cerere tip;
 • originale si copii dupa actele de identitate (buletine/carti de identitate sau certificate de nastere) ale membrilor familiei: sot, sotie, copii;
 • certificat de casatorie;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap pentru titular si/sau minorul pentru care se solicita dreptul;
 • cerere de acordare a concediului pentru cresterea copilului pana la 7 ani, daca este cazul;
 • decizia de suspendare a contractului de munca sau act aditional la contractul de munca, vizata ITM, daca este cazul;
 • documente care dovedesc ca parintii nu sunt angajati ca asistent personal pentru minor, doar pentru handicap de grad 1 al copilului;
 • documente privind venitul solicitantilor;
 • alte acte, dupa caz.
 • Atentie!
  • Pentru mentinerea drepturilor la indemnizatie si ajutorul pentru cresterea copilului, beneficiarii au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu mai este nevoie sa fie prezentat certificatul de atestare fiscala.

Actele necesare pentru acordarea indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 de care beneficiaza persoana care are in ingrijire, supraveghere si intretinere un copil cu handicap

 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicitala serviciul dreptul copie;
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art.12 alin.(3) din Legea nr.448/2006 nu beneficiaza de drepturile prevazute de art.12 alin. (1) lit. b), e) - g) si alin. (2) si, dupa caz, de art.42 alin.(4) din Legea nr. 448/2006;
 • dovada eliberata de autoritatile competente din care sa rezulte ca persoana indreptatita nu beneficiaza de drepturile prevazute de art. 42 alin.(4) din Legea nr.448/2006;
 • certificatul de incadrare intr-un grad de handicap al copilului;
 • certificatul de incadrare in grad de handicap al parintelui sau persoanei care solicita dreptul;
 • dovada eliberata de organele competente (administratia financiara) care atesta ca solicitantul nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute la art.57 alin.(4) lit.a) din Legea nr. 448/2006;
 • dovada eliberata de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite, din care sa rezulte ca aceasta se afla in concediu pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani.

Cererea insotita de actele doveditoare va fi inregistrata la registratura institutiei si va fi inaintata Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, in vederea efectuarii platii.

Acte necesare pentru acordarea platii - dobanzii la creditele de care pot beneficia persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav sau accentuat

Beneficiari:

 • Persoanele adulte posesoare de certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat;
 • Familia sau persoana care are in ingrijire cel putin un copil cu handicap grav sau accentuat.

Conditii:

 • Creditul sa fie folosit exclusiv pentru achizitionarea unui singur autovehicul sau pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces;
 • Valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro;
 • Returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani;
 • Sa se efectueze plata ratelor creditului la scadenta.

Persoanele care au in ingrijire persoane cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile

Conditii:

 • Creditul sa fie folosit exclusiv pentru achizitionarea unui singur autovehicul special adaptat pentru transportul unei persoane cu handicap netransferabila, dependenta de scaunul cu rotile;
 • Valoarea creditului sa nu depaseasca 20.000 de euro;
 • Returnarea creditului sa nu depaseasca 15 ani;
 • Sa se efectueze plata ratelor creditului la scadenta.

Actele necesare eliberarii adeverintei referitoare la acordul platii dobanzii:

 • Cererea - Anexa 1A sau Anexa 1B;
 • Certificatul de incadrare in grad de handicap (copie);
 • Documentul de identitate (copie);
 • Hotarare de punere sub interdictie/dispozitie de curatela, dupa caz (copie);
 • Declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile art.27 din lege si ca nu a mai beneficiat de acestea (pentru auto) - Anexa 2A;
 • Declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile art.27 din lege si ca nu a mai beneficiat de acestea (pentru adaptarea locuintei) - Anexa 2B;
 • Declaratie pe propria raspundere referitoare la faptul ca va comunica directiei orice actualizare a certificatului de incadrare sau orice modificare a domiciliului. (cuprinsa in Anexele 2A si 2B)

Dupa obtinerea adeverintei, persoana cu handicap grav sau accentuat se adreseaza unei unitati bancare in vederea obtinerii creditului.

Ulterior, beneficiarul se va prezenta la Serviciul Prestatii Sociale si Facilitati cu urmatoarele documente, in vederea intocmirii dosarului:

 • Contractul de credit bancar incheiat cu unitatea bancara;
 • Graficul de rambursare in baza caruia se efectueaza plata;
 • Extras de cont;
 • Copie de pe factura finala a autovehiculului sau copia legalizata a contractului de vanzare-cumparare a acestuia;

Documentatia necesara pentru adaptarea locuintei potrivit nevoilor individuale de acces ale persoanei cu handicap, care cuprinde:

 • proiectul tehnic de adaptare a locuintei conform nevoilor individuale de acces, intocmit de un organ abilitat;
 • devizul de lucrari aferente adaptarii, intocmit de un organ abilitat;
 • declaratia pe propria raspundere a organului abilitat din care sa reiasa faptul ca proiectul lucrarii respecta cerintele de accesibilitate in conformitate cu actele normative in vigoare.

Formulare:

10. Baza legislativa:

 • Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap1 - republicare (actualizata);
 • Ordin nr. 1.360/12.09.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale pentru aprobarea modelului Cererii privind includerea operatorului economic in Lista furnizorilor/producatorilor de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, precum si a Procedurii de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilitati, utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • Ordin nr. 1221/12.08.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale, nr. 1283/21.08.2019 al ministrului sanatatii si nr. 765/22.08.2019 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019;
 • Ordin nr. 1.263/23.08.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale privind aprobarea Metodologiei de acordare si distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achizitionarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • Hotarare 507/17.07.2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.017/2018;
 • Ordin nr. 940/12.06.2019 al ministrului muncii si justitiei sociale, nr. 944/26.06.2019 al ministrului sanatatii si nr. 650/03.07.2019 al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Procedura de acordare a subventiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati in accesarea si utilizarea de tehnologii si dispozitive asistive si tehnologii de acces, altele decat cele finantate prin Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale, ministrului sanatatii si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 721/481/310/2019;
 • OUG nr. 69/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr. 1690/2018 din 21 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare si control al activitatii asistentului personal profesionist;
 • HG nr. 548/2017 din 27 iulie 2017 privind aprobarea conditiilor de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist;
 • OUG nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • Hotararea nr. 268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 • Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 • Ordinul nr. 762 din 31/08/2007 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru adulti si se aplica masurile de protectie speciala a acestora;
 • Ordinul nr. 707/538/2014 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;
 • Legea nr. 67/2014 pentru modificarea si completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr. 692 2013 privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap;
 • Ordinul MMFPS nr. 2.298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672, din 26 septembrie 2012;
 • Ordinul nr. 2.260 din 17 august 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza carora se stabileste gradul de handicap pentru copii si se aplica masurile de protectie speciala a acestora;
 • Ordinul 2299 din 23 august 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Hotarare nr. 89/2010 din 05/02/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 268/2007 ;
 • Legea 359/2009 din 20/11/2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati ;
 • Legea 360/2009 pentru modificarea lit a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;
 • Legea 207/2009 din 20/06/2009 privind privind aprobarea OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;
 • Hotarare nr. 884/2009pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 680/2007.
 • OUG nr. 108/2008 din 22/09/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social;
 • OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Hotararea Guvernului nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap;
 • Ordinul nr. 223 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimatie de parcare pentru persoanele cu handicap;
 • Ordinul nr. 62/2007 din 23/04/2007 pentru aprobarea Instructiunilor privind legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata pentru persoanele cu handicap si modelul acesteia;

Fiecare are dreptul la dezamagire!

Comentarii 

Postat la
%b %14, %2011
Postat de
ilies iudita carme
cae mai mare ticalosenie
as vrea sa stiu din ce motiv ma pus in gradul mediu cand copilul are picior stram congenital vareus din nastere as dori persoanei care a hotarat sa treaca si ea prin ce am trecut in acesti 10 ani si prin cate trebuie sa mai trec,are 4 operati pana la varsta de 3 ani si urmeaza inca cel putin inca 2. La recuperare nu ma lasa sa ma duc cu el dar in fiecare dimineata trebuie sa ma duc cu el si la baie este un copil in clasa a 4 a si trebuie sa ma duc cu el la scoala ca ghiozdanul este greu si nu are stabilitate si nul poate duce.Ce viitor pot sa ii ofer lui daca depinde total de mine .ASA SAI AJUTE DUMNEZEU DUPA CUM AU FACUT
Postat la
%b %08, %2012
Postat de
Toader
intrebare
o persoana cu grad handicap accentuat, permanent care inchiriaza un spatiu e scutit de plata impozit la primarie
Postat la
%b %08, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Persoana cu handicap accentuat sau grav este scutita doar de impozitul pe salariu .
Pentru venituirle realizare din alte surse se plateste impozitul datorat conform legii.
Postat la
%b %01, %2015
Postat de
dinca constantin
drepturi pers handicap
sunt pers cu handicap gr 2 accentuat vreau sa stiu daca am drept sa lucrez si daca sunt scutit de impozitui salarial sau daca am o societate deschisa sunt scutit deimpozit pe venit.multumesc .
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
Alexandrina Dinca
Valabilitate certificat de incadrare in grad
Am constatat citind Certificatul de incadrare in grad de handicap ca valabilitatea acestuia ( 6 luni, 12 luni sau permanent) este stabilita prin instructiunea metodologica nr.4/2003 a comisiei superioare. Unde poate fi citita aceasta? Functie de ce anume se stabileste aceasta valabilitate?
Postat la
%b %14, %2011
Postat de
daniel
raspuns
Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulti se intruneste saptamanal si are urmatoarele atributii:

* solutionează dosarele persoanelor solicitante, care au fost programate si evaluate in cadrul Serviciului de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap;
* emite Certificatul de incadrare in grad de handicap;
* gestioneaza si reevalueaza dosarele care fac obiectul unor contestatii.

Mai multe detalii in Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti

https://www.legestart.ro/Regulament-din-2005-%28MTUyNzk3%29.htm
Postat la
%b %15, %2012
Postat de
BANDULA ADALBERT
RECLAMATIE !
BUNA ZIUA ! Ma numesc Bandula Adalbert, localitate Satu Mare ! Stiu ca e in lege ca persoana cu dizabilitate daca isi achizitioneaza o masina cu comenzi... dobanda [censored]ului bancar este suportat de A.N.PH. Apoi eu am si contract cu acest sediu.. iata ratele mi se termina.. dar eu un banut nu am vazut sa-mi fie platit dobanda, care se ridica la 17 milioane lei. De nenumarate ori am apelat la acest sediu.. ca sau si plictisit de mine . SI iata fratilor !! cu suceala.. si varteala.. cum cum nu.. s-a tras timpul doar sa nu-mi dea banii ! si nici ca am primit un ban... restituit ca dobanda ! DOSAR 9636. Acest dosar s-a intocmita cum 5 ani, apoi investigatiile m-au costat mai mult de 3 milioane ! iata am mai pierdut si asta ! nu ca eu sa ma aleg cu un ban ! si cate si cate minciuni. Apoi la asociatiile de handicapati ce mismasuri merg .. poporul nu da seama ! poporul este corupt cu mila de catre SEFII acestor asociatii !! tot asa bunuri.. ca la sinistrati.. ulei.. alimente.. obiecte.. alte necesitati.. pt nenorociti.. sunt solicitate de catre aceste asociatii... poporul este curupt cu mila de catre aceste sefe.. sefi.. cu gandul vezi doamne acei 150... 200 de nenorociti se vor bucura ! > nici zece insi nu vede cu ochiul aceste pomeni
Postat la
%b %17, %2011
Postat de
iosu domnica
buna ziua
am o fetita de 7 ani a fost operata la inima si acum are o glanda tiroida care nu iida voie sa creasca fetita arata ca un copil de 4ani virsta osoasa este a unui copil de 2 ani si are gradul accentuat tratamentul este pe viata ea este depewndenta de mine fara ajutorul meu nu poate sa faca nimic as dori sa stiu de ce nu se incadreaza la gr.1
sa ma ajute cineva
Postat la
%b %29, %2011
Postat de
strugariu olivia
drepturile copilului cu handicap grav
buna ziua, am o fetita de 2 ani, la nastere a fost diagnosticata: aplazie medulara, a fost incadrata gr.1 de handicap. eu sunt in concediul de crestere a copilului de la 2 la 3 ani, am facut dosarul pentru drepturile copilului si mi se spune de la primarie la depunerea dosarului ca nu pot primi nici un ajutor pt copil, pt ca eu sunt in prelungirea concediului de crestere a copilului cu probleme. va rog sa imi spuneti drepturile copilului meu.
Postat la
%b %18, %2011
Postat de
ozon iulian
pensie
buna ziua_este corect ca eu sa primesc o pensie de la D.G.A.S.P.G-o pensie de numai 234 ron avand gradul _2_accentuat permanent nerevizuibil?cu certificatul 3592din 13-09-2004 ?
nu este cam putin?va rog sa luati in consideratie acest aspect-va multumesc.astep t raspunsul dv.
Postat la
%b %10, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
DGASPC nu va plateste pensie ci o indemnizatie de persoana cu handicap.

Nu sunteti nedreptatit deoarece primiti bani ca oricare alta persoana cu handicap grad accentuat.

Suma de 234 lei este stabilita in conformitate cu legislatia actuala si este indemnizatia corespunzatoare gradului de handicap acentuat , permanent sau revizuibil.
Postat la
%b %11, %2013
Postat de
pensie
sal
cand ti-au dat permanent ai mai fost la comisie vro data??
te rog sa imi raspunzi si mie ca nu stiu daca trebuie sa mai ma duc stan_claudiu23 id de mess ms mult daca poti sami raspunzi te rog
Postat la
%b %11, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Detinatorii unui Certificat de handicap "permanent" sunt obligati sa se prezinte Comisia de reevaluare intr-unul din cazurile de mai jos:
- la solicitare DGASPG trimisa prin posta.
- in cazul in care starea de sanatate a suferit modificari de natura sa impuna modificari ale gradului de handicap.
Postat la
%b %03, %2018
Postat de
vasiu nicolae
intrebare
buna seara as dori sa va intreb daca o persoana cu handicap grav cu insotitor poate beneficia de un loc de parcare gratuit in parcarea blocului si daca aceasta poate poate fi inscriptionata cu semnul de handicap ? pun aceasta intrebare deoarece de fiecare data cand vin acasa locurile de parcare sunt ocupate fiind nevoit sa parchez la distante mai mari iar nevasta mea se deplaseaza foarte greu fiind nevoit sa merg cu ia foarte mult pe jos ! va multumesc
Postat la
%b %13, %2018
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Persoana cu handicap beneficiaza de parcare gratuita de resedinta. Primaria are obligatia sa va repartizeze parcare pe baza actelor de handicap si cu talonul masinii. Exista un serviciu de parcari la Administratia Domeniului public.


In acte e frumos dar pe teren e jungla.
Sa va inarmati cu rabdare pentru ca e greu cu nepasarea vecinilor. Eu am loc de parcare repartizat si marcat de primarie dar il gasesc des ocupat.
Postat la
%b %12, %2011
Postat de
costel meisor
scutire plata impozitului
Am si eu o intrebare pentru dumneavoastra referitoare la scutirea platei impozitului pe cladire si teren.Cei de la primarie imi spun ca sunt scutit de plata a impozitului pe cladire si a terenului intravilant.Va rog sa-mi spunet-ti daca terenul extravilant este sau nu este scutit de la plata impozitului.Va multumesc.
Postat la
%b %12, %2011
Postat de
marian
scutire plata impozit salariu
In urma unui accident de munca , am ramas fara ochiul stang(am proteza acum). As dori sa stiu cum beneficiez de scutire la plata impozitului pe salariu? Ce ar trebui sa fac?
Postat la
%b %16, %2011
Postat de
daniel
raspuns
Mergegi la Primarie si va spun cei de acolo daca sunteti eligibil...
Postat la
%b %10, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
De scutirea la plata impozitului pe salariu beneficiaza persoanele cu handicap grav sau accentuat.

Pasii necesari pentru aceasta scutire sunt:
1. obtineti certificatul de persoana cu handicap grav sau accentuat.
2. Depuneti o cerere adresata conducerii firmei unde lucrati insotita de o copie a cetificatului.

Succes!
Postat la
%b %06, %2011
Postat de
stoica
tacxa auto o neregula
SCUTIREA DE LA TACXA AUTO A PERSOANELOR CE CONDUC ESTE O NEDREPTATE,PERS OANELE CU HANDICAP GRAV PLATESC TACXA AUTO CACI NU AU CARNET.E STRIGATOR LA CER CE FEL DE TARA SUNTEM MULTI CU HANDICAP ACENTUAT LUCREAZA AN STRAINATATE FACETI CONTROALE SI VEDETI CA SPUN ADEVARUL CEI GRAV SA MOARA MAI REPEDE ASA VREA GUVERNU.
Postat la
%b %17, %2011
Postat de
Mate Erika
Drept la ajutor pentru handicap
Buna ziua,

As dori sa ma informati daca are drept la ajutor pentru handicap,fratel e meu de 48 de ani care la nastere a fost diagnosticat cu encefalita- a avut toata viata probleme cu sanatatea fizica si psihico-mentala din care cauza nu este
capabil sa se acomodeze la societatea actuala din tara.
Rog sa ma informati daca are dreptul la ajutor ,si ce grad de handicap ar avea.
E om slab de 48kg cu inaltime de 1.72m.
Multumesc:

Mate Erika
Postat la
%b %28, %2011
Postat de
Petru
0 Drept la ajutor pentru handicap
Buna Erika.
Raspunsul cel mai sigur il vei primi de la Directia de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului din judetul in care locuiesti.

Acolo functioneaza o Comisie de evaluare la care trebuie sa te prezinti cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul.
Vei fi programata si ti se vor cere si alte referate medicale.

Comisia va decide in final incadrarea in grad de handicap. Este cam multa birocratie dar intr-o luna au doua si cu niste drumuri vei finaliza.
Nu este mut dar merita sa te zbati un pic ca sa obtineti cerificatul.
Succes.
Postat la
%b %03, %2011
Postat de
lavric gheorghe
medicamente gratuite
Sunt persoana cu handicap accentuat si as intreba de ce nu pot beneficia de medicamente gratuite cu recomandare medicala conform Legii 448/2006 ?Va rugam a ne da raspuns la [censored]ul de ma sus.Multumesc 03.12.2011
Postat la
%b %18, %2011
Postat de
Petru
Raspuns
Buna lavric gheorghe

Persoana cu handicap poate beneficia de medicamente gratuite daca aceastea sunt cuprinse in lista de medicamente gratuite emisa de Casa Nationala de Sanatate.
De asemenea, pe reteta eliberata de medicul de familie trebuie sa fie marcata casuta "HANDICAP" pentru ca farmacistul sa faca compensarea 100%.

La eliberarea retetelor, medicii sunt obligati sa urmeze instructiunile CAS, nu prevederile legii 448.
Postat la
%b %31, %2011
Postat de
avram nicolae
Scutirea de impozit
V-as ruga sa-mi spuneti daca mai este valabila scutirea de impozit pe salar a persoanelor cu handicap accentuat si dupa noua lege a asistentei sociale.Cu multumiri
Postat la
%b %10, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
In nou lege a asistentei sociale problema handicapului este tratata mai general si doar intr-un capitol. Insa se da indicatia ca legea 448/2006 se va modifica in sensul concretizarii prevederilor din legea asistentei sociale.
Atunci vom vedea facilitati vor mai ramane si ce se va pierde.
Postat la
%b %12, %2012
Postat de
rudei adrian
incadrare grad handicap
buna ziua!
as dori daca se poate sa mi spuneti daca ma incadrez in grad de handicap cu boala pe care o am de la varsta de 25 ani, osteonecroza de cap femural bilateral, in 2010 am fost protezat la piciorul stang, mentionand ca in momentul de fata am un picior mai scurt ca celalat! mentionez ca in prezent sunt pensionar pe caz de boala gradul 2. va multumesc anticipat
Postat la
%b %13, %2012
Postat de
Gavris Claudia
Persoana cu handicap ce drept are daca naste un copill
Buna!Sunt persoana cu handicap gradul 2 accentuat si as dori sa stiu ce drepturi am daca dau nastere unui copil. Daca nu am lucrat si nu lucrez nici in prezent, ce drepturi banesti am pentru cresterea copilului? Sunt confuza deoarece unii sunt de parere ca am drepturi, altii ca nu si nu stiu exact cine este in masura sa ma lamureasca.
Postat la
%b %20, %2012
Postat de
Muresan Corina
ma pot incadra in grad de handicap
Buna
Va rog sa imi spuneti daca ma incadrez la un grad de handicap cu acest diagnostic
FRACTURA -TASARE VERTEBRA L1 OPERATA CU 2 BARE SI 4 SURUBURI ,FRACTURA COMINUTIVA GAMBA AMBE OASE IN 1/3 MEDIE BILATERAL CU TIJA CENTROMEDULAR CU INTIRZIERE DE CONSOLIDARE
VA MULTUMESC
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
avram erica
pot sa ma internez in spital
Buna.Sunt o persoana cu gradul 2de handicap accentuat si in 19 decembrie 2011 mi-am depus dosarul de pensie pentru limita de varsta.Eu trebuie sa merg sa ma internez in spital si nu stiu pe baza carei asigurari sociale pot sa fac acest lucru neavand nici calitate de angajat nici cea de pensionar neavand decizia de pensionare.Cu multumiri
Postat la
%b %13, %2017
Postat de
Marius Gurita
Raspuns
In baza asigurarii persoanelor cu grad de handicap este bine sa aveti talonul de pensie in original si copia certificatului de handicap, copia va trebui sa o prezentati la externare, deoarece aveti dreptul de spitalizare gratuita
Postat la
%b %29, %2012
Postat de
Cosma Lucian
LAMURIRE !
In baza certificatului de handicap nerevizuibil,ob tinut la data de 12.01.12,in baza caruia am trecut la pensie pentru limita de varsta,indeplin ind toate conditiunile cerute. Intrebarea mea este: In aceste conditii,mai platesc cei 5,5 % din pensia stabilita pentru limita de varsta ?
Postat la
%b %30, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Impozitul CAS 5,5% la pensii de peste 740 lei a fost stabilit prin Ordonanta de urgenta 117 din 23 decembrie 2010 (OUG 117/2010)pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Din citirea acestei ordonante se pare ca impozitul de 5,5% se refera la veniturile din pensii si nu are legatura cu facilitatile fiscale ale persoanelor cu handicap.
Postat la
%b %30, %2012
Postat de
zamfir niculae
facilitati
buna ziua as dori sa stiu si eu ce facilitati am ca handicap de gradul 2
Postat la
%b %03, %2012
Postat de
dascalu iulian
cine ma poate ajuta
Buna sunt bolnav de epilepsie de la virsta de 2 ani din cauza unei lovituri la cap, acum am 28 de ani. Am fost incadrat in grad de handicap grav acum 2 ani pentru ca nu a avut cine sa ma ajute sa ma incadrez mai devreme de acesti ani, ca am crescut fara parinti, m-au ajutat bunicii iar cind m-am dus sa reevaluez dosarul meu, incadrat in grad accentuat..fara consultatii fara nimic, iar acum cind m-am prezentat iar la doctorul de familie sa imi dea trimitere la medicul neorolog, nu a vrut sa imi dea nimic, mi-a spus ca trebue sa platesc trimiterea iar la primarie cind mam dus, tot la fel mi-au spus ca trebue sa platesc ancheta sociala 50 de lei medicu to 50 de lei iar eu abia am bani de paine pentru ca nu ma angajeaza nimeni cu boala mea. Va rog din tot sufletul, cine ma poate ajuta pentru ca nu mai ai baza in ziua de azi nici in medici, nici in primari, in nimeni toti vor sa te jetmaneasca de bani indiferent de situatia medicala pe care o ai, iar acum am pierdut din cauza lor si pensie si tratament totul...fac crize cite 4 la saptamina. Din cauza lor imi este frica sa ies din casa ca doamne fereste, cad in fata la o masina si mor nevinovat..Sunt din Piatra Neamt iar cine ma poate ajuta sa imi recapat pensia, toti banii din pensie ii voi da lui pentru ca nu ma inereseaza banii ca si asa sunt putini, ma inereseaza medicamentele Kepra de 1000 de mg. Cine ma poate ajuta macar cu un sfat, ma poate contacta la adresa de mess yulyoboy sau nr de tel 0747454587 multumesc mult.
Postat la
%b %31, %2012
Postat de
Ana
cine ma poate ajuta
pt ca sa faci contestatie la decizia medicala asteapta sa treaca 1 luna faci cerere la casa de pensii unde apartii la medicul la care umbli la comisie pt reevaluare mergi la un medic neurolog sau neuropsihiatru unde umbli tu si sa iti faca un referat nedical pe care sa scrie ca ai nevoie de insotitor permanent ca sa te poate puna in gradul 1 succes daca vrei sa vb scriem pe id-ul
Postat la
%b %04, %2012
Postat de
erica
asistenta medicala
V-asi ruga sa-mi spuneti daca cu certificatul de incadrare in grad de handica (gr.doi accentuat)pot sa beneficiez de internare in spital,deoarece nu am alta asigurare medicala .Mentionez ca in luna decembrie 2011 mi-am depus dosarul de pensie pentru limita de varsta si inca mai dureaza pana o sa primesc decizia de pensionare(circ a doua luni).Cu multumiri
Postat la
%b %04, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Detinatorul a unui certificat de handicap este asigurat medical in conformitate cu art. 10 din legea 448/2006.

"Persoanele cu handicap beneficiaza de asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadr u." (art. 10)
Postat la
%b %13, %2012
Postat de
Serban Mihaela
servicii oferite
Buna ziua, Mama mea in varsta de 72 de ani a primit certificatul de incadrare in grad de handicap 1 cod boala S78;I10 - accentuat , intrebare ....unde trebuie sa-ma adresez pentru a beneficia si ea de legea 448/2006 ( la ce institutie trebuie sa depun acele acte pt indemnizatie si restul facilitatilor )..mama are domiciliul in Iasi, com.Popesti.... .va multumesc !
Postat la
%b %14, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Unele drepturi se obtin de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi (Strada Vasile Lupu, nr. 57A, cod postal 700309 Telefon:0232/47 7.731; 0232/474.800)
https://www.dasiasi.ro/contact.html


Pentru scutire la impozitul pe locuinta va adresati Primariei de domiciliu
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
nita andreea
pot obtine [censored] de la banca?
o pers cu handicap grad 1 poate sa beneficieze de [censored] de la banca pt cumpararea unei locuinte sa plateasca rata si statul sa i plateasca dobanda?
Postat la
%b %19, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Mi-e teama ca nu puteti obtine [censored] cu dobanda suventionata pentru achizitionarea unei locuinte.

Legea 448/2006 prevede la Art. 25. - Persoanele adulte cu handicap grav si accentuat pot beneficia de [censored] a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, pentru achizitionarea unui singur mijloc de transport si pentru adaptarea unei locuinte.

Deci se prevede o facilitate numai pentru adaptarea unei locuinte nu pentru achizitionarea unei locuinte.
Postat la
%b %27, %2012
Postat de
Stratulat Niculina
majorarea ajutorului de handicap in 2012
Buna ziua.Am aflat ca se majoreaza ajutorul pentru persoanele cu dizabilitati.Su nt insotitorul unui adult cu handicap gradul 1.As vrea sa stiu daca a aparut o decizie in Monitorul Oficial(si numarul acesteia)in acest sens,eventual cu cat se majoreaza.
Va multumesc anticipat pentru raspuns.
Postat la
%b %28, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Din cate stim, inca nu a aparut nici o modificare legislativa in acest sens.
Postat la
%b %03, %2012
Postat de
Mihaela
mastectomie
Buna ziua!
As dori sa stiu de ce eu cu mastectomie san drept am primit raspunsul de la comisia din sectorul 6 ca este boala si nu handicap, in timp ce in alte sectoare, persoanele cu mastectomie la san au fost incadrate cu handicap gradul II. Am depus contestatie si nu am rezolvat nimic. Unde ma pot adresa ca sa se rezolve aceasta nedreptate? Multumesc
Postat la
%b %05, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
In raspunsul oficial la contestatia dvs. sunt indicate caile legale si termenul de atac al deciziei.

Daca sunteti victima unui act de nedrepate este bine sa va adresati unui jurist.
Postat la
%b %04, %2012
Postat de
avram nicolae
facilitati fiscale
Va rog sa-mi spuneti daca in noua lege a asistentei sociale se mentine scutirea de impozit pe salariu ,a persoanelor cu handicap accentuat.De asemenea ma intereseaza daca mai pot iesi la pensie cu 10 ani inainte de implinirea varstei de pensionare eu avand un handicap congenital(gr.2 accentuat).Cu multumiri.
Postat la
%b %05, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
D-le Avram ati primit un raspuns la o intrebare asemanatoare in data de 10 ian 2012.

Puteti consulta si dvs insiva Legea asistentei sociale pe care o puteti accesa de pe forum
https://www.prostemcell.ro/4-cadru-juridic/21273-legea-asistentei-sociale.html
Postat la
%b %23, %2012
Postat de
Gireada Ramona
certificat handicap grad 3
buna ziua,tocmai am primit certificat de handicap grad 3,in curand trebuie sa ma operez la un ochi de cataracta si de glaucom,intrteb area mea este daca ,am asigurare cu acest certificat,am nevoie de un raspuns urgent,va multumesc!
Postat la
%b %23, %2012
Postat de
Petru D
Raspuns
Detinatorul a unui certificat de handicap este asigurat medical in conformitate cu art. 10 din legea 448/2006.

"Persoanele cu handicap beneficiaza de asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atat pentru tratamentul ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarii, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, in conditiile stabilite prin contractul-cadr u." (art. 10)
Postat la
%b %03, %2012
Postat de
hobeanu
incadrare in grad de handiccap
am un ochi protezat, in urma unui accident suferit in copilarie. ma pot incadra intr-un handicap vizual?
Postat la
%b %04, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
In Ordinul 762/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosoc iale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap am gasit ca la evaluarea functiilor vizuale se tine seama de acuitatea vizuala si campul vizual la ochiul cel mai bun.
Postat la
%b %06, %2012
Postat de
Simona
boala nereversibila
Buna ziua, sunt diabetica insulino-depend ent din 1964 am toate complicatiile pe care le poate da diabetul. Sunt incadrata la grad accentuat cu Cod boala E10.7, H 25 si cu toate astea nu mi se acorda certificat decat pe 12 luni cand as avea dreptul la permanent.
In competenta cui intra rezolvarea acestei probleme ?
Multumesc,S
Postat la
%b %07, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Termenul de valabilitate a certificatului de handicap se stabileste de catre Comisia de Evaluare a gradului de handicap care elibereaza certificatul.

Puteti sa contestati certificatul si termenul de valabilitate al acestuia la Comisia Superioara de Evaluare in termen de 30 de zile de la obtinerea respectivului certificat.
Postat la
%b %12, %2012
Postat de
mariana
handicap mediu
Aş vrea să stiu daca concediul pentru îngrijirea copilului cu handicap mediu, până la 7 ani este plătit.
Postat la
%b %21, %2012
Postat de
Gabi Gh.
ALTE DREPTURI?
Buna ziua! Am avut grad II accentuat in 2005,am intrerupt si acum am primit grad mediu,1,M40.Ca drepturi mi s-a spus ca am medicatie gratuita si o indemnizatie de 33,5 lei.Atit,nici legitimatie,nic i transport in comun gratuit,nimic mai mult.As dori sa-mi spuneti daca e corect si daca mai am si alte drepturi.Va multumesc!
Postat la
%b %03, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

Aici puteti gasi drepturile persoanelor cu handicap
https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/drepturile-persoanelor-cu-handicap.html
Postat la
%b %01, %2012
Postat de
Ichim Mariana
Compensare medicamente handicap accentuat
Buna ziua,
Am handicap accentuat permanent si sunt pensionata la limita de varsta.Pana acum am beneficiat de compensarea medicamentelor de 100%.Acum mi s-a spus de la Casa de Asig. si sanatate ca nu mai am dreptul la aceasta compensare,avan d si calitatea de pensionar la limita de varsta!! Este adevarat? S-a schimbat legea? Se considera cumva ca odata cu pensionarea ne-am insanatosit? Sau ca pensiile sunt asa de mari incat putem suporta costul din ce in ce mai mare al medicamentelor?
Multumesc pt. raspuns
Postat la
%b %03, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

Inca nu au aparut modificari legislative dar lista medicamentelor compensate si valoarea de compensare au scazut in permanenta.
De asemene exista si interpretari diferite ale legilor de la un judet la altul si chiar la medicii de familie poti constata neclaritati si confuzii.

Cand medicul de familie va elibereaza reteta compensata, sa solicitati ca tipul de asigurat pe care vi-l bifeaza sa fie HANDICAP si nu PENSIONAR ( pe fiecare reteta sau trimitere medicul de familie bifeaza aceasta casuta aflata in dreapta datelor de identificare ale pacientului.)

Pentru persoanele cu handicap, compensarea este mai mare decat pentru pensionar.
Postat la
%b %02, %2012
Postat de
usurelu irina
certificat medical
buna ziua sant mama unei fetite de 8 ani cu handicap grav. copilul meu este dependent de mine 24 din 24. problema mea este ca in data de 7 sau 8 iulie avem comisia de revaluare iar la spitalul de copii din barlad de care apartinem nu este medic neurolog pediatru si nu are cine semna certificatul medical. conducerea spitalului cere 10 zile de internare OBLIGATORIU. poate ca as trece si peste asta desi daca stau 10 zile in spital cu fetita imi trebuie 2 luni sa-si revina. problema cea mai mare este ca ne trimit la vaslui (40km) cu copilul sa ne vada un medic neurolog de la spitalul de copii din vaslui, dar medicul de acolo nu mai vrea sa vada copii pe motiv ca sant prea multi si nu e obligata sa-i vada. v-as fi recunoscatoare daca m-ati putea ajuta macar sa-mi spuneti unde sa ma adresez. 10 zile de internare + un drum la vaslui si acolo daca reusim, mi se pare strigator la cer
Postat la
%b %04, %2012
Postat de
cobzaru rodica
mama singura si copil cu handicap
Sunt o mama singura si am in ingrijire 3 copii minori,1 fiind cu grad de handicap accentuat, nu am nici un venit si ajutorul social mi-a fost micsorat de la 240 ron la 70 ron , pentru ca au luat in calcul drepturile copilului cu handicap accentuat.Va rog sa-mi spuneti daca mai pot beneficia de alt ajutor in aceasta situatie. Va multumesc.
Postat la
%b %04, %2012
Postat de
Roxana
Buna ziua
As dori sa stiu daca am epilepsie pot fi incadrata intr-un grad de handicap?mentio nez ca aceste crize sunt cam 1-2 pe luna...si le am din anul 2009,iar acum am varsta de 20 de ani.Va multumesc mult.
Postat la
%b %05, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Epilepsia este o afectiune handicapanta.

Raspunsul cel mai sigur il vei primi de la Directia de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului din judetul dvs.

Acolo functioneaza o Comisie de evaluare la care trebuie sa va prezentati cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul.
Veti fi programata si vi se vor cere si alte referate medicale.

Comisia va decide in final incadrarea in grad de handicap.
Postat la
%b %05, %2012
Postat de
Iulian
Handicap
Varul meu a fost diagnosticat cu aplazie medulara idiopatica. As vrea sa stiu daca ar putea sa primeasca pensie de handicap si la ce grad ar trebui incadrat. va multumesc !
Postat la
%b %06, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Conform legii, se stabileste un grad de handicap prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de acestea.

Raspunsul cel mai sigur il veti primi de la Directia de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului din judetul dvs.

Acolo functioneaza o Comisie de evaluare la care trebuie sa va prezentati cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul si sa solicitati programare pentru evaluare.

In functie de afectare, Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) stabilind incadrarea in grad de handicap, eventual dreptul de a primi o indemnizatie.
Postat la
%b %07, %2012
Postat de
Florescu
mastectomie
In ce masura o persoana cu handicat grad 2 poate beneficia de legitimatie de calatorie cu metroul daca nu locuieste in bucuresti?
Postat la
%b %09, %2012
Postat de
belioae paula
copii cu adhd
buna ziua.as vrea sa stiu daca copilul cu handicap accentuat inscris in invatamantul de masa poate da evaluarea nationala (la terminarea clasei a 8 a) dupa o programa speciala, adaptata gradului de handicap? adica subiectele de examen sa nu fie la fel ca si pentru ceilalti copii?
Postat la
%b %11, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Legea educatiei nationale. Legea nr. 1/2011: https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/legea_nr._1_2011.pdf
Postat la
%b %10, %2012
Postat de
Ghicioc Maria
Intrebare
Buna ziua. Am o intrebare, pentru o fetita de 8 ani, clasa intai, cu hipermetropie severa la ochiul stang ( vede cu ochiul in proportie de 5%), se pot face forme legale pentru a beneficia de pensie handicap? Multumesc.
Postat la
%b %11, %2012
Postat de
daniel
Rasp
In Ordinul 762/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosoc iale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap, la evaluarea functiilor vizuale se tine seama de acuitatea vizuala si campul vizual la ochiul cel mai bun.

Vezi si https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/care-sunt-tipurile-de-handicap.html
Postat la
%b %16, %2012
Postat de
monica
intrebare
buna ziua.sunt mama unui copil de 3 ani si 6 luni care are grad de handicap iar eu primesc o indemnizatie de 450 ron lunar ;in cazul in care as dori sa mai am un copil voi mai primi aceasta indemnizatie pentru copilul cu grad de handicap? va multumesc!
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
doru
Raspuns
Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap emis, in conditiile legii, dupa caz.
Puteti face cati copii doriti, NU pierdeti indemnizatia de 450 lei si alocatia de stat majorata cu 100% pentru copilul cu probleme pana la implinirea varstei de 7 ani.
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
monica
va multumesc pentru raspuns
sanatate la toata lumea
Postat la
%b %18, %2012
Postat de
Nicoleta
Handicap
Am un frate care a cazut din nuc si a avut ruptura de creier a fost operat si a ramas cu pareza pe partea stanga si este imobilzat la pat necesita ingrijire permanenta nu mai vede cu ochiu stang .Am fost cu el sa il pensionam si ni s-a respins ca nu se incadreaza la nici un fel de grad de handicap .Ce trebuie sa facem?Unde sa ne adresam .Avem toate iesirile din spital unde a stat 2 luni de la accident apoi 3saptamani la recuperare de unde i sa recomandat insotitor permanent si tot nu sa luat in considerare .La comisie la respins nu i sa dat nici un grad .Ni sa spus ca este bolnav de boala nu de accident .Unde sa ne aderesam?
Postat la
%b %19, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Raspunsul cel mai sigur il veti primi de la Directia de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului din judetul dvs.


Acolo functioneaza o Comisie de evaluare la care trebuie sa va prezentati cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul si sa solicitati programare pentru evaluare.

In functie de afectare, Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) stabilind incadrarea in grad de handicap, eventual dreptul de a primi o indemnizatie si insotitor.
Postat la
%b %19, %2012
Postat de
Nicoleta
O solutie
Am fost si la Directia de Asistenta Sociala,dar am fost respinsi si acolo. Bolnavul are 36 de ani ,iar diagnosticul care i-a fost dat este "Hemiplegie stanga spastica sechelara dupa T.C.C. cu dilacerare de pol temporara stang cu hematom pe creier". ce sa facem? are nevoie de multa ingrijire..cui sa ne mai adresam?? va rugam ajutati-ne pentru ca merita si el o sansa.
Postat la
%b %19, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Decizia de neincadrare in grad de handicap poate fi contestata in termen de 30 de zile.

Daca termenul a trecut, puteti sa solicitati o noua evaluare la Comisia de incadrare in grad de handicap.

Noua decizie de neincadrare poate fi contestata in termende 30 de zile la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Contestaţiile se depun şi se înregistrează la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul, iar acesta va transmite contestaţia şi dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare, Comisiei superioare.
Contestaţiile se soluţionează prin decizii emise de Comisia superioară, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării.
Deciziile Comisiei superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile adresate instanţei de contencios administrativ sunt scutite de taxa judiciară de timbru.
Postat la
%b %20, %2012
Postat de
chetan simona
va cer ajutorul
Buna ma cheama Simona si as dori sa ma ajutati cu o problema. Mama mea a suferit un AVC anul trecut pe langa aceasta boala mai sufere de diabet cu insulina, iar acum sa mai depistat si cu epilepsie. In urma acestor boli i-am facut dosar de handicap dar nu mi s-a aprobat. Va rog sa imi spuneti ce e de facut? Pe langa aceste boli mai sufera si de altele..
Postat la
%b %21, %2012
Postat de
Petru
Rasouns
Buna ziua

Din pacate, dupa anul 2008 AVC-ul a fost scos de pe lista afectiunilor handicapante.
Postat la
%b %20, %2012
Postat de
andrei luminita
intrebare
am un nepot cu gradul de handicap grav; vreau sa va intreb daca are dreptul la un [censored] de la banca avand in vedere ca are indemnizatia de 293 ron. se poate asocia si salariul meu de asistent personal de 530 ron? multumesc!
Postat la
%b %21, %2012
Postat de
chetan simona
o inca intrebare
Buna.Va multumesc pentru raspunsul dat la intrebare.Sunt Simona si as dori sa va spun diagnosticul mamei mele.Hemipareza stanga accentuata si hemianopsie homonima stanga dupa infarct cerebral sylvian total drept ocluzie de artera carotida interna dreapta reactie depresiva deteriorarare cognitiva pe fond vascular hipertensiune arteriala esentiala std llc diabet zaharat TIP2 imsulinonecesit at ostoporoza cronica fracturara.Pe langa aceste boli, in data de 24 decembrie 2011 si in 12 martie 2012 a facut criza de epilepsie si a fost dusa de urgenta la serviciu de urgenta.In urma acestor boli mama are o pensie de 33 de lei de handicap si o pensie de 350lei.Cu aceste boli nu se poate incadra la un grad de handicap mai mare? VA MULTUMESC
Postat la
%b %22, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gradul de handicap se stabileste prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de acestea.

Prezentati-va din nou la Comisie de evaluare cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul si solicitati o nou programare pentru evaluare.

In functie de afectare, Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) si va stabili incadrarea in grad de handicap.

Daca decizia Comisiei nu va multumeste, aveti posibilitatea sa faceti contestatie.
Postat la
%b %11, %2015
Postat de
vali machidon
O nedumerire
As vrea sa stie de ce cjpsibiu nu mi-a acordat bilet de tratament, desi am depus recomandare de la medicul de familie. Am handicap accentuat. Sunt in pensie din 1994. Nu am beneficiat decit in 2013 de un bilet gratuit,iar in 2014 m-au pus sa platesc biletul, desi am depus toate documentele necesare pentru obtinerea unui bilet de tratament. In mai 2015 am depus din nou actele pentru a merge la tratament comform recomandarii medicului de familie. De data aceasta nu am primit nici un bilet. Am vrut sa merg in audienta la Domnul Directo al cjpsibiu insa functionarul de la ghiseu mi-a spus ca nu am de ce sa merg ca acest lucru nu este o problema. Ma intreb pe ce criterii s-au dat aceste bilete in luna iulie 2015, cine sunt beneficiarii lor? De ce eu nu am dreptul prevazut prin lege sa pot sa merg la tratament? Astept un raspuns
Postat la
%b %12, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Raspunsul nu vi-l poate oferi decat CJP.

Depuneti la registratura CJP Sibiu o cerere in care solicitati motivele pentru care dvs nu ati primit bilet.
Cereti sa vi se raspunda in scris prin posta ca sa aveti un document oficial.
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
cristina
intrebare
Am depus dosarul pentru stabilirea gradului de handicap pentru mama in varsta de 76 ani aceasta avand glaucom grav, m-au programat pe 11.06.2012.si ma gandesc cu groaza ca nu o sa pot sa o duc, eu avand si o fetita de 23 ani cu handicap grav pe care nu am cu cine sa o las. In doua referate medicale s-a specificat ca este nedeplasabil, in cel de la medicul oftalmolog a scris ca este deplasabil. Intrebarea mea este daca are dreptul la evauare la domiciliu si ce trebuie sa fac?
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Hotărâre nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap:

Art. 6.
(9) În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşe dinţa persoanei în cauză.
(10) Cheltuielile de deplasare, în vederea asigurării evaluării complexe la domiciliu/reşed inţă, potrivit alin. (9), se suportă din bugetul DGASPC.
Postat la
%b %25, %2012
Postat de
irina
am o rugaminte
va rog sa-mi dati un sfat. trebuie sa ma internez cu fetita pentru comisia de reevaluare. sant dintr-un sat de pe langa barlad jud.vaslui. la barlad spitalul unde trebuie sa ma internez nu este medic neurolog pediatru iar pentru certificatul medical trebuie sa mergem mai bine zis ne trimit la vaslui(40km).pr oblema care eu cred ca este cea mai mare este ca medicul de acolo nu mai vrea sa vada copii de la spitalul din barlad pe motiv ca sunt prea multi si nu e nici obligata nici pltita sa faca asta si daca totusi se ajunge pana la ea se percepe o taxa de 30 lei pentru semnarea certificatului medical. va rog sa ma scuzati daca nu am fost destul de explicita eu vorbesc in numele mai multor mame care avem copii cu gradul grav va rog sa ma ajutati nu pentru mine cat pentru fetita mea care are 8 ani dar se comporta ca un bebelus de o luna si a celorlalti copii care sant chinuiti sa faca drumul asta intr-o salvare cate 4-5 cu tot cu mame pana la vslui. va rog din suflet sa anuntati pe cei in masura sa faca ceva si pentru sectia NPI a spitalului de copii din barlad si pentru copii de acolo pe ntru ca nu este un medic N P care sa puna un diagnostic sisa semneze un act sau ce mai au copii nevoie va rog frumos si va multumesc. multa sanatate
Postat la
%b %29, %2012
Postat de
liliana sifft
Drepturile persoanelor cu handicap
Buna ziua
am citit mai sus si acrie ca persoanele cu handicap mediu pe langaindemnizat ia lunara de 33,5 mai primim si un buget personal complementarlun ar indiferent de venitin cuantumul de 40 lei, eu nu primesc acest buget, imi puteti spune de ce?
Va multumesc si va doresc o zi buna.
Postat la
%b %30, %2012
Postat de
CONSTANTIN ANDREEA
ref. indemnizatie handicap
Buna Ziua,
Bunica mea a murit in data de 21 aprilie 2012, dar in data de 29 mai am regasit pe cardul ei suma de 230 lei, respectiv handicapul lunar de care ea beneficia.
Precizez ca locuia in sectorul 1. Va rog sa-mi precizati ce trebuie sa fac si daca suma trebuie returnata?
Postat la
%b %30, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Anuntati la CASA LOCALA DE PENSII BUCURESTI SECTOR 1 - B-dul Lacul Tei nr.17, Sector 2, Bucuresti
Telefon: 031.805.24.32 ;
Fax: 021/212.03.71
Url: https://www.cpmb.rdsnet.ro

Ei va pot oferi detalii...
Postat la
%b %05, %2012
Postat de
stanciu elena
va rog rasundeti si la intebarea mea
buna,vreau sa stiu daca am dreptul la o indemnizatie de handicap avand neoplasm mamar de gradul 1,operatie de hernie de disc cervicala, si hicterotemie totala. in urma investigatiilor la ct si pet/ct si a altor investigatii am descoperit si ca am scolioza,la cervicala am alte vertebre tasate si la t9 am o leziune cu margini sclerotice si de un an si jumatate tratez o boala de piele numita pitiriazis lichenoid si variliform acut.va rog raspundeti va multumesc
Postat la
%b %06, %2012
Postat de
Petru
Rasouns
Buna ziua

Puteti avea dreptul la o indemnizatie daca prin evaluarea afectarii si gradului tulburarilor functionale determinate de acestea se constata ca aveti un handicap.

Prezentati-va la Comisie de evaluare cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul(di agnosticele) si solicitati o programare pentru evaluare.
Postat la
%b %06, %2012
Postat de
stanciu elena
va multumesc pt raspuns
eu anul trecu am mai depus un dosar si raspunsul a fost ca am boala dar nu si gradul si nu mi s-a aprobat. gasind saitul dv am vrut sa stiu si alta parere sa stiu daca depun din nou alt dosar si cu celelalte investigatii pe care le-am facut ulterior depunerii anul trecut. nu am facut contestatie deoarece eram in perioada citostaticilor si-mi era destul de rau pt a umbla pentu cereri si altele. Va multumesc pentru speranta data
Postat la
%b %11, %2012
Postat de
calin
spor de vechime
Buna ziua.Am si eu o intrebare .Sunt insotitor al unei persoane cu handicap grav.Am 22 de ani vechime.La indemnizatie se mai acorda si sporul de vechime.Acum primesc 530 lei.Va multumesc.Speci fic ca in contractul de munca este specificat dreptul la spor de vechime.
Postat la
%b %11, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Care este intrebarea?
Postat la
%b %14, %2012
Postat de
calin
daca beneficiez de spor de vechime
buna ziua.intrebarea este daca beneficiez de spor de vechime si daca da cit trebuie sa iau salariul?va multumesc.
Postat la
%b %15, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

In mesajul dvs. anterior ne-ati spus "Specific ca in contractul de munca este specificat dreptul la spor de vechime.

Persoana angajata cu un contract de munca trebuie sa fie informata lunar de catre angajator cu toate drepturile ( salariu brut, net, spururi) si datoriile (impozit,contri butii, etc).

Daca nu sunteti informat sau credeti ca angajatorul nu respecta contractul de munca si nu va acorda toate drepturile va recomand sa va adresati Inspectoratului Teritorial de Munca de care apartineti.
Postat la
%b %15, %2012
Postat de
calin
spor de vechime
Buna ziua.Sunt asistent personal al unei persoane cu handicap grav, angajat cu carte de munca la primarie.Am 22 de ani vechime.Primesc salariul minim pe economie.Lunar ridic 530 lei.In contracrul de munca este specificat ca beneficiez si de spor de vechime.Ma intereseaza daca noi ca insotitori primim si spor de vechime.VA MULTUMESC.
Postat la
%b %15, %2012
Postat de
elena
handicap
Buna ziua as dori sa va intreb daca beneficiez de bilet gratuit in statiuni balneale daca sunt incadrata in gr 2 de handicap in anul acesta 2012 va multumesc astept raspuns
Postat la
%b %15, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gradul 2 de handicap inseamna HANDICAP ACCENTUAT.

Conform legii, persoana cu handicap are dreptul la un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului spe[censored]t.

Numărul biletelor de tratament balnear gratuit care se acordă adulţilor cu handicap se stabileşte proporţional cu numărul potenţialilor beneficiari faţă de numărul total al biletelor de tratament balnear gratuit stabilite prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat.
Postat la
%b %18, %2012
Postat de
catalin
iordanescu
Buna Seara am si eu o intrebare, sunt persoana cu handicap Acentuat,diagno stic semi pareza spastica dreapta. am 30 de ani si vreau sa stiu daca am sanse sa fiu admis pentru scoala de soferi, pt a obtine carnet de conducere. VA MULTUMESC
Postat la
%b %26, %2012
Postat de
Andy
Scoala de soferi.
Nu stiu ce boala e aia..dar dac e cu piciorul drept.Atunci ai voie sa faci scoala de soferi doar ca e o conditie.Daca la scoala de soferi au masini adaptate pentru nevoile dvs sau dac aveti masina personala adaptata nevoilor dvs.Adaptata.Su nt unele masini care au pedala de acceleratie mutata.Adica se monteaza langa volan acceleratie ca la motocicleta.Sau daciile pe timpuri mai aveau inca un volan mai mic pe volanul propriuzis si aceea era acceleratia.
Postat la
%b %19, %2012
Postat de
Ana
22 ani; retard mintal; drepturi.
Duna ziua,

Va rog sa imi spuneti daca sunt incalcate anumite drepturi in ceea ce priveste ajutorul pe care il primeste un baiat de 22 de ani cu retard mintal.
In acte este trecut cu handicap de gradul 1 si insotitor. Primeste indemnizatie lunara aproximativ 200 lei si indemnizatie de insotitor aproximativ 500 lei. Banii nu sunt suficienti pentru a putea angaja un insotitor si pentru a asigura strictul necesar bolnavului. Primaria nu mai angajeaza insotitori deoarece nu sunt fonduri. Baiatului ii este indispensabil un insotitor. Se poate face ceva in aceasta privinta?

Multumesc si va doresc numai bine.
Postat la
%b %19, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Dupa cum puteti citi si dvs la inceputul acestei pagini sunt enumerate drepturile persoanei cu handicap grav.

Indemnizatia de insotitor este in conformitate cu legea egala cu salariul minim net pe tara . Acesta suma este destinata acoperirii cheltuielilor cu insotitorul.
Postat la
%b %19, %2012
Postat de
Ana
angajare insotitor
Multumesc frumos pentru raspunsul prompt.

Problema cu insotitorul este ca primaria nu face angajari. Nu stiu in ce masura poate tutorele angaja un insotitor, dar sigur nu si-ar putea permite sa achite contributiile fata de stat pentru un angajat. Deocamdata lucreaza la negru ca insotitoare o doamna, dar este privata de drepturile pe care le-ar avea ca angajat.
Imi puteti spune, va rog, daca stiti, in ce conditii se face angajarea unui insotitor atunci cand primaria refuza?

Va doresc o seara placuta.
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
Ana
Persoana cu handicap fara ingrijitor
Buna ziua!

Revin asupra subiectului cu mentiunea ca persoana cu handicap din discutia anterioara a ramas fara ingrijitor din cauza faptului ca acesta nu avea angajare. Familia baiatului cu handicap nu a gasit alta persoana in schimb care sa doreasca sa lucreze fara angajare.

Va doresc o zi buna.
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Situatia dvs expusa de dvs ne este comuna multor persoane cu handicap.

Sa speram ca in urma recentelor rectificari bugetare, primariile vor accepta din nou sa angajeze ingrijitori pentru persoanele cu handicap.
Postat la
%b %20, %2012
Postat de
sergiu
iesire la pensie
Sotia mea are handicap gr 2 nerevizuibil si citiva ani de vechime si am vrea in limita legii daca poate sa iasa la pensie mai devreme. va multumesc anticipat.
Postat la
%b %23, %2012
Postat de
Mona si Dan
IESIREA LA PENSIE
Sergiule , pe Forum Daniel a postat Legea 263 , LEGEA PENSIILOR .
Vei gasii acolo in lege Capitolul "Pensia de Invaliditate".
Exista un capitol, cu un tabel de unde reiese ca la o varsta ,sa zicem 40 de ani sa ai minim 15 vechime in munca .
(la varsta x sa ai munim y ani )... aproximativ....
Sau iti aproba Iesirea la pensie , insa cuantmul acestei pensii poate fii extrem de mic ... 200 de lei, BATAIE DE JOC.
Intra si citeste pe Forumul Prostemcell !
Dar, in principiu nu se aproba Iesirea la Pensie daca nu ai varsta minima de 50 de ani .
Stiu , este chiar nedrept sa fie asa , insa asta e legea actuala .
Postat la
%b %23, %2012
Postat de
popa niculina
comisie de reevaluare handicap
soţul meu suferă de parkinson şi alzheimer de trei ani de zile.comisia de handicap a judeţului Tulcea însă nu l-a încadrat la gradul grav,ci la cel accentuat deşi le-am spus că necesită însoţitor permanent.În acest timp eu i-am ţinut locul la servici[sigur cu acceptul societăţii,avân d în vedere că lucrările fiind de birou se pot face şi acasă],şi nu a primit decât o indemnizaţie de 230lei până acum..am depus eforturi uriaşe să pot ţine serviciul ptr.a acoperi cheltuielile cu hrană vitamine pampersi,nu dorm nopţile supraveghindu-l permanent,iarna aceasta aproape că nu s-a mai putut da jos din pat,iar la comisia de reevaluare ce presupune comisie de teritoriu unde se află locaţia,psiholo g şi medic de familie,au venit toţi acasă şi au scris pe documente,netra nsportabil[noi locuind la Babadag,comisia finală fiind la Tulcea].Luna iulie fiind termenul de expirare al dosarului am depus toate hârtiile de la începutul lui iunie.Persoana de la asistenţă socială din localitate l-a depus la Tulcea în jurul datei de 17 iunie şi mi-a comunicat că fiind netransportabil să obţin contra cost o salvare sau o masină şi să merg pe 23 iulie la revizuire,ptr.a nu merge de două ori în zile diferite la cele două comisii,cf.proc edurii.Aşa că azi am închiriat o masină,am plecat la Tulcea şi acolo la prima comisie mi s-a spus că trebuie să mă reprogramez deoarece comisia principală a intrat în concediu până pe 6 august.Prin urmare pierd indemnizaţia de handicap pe luna iulie,nu mai vorbesc de traumatismul psihic atât al soţului cât şi al meu şi nu înţeleg unde să mă adresez având în vedere că la boala lui, Parkinson şi Alzheimer trebuia să-mi dea permanent şi însoţitor de la prima revizuire.Nu se ţine cont că de trei ani se specifică în dosar că este dependent de mine în tot ce înseamnă îngrijire şi sunt purtată pe drumuri,profitâ nd că eu neavând pe nimeni cine să mă ajute nu pot să mă deplasez şi să depun reclamaţii.
vă mulţumesc mult pt.înţelegere!
Postat la
%b %23, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Certificatul de handicap poate fi contestat in termen de 30 de zile de la eliberare la Comisia Superioara.
Contestatia se depune la DJASPC-ul de domiciliu.
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
popa niculina
mulţumesc!
mulţumesc mult pt.răspuns!
menţionez însă că anul trecut la a doua revizuire am contestat certificatul dar mi-a fost respins pe ca nefondat.
Întrebarea mea era de fapt, către ce for superior să mă adresez în scris dacă se poate,având în vedere a ce spuneam anterior de lipsa posibilităţii mele de mişcare,ptr.a reclama abuzurile care se fac.
vă mulţumesc anticipat!
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Conform hartiei pe care ati primit-o de la Comisia Superioara de Handicap, decizia acesteia poate fi atacata in Justitie in baza Legii Contenciosului Administrativ.

Discutati problema dvs cu un avocat sau cu un ONG specializat in probleme juridice.
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
matac lucretia
ajutor
sunt o persoana cu hanticap. imi doresc un loc de munca sau un sprijin din partea statului, finaciar. n-am casa n-am masa, sunt vai de mama mea
Postat la
%b %25, %2012
Postat de
incze elisabeta
indrumare
buna,as vrea sa stiu daca am lucrat la o firma cate 13-14 si chiar si 16 ore eu fiind cu handicap accentuat desi i-am dus si hartie de la comisie,de ce patroana are dreptul sa nu imi dea salariul care mi se revine gasind cate un motiv.trebuia sa-mi dea salariul pe 3 saptamani pe data de 15.07.2012 si inca ma duce cu zaharelul.Am facut sesizare si la ITM,dar vad ca nici ei nu se sinchisesc sa faca ceva.As vrea sa stiu daca pot da firma in judecata,pt ca si fiul meu a lucrat acolo,fiind si el minor,nici el nu a primit inca banii.Va multumesc anticipat si daca se poate as dorii un raspuns pe email
Postat la
%b %31, %2012
Postat de
aneta
LAMURIRE
Buna ziua, mama mea are certificat de handicap grav de nevazator, dosarul fiind depus in luna mai 2012 si tot in aceeasi luna aprobat. Ni s-a spus ca vom primi indemnizatia si celelalte drepturi incepand cu luna mai, dar in luna iulie am primit indemnizatia numai pe luna iunie.Am telefonat si la telefon ne-au spus ca se acorda incepand cu luna urmatoare, adica iunie , nu si pe mai.Nu mai intelegem nimic.Cum este legal? Multumim!
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Drepturile banesti de care beneficiaza persoana cu handicap se platesc incepand cu luna urmatoare eliberarii certificatului.
Postat la
%b %05, %2012
Postat de
Ana
Sper sa-mi raspundeti,va rog !!!
Am o matusa care are lipsa mana dreapta 1/3 congenital,oste oporoza,aorta dilatata de 45 mm ascendenta,scol ioza,tensiune si operata de glanda tiroida. Prima data a beneficiat de gradul II de handicap ,dar la scut timp i-a fost taiat si i s-a acordat gradul III de handicap.Nemult umirea ei este ca in fiecare an o cheama la comisie,avand in vedere mana nu-i mai creste.Intrebar ea mea este : Bolile care vi le-am enumerat mai sus,in ce grad de handicap se incadreaza II sau III? Multumesc.
Postat la
%b %07, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gradul de handicap nu se stabileste in functie diagnistic ci in functie afectarea produsa, mai mare sau mai mica.

Daca afectiunea a produs un handicap ireversibil, aveti dreptul sa cereti eliberarea certificatului cu valabilitate permanenta, eventual sa contestati certificatul primit la Comisia Superioara.
Postat la
%b %06, %2012
Postat de
Alex
Transfer de la scoala speciala la scoala normala
Exista cumva vreo lege care sa spuna ca cei de la invatamantul de masa sunt obligati sa creeze conditii persoanelor cu handicap intr-o anume scoala de stat? De exemplu daca fac un transfer de la o scoala speciala la o scoala normala care este foarte aproape de locuinta mea, dar la parter vor sa faca clase prescolare, clasele normale sunt la etaj iar eu vreau sa ma inscriu la aceasta scoala, gradul de handicap fiind cel grav, ei sunt obligati sa faca clasa normala la parter?
Postat la
%b %07, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

In Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap se prevede :
Art. 19. - În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap în unităţile şi instituţiile de învăţământ, autorităţile publice au obligaţia să ia următoarele măsuri specifice:
h) să asigure accesul în unităţile şi instituţiile de învăţământ.

Aceasta prevedere se adreseaza Primariei , Directiei Judeteane de Asigurari Sociale si Inspectoratului Scolar.
Dumneavostra, depuneti cereri si intrati in audienta cu Legea 448, SECŢIUNEA a 2-a
Educaţie si cereti drepturile dvs.

Legea 448 o puteti descarca de pe acesta pagina.
Postat la
%b %08, %2012
Postat de
ana
drepturi pers cu handicap
Tatal meu este imobilizat la pat deoarece in urma complic.de la diabet i s-a amputat piciorul stang de la coapsa sup,iar piciorul drept in urma imobilizarii lungi la pat nu-l mai poate folosi pentru a se sprijini in el.Din aceasta cauza a fost incadrat in grad de handicap accentuat cu indemnizatie de insotitor.Probl ema este ca cu toate ca este vorba de un handicap ireversibil certificatul este acordat pe un an de zile. Tinand cont ca tatal meu are 77 ani si 90 kg si nu poate face nimic fara ajutor (se ridica in fund doar cu ajutor,iar in scaunul cu rotile nu se poate pune singur) ne este foarte greu sa-l transportam la comisia de handicap .deoarece sta la 64 km departare de Cluj.Intrebarea mea este ce trebuie sa fac pentru ca comisia sa sa deplaseze la domiciliul tatalui meu. Va rog sa ma ajutati deoarece in 3 septembrie este programat la comisie si nmu stiu ce sa fac.
Postat la
%b %08, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Hotărâre nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, Publicat in MOF nr. 339 - 01/05/2008

Art 6
(9) În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşe dinţa persoanei în cauză.
(10) Cheltuielile de deplasare, în vederea asigurării evaluării complexe la domiciliu/reşed inţă, potrivit alin. (9), se suportă din bugetul DGASPC.

Valabilitatea permanenta a certificatului se acorda de catre Comisia Judeteana a carei decizie poate fi contestata la Comisia Superioara pentru Evaluarea Persoanelor cu Handicap.
Depuneti dosarul pentru reevaluare cu cererea de examinare la domiciliu . In scrisoarea medicala si ancheta sociala sa fie evidentiat faptul ca persoana este nedeplasabila.
Postat la
%b %17, %2012
Postat de
Lorena
Insotitor
E adevarat ca primaria nu mai angajeaza insotitor, exista si alta varianta?Am grija de bunica mea de 93 ani,are certificat de handicap grav si este la pat, eu nu sunt asigurata si nu am nici un venit si acest lucru se intampla de 2 ani ce solutie ar fi?
Postat la
%b %23, %2012
Postat de
aneta
regrete
sunt dezamagita ca nu mi-ati raspuns la intrebare , ba chiar a doua interventie nici nu ati mai postat-o.Va doresc sanatate
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

Ne pare rau de dezamagirea dvs. Aveti dreptate, nu suntem in stare sa raspundem tuturor intrebarilor.

La noi totul se bazeaza pe voluntariatul unor persoane cu handicap care incearca sa ajute.

Probabil, daca apelati la consiliere platita veti primi serviciile pe care le pretindeti.
Postat la
%b %23, %2012
Postat de
BALOAICA DOREL
gratuitate insotitor
buna ziua, sunt pers cu handicap de 12 ani, tetraplegie spastica prin traumatisn vertebro cervical; am decizie de pensionare grad 1 cu o pensie de 500 ron si suma fixa 580 ron,certificat de handicap grav cu insotitor si indemnizatie 293 ron,dar cu toate acestea nu am dreptul la bilet de statiune gratuit pentru insotitor. mentionez ca eu nu ma pot descurca singur.
intrebarea mea este unde este dreptul persoanei cu handicap si al insotitorului?
va multumesc,astep t un raspuns.
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Nu stiu cine v-a spus dvs ca insotitorul are drept la bilet de tratament gratuit.

Cititi va rog Hotararea Guvernului nr. 83/2011 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de odihna si de tratament balnear prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice.

https://www.prostemcell.ro/articole-utilitate-publica/bilete-de-tratament-balnear-pentru-pensionari.html

De asemenea, in forum exista discutii si informatii pe aceasta tema
https://www.prostemcell.ro/10-recuperare-medicala/2537-bilete-de-tratament-gratuite.html
Postat la
%b %12, %2012
Postat de
schneider ildiko
ajutor
Fiica mea este hipoacuzica din nastere are 26 ani nu are loc de munca si are un ajutor de 234 lei,cum credeti ca se descurca tinerii acestia?Noroc ca ca sta la mama si tata.Ce sanse au sa-si gaseasca servici ca din banii aia nu pot trai.Va multumesc
Postat la
%b %26, %2012
Postat de
Olaru George Ionut
Se poate daca am pensie de handicap gradul 2 sa iau si ajutor social ?
Eu am pensie de handicap gradul 2 in valoare de 234 RON , as putea beneficia si de ajutor social ?
Postat la
%b %26, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Doar daca va incadrati in termenii de acordare a ajutorului social... functionarii primariei stiu mai bine situatia dvs., mergeti si cereti detalii.

Cititi aici conditiile care trebuiesc indeplinite pentru acordarea ajutorului social:
https://www.prostemcell.ro/articole-prestatii-sociale/ajutorul-social.html
Postat la
%b %03, %2012
Postat de
Geangu Simona
Scutire dobanda [censored] auto
Anul trecut am fost incadrata in grad de handicap accentuat, mi-am cumparat o masina cu [censored] auto pe 10 ani si am beneficiat de scutire la plata dobanzii. Acum m-a incadrat in grad handicap mediu pe 12 luni. Intrebare: mai beneficiez in continuare de scutire la plata dobanzii?
Postat la
%b %03, %2012
Postat de
Creanga Costel
INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP
Buna ziua,am 44 de ani si in urma cu 2 ani si jumatate m-au gasit cu boala cardiovasculara cu multiple stenoze pe artere si coronare,mi sau pus 2 stenturi si m-au pensionat cu gradul 2 de invaliditate.Am depus dosarul la comisia de handicap care dupa evaluare au spus ca trebuie sa aduc dovada ca boala a survenit inainte de 26 ani altfel nu ma incadrez la niciun handicap.Asa este legal si ce pot face mai departe?Va multumesc.
Postat la
%b %04, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

In cazul in care va cereti drepturile nu are nici o valoare ce va spune un functionar.

Comisia de evaluare este obligata sa raspunda in scris la cererea de evaluare si sa elibereze un certificat in care sa se specifice conform legii :
"Nu se încadrează în grad de handicap Motivare ...................................................................."

Numai acest document, semnat si stampilat poate fi contestat, vorbele spuse de un functionar nu au nici o valoare.
Postat la
%b %04, %2012
Postat de
Creanga Costel
Lamurire
Buna ziua
Am primit si acel certificat cu PRECIZARE: Nu se incadreaza in grad de handicap: BOALA, NU HANDICAP; MOTIVAREA: cf.Criter.Med.- Psihosociale aprob. prin Ord.nr.762/1992 /2007 al MM.
Am cautat acel ordin si nu am gasit nimic prin care sa spuna ca nu ma incadrez,poate nu caut bine si de aceea am apelat la cunostiintele dvs.
Va multumesc
Postat la
%b %05, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Decizia Comisiei de evaluare este influentata foarte mult de catre referatele medicale de specialitate si ancheta sociala care descriu afectiunile socio-medicale care va influenteaza viata. Acesta decizie poate fi contrazisa doar de spe[censored]ti.

Aveti dreptul sa contestati decizia la Comisia Superioara care vor analiza din nou documentele medicale si va indrepta o eventuala interpretare gresita a evaluarii initiale.
Postat la
%b %05, %2012
Postat de
Georgiana
buna seara
Daca am certificat de handicap gradu 2 si am ramas insarcinata...s i renunt la cei 234 de lei pana face copilu un an iau indemnizatia aceea de 600 de lei?astept raspuns va multumesc
Postat la
%b %08, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

Nu este nevoie sa renuntati la indemnizatia de 234 lei pentru handicap.
Acesta nu va impiedica sa primiti indemnizatia de crestere a copilului.
Postat la
%b %08, %2013
Postat de
Alina
O ALTA INTREBARE
Buna ziua,

Dar daca detin certificat de grandicap grad accentuat nerevizuibil fara loc de munca, voi primii indemnizatia crestere copil?

Va multumesc!
Postat la
%b %14, %2012
Postat de
mihaela
buna ziua
am un prieten de 28 de ani,orfan,paral izat cu tetraplegie,de 2 ani sta din mila oamenilor in spitalul orasului VIDELE, va rog frumos in baza certificatului de handicap unde sa mearga sa inceapa si el niste recuperari,tina nd cont ca este in pat de 2 ani si jum,vream sa stim drepturile lui si daca se poate interna gratuit intr-o institutie de stat.va multumesc si astept un raspuns!
Postat la
%b %16, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

In baza certificatului de handicap are dreptul la internare in spitale si centre de recuperare. Informatii mai multe puteti gasi in forum https://www.prostemcell.ro/10-recuperare-medicala/.

Pe termen lung, persoana cu handicap poate fi admisa in Centre rezidentiale cazul în care acesteia nu i se pot asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Directiile de Asistenta sociala ale Primariei.
Postat la
%b %19, %2012
Postat de
miha
intrebare
Buna seara. As dori sa stiu daca gradul 2 de handicap beneficiaza de gratuitate la achizitionarea unei proteze de picior. Va multumesc!
Postat la
%b %22, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Conform Ordinului 545/2011 Art7.
(1) Pentru persoanele prevazute in legi speciale, care beneficiaza de gratuitate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in conditiile prevederilor legale in vigoare, in situatia in care pentru un dispozitiv medical preturile de vanzare cu amanuntul/sumel e de inchiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate sunt mai mari decat pretul de referinta/suma de inchiriere al/a acestui dispozitiv medical, casa de asigurari de sanatate deconteaza contravaloarea dispozitivului medical la pretul cel mai mic de vanzare cu amanuntul/suma de inchiriere cea mai mica, care devine pret de referinta/suma de inchiriere.
(2) In situatia in care pentru un dispozitiv medical preturile de vanzare cu amanuntul/sumel e de inchiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu aceeasi casa de asigurari de sanatate sunt mai mici sau mai mari decat pretul de referinta/suma de inchiriere, casele de asigurari de sanatate deconteaza integral pretul de vanzare cu amanuntul/suma de inchiriere al/a dispozitivului medical, daca acesta/aceasta este mai mic/mica decat pretul de referinta/suma de inchiriere, respectiv pretul de referinta/suma de inchiriere, daca pretul de vanzare cu amanuntul/suma de inchiriere al/a dispozitivului medical este mai mare decat pretul de referinta/suma de inchiriere.

https://www.prostemcell.ro/articole-sanatate/dispozitive-medicale-prin-cas.html
Postat la
%b %20, %2012
Postat de
lavi
alimente
persoanele cu grad 3 de handicap de ce nu primesc alimente UE...e prea mare venitul?
Postat la
%b %22, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Beneficiarii acestora sunt persoane cu venit minim garantat, someri inregistrati, pensionarii sistemului public cu o pensie mai mica de 400 lei pe luna, persoanele cu handicap grav si accentuat neinstitutionalizate.
https://www.prostemcell.ro/26-stiri-si-informatii/29406-rasp-stiri-sociale.html
Postat la
%b %22, %2012
Postat de
Miciu
Intrebare
Daca am gradu unu grav fara asistent personal mai pot primi ceva de la primarie(idemni zatie)
Postat la
%b %26, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Cand ai obtinut certificatul de handicap grad 1 trebuie sa scrie daca e cu insotitor. Daca ai dreptul la insotitor poti opta la asistent personal sau la indemnizatie. Daca optezi pentru indemnizatie trebuie mers la casa de pensii si acolo pe baza unei adeverinte ca ai refuzat asistentul se intocmeste un dosar si vine indemnizatia prin posta.

Mai multe info pe FORUM
https://www.prostemcell.ro/21-societatea-civila/
Postat la
%b %27, %2012
Postat de
ioana
intrebare
buna seara! am o sora de 45 de ani cu handicap gradul 1 cu insotitor. Intrebarea mea este: daca insotitorul nu mai poate sa o ingrijeasca si vrem sa o plasam intr-un azil privat va mai beneficia de aceleasi venituri banesti (293 plus indemnizatia pt insotitor 534)la care eu sa adaug diferenta de bani pina la suma pe care o solicita azilul? multumesc!
Postat la
%b %30, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

Admiterea unei persoane intr-un centru rezidential (azil) se face prin Directia de Asistenta Sociala.
Consultati si Normele https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/hg_nr_268_2007.pdf
La SECTIUNEA a 3-a Centre pentru persoane cu handicap veti gasi si amanunte referitoare cheltuielile de intrtinere.
Postat la
%b %01, %2012
Postat de
florin
intrebare
daca am indemnizatie de handicap accentuat la cate ore am dreptu sa mucesc pe cartea de munca
Postat la
%b %01, %2012
Postat de
Dascalu Iulian Maria
ajutor
Daca eu sunt o persoana cu dezabilitate gradul accentuat permanent de epilepsie si am in intretinere un minor de 3 luni ce drepturi as avea eu sau copilu si unde mas putea adresa sa..??
Postat la
%b %02, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Adresati-va la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si la Directia de Asistenta Sociala din cadrul Primariei.
Postat la
%b %02, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Persoana cu handicap are dreptul la desfasurarea unui program normal de munca la fel cu orice alt angajat.

Daca este necesar , persoana cu handicap are dreptul la un program redus de munca.
Postat la
%b %02, %2012
Postat de
Singuraticuu
intrebare
persoanele infectate cu hiv si hepatita c,ce drepturi au?
Postat la
%b %02, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Vezi raspunsul in forum, HIV/SIDA - drepturi, tratamente, opinii

https://www.prostemcell.ro/35-boli-si-afectiuni/29-hiv/sida-drepturi-tratamente-opinii.html
Postat la
%b %02, %2012
Postat de
Claudia
Interes personal
Buna ziua!
Sunt si eu interesata de la care banca as putea sa iau [censored]? Sunt persoana cu handikap gradu 2 accentuat si as avea nevoie de [censored] pentru ca din indemnizatia pe care o da statu nu ma pot descurca!
Va multumesc din suflet!
Postat la
%b %02, %2012
Postat de
daniel
Rasp
In vederea protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu handicap, prin Legea 207/2009 Guvernul Romaniei stabileste ca pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat care contracteaza un [censored] in scopul adaptarii locuintei conform nevoilor individuale de acces sau achizitionarii unui autovehicul adaptat special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile , dependente de scaunul cu rotile, dobanda se suporta din bugetul de stat.

https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/[censored]e-pentru-persoanele-cu-handicap.html

Pentru [censored] de nevoi personale, cauta singura ofertele si conditiile de [censored]are e/nevoi-personale.html]aici
Postat la
%b %06, %2012
Postat de
corina
certificat handicap grav
Buna ziua, as avea si eu o intrebare daca ma pot incadra la handicap grav cu insotitor la infectia cu Hiv stadiul A3. Am aflat de curand acest lucru si nu stiu exact daca as putea beneficia la stadiul asta si de insotitor sau nu. Va multumesc
Postat la
%b %07, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Infectia cu Hiv stadiul A3 se regaseste in Ordinul nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medicopsihosociale
pe baza cărora se stabilește încadrarea
în grad de handicap.

Puteti consulta actul respectiv la https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/ordin-762-1992-2007.pdf la
pag 51
C. FUNCTIILE SISTEMULUI IMUNITAR
EVALUAREA GRADULUI DE HANDICAP ÎN SINDROMUL
IMUNODEFICITAR CRONIC DOBANDIT .
Postat la
%b %21, %2012
Postat de
Maria
Grad 3 handicap
Buna seara,
Adultul cu gradul 3 de handicap este scutit de impozit pe imobil?
Postat la
%b %22, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Persoana cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de aceasta facilitate fiscala.
Postat la
%b %24, %2012
Postat de
Mihaela
mimi
Buna Seara. Am un copil [7 ani] cu diabet, are grad de handicap 1 grav. Acum in decembrie avem comisia de evaluare si deja ne-a anuntat ca ne schimba gradul, in grad 2 accentuat. Deci, nu mai beneficiem de asistent personal, dar avem dreptul la indemnizatia de 234 lei? Multumim.
Postat la
%b %25, %2012
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Aveti dreptate, principala diferenta intre gradul grav si cel accentuat este ca indemnizatia va fi numai de 234 lei si nu mai exista asistent personal (insotitor).
Postat la
%b %02, %2012
Postat de
ciprian
intrebare
Buna ziua. sunt persoane cu handicap surdomutitate, am depus dosar la radio mai demult ...a fost scutire radio si tv .si.... nu mai stiu cind a inceput sa platesc ...eu nu aud. de ce? trebuie sa mai fac dosar din nou? va multumesc.
Postat la
%b %04, %2012
Postat de
marin aurel
deces
buna ziua
avem o persoana decedata in familie care era surdo-muta si avea tulburi de peronalitate.a beneficiat pensie de la dgaspc pana in 2010 si apoi nu a mai refacut dosarul.
doresc sa stiu daca familia beneficiaza de ajutor de deces? si unde trebuie sa ne adresam?
multumesc.
Postat la
%b %16, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Ajutorul de deces se acorda in cazul decesului asiguratului, al pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurari sociale si se afla in intretinerea titularului la data decesului.
Detalii AICI
Postat la
%b %06, %2012
Postat de
Alina
Indemnizatie crestere copil
Buna ziua

Sunt persoana cu grad de handicap accentuat, permanent. As avea o intrebare: Daca raman insarcinata voi beneficia de indemnizatie crestere copil?
Va multumesc!
Postat la
%b %16, %2012
Postat de
daniel
Rasp
Desigur, cititi in acest sens Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011.

Mai multe acte legislative AICI
Postat la
%b %30, %2012
Postat de
georgel slatina
persoana cu handicap gradul 1
Buna seara, sunt din judetul Olt. Stam in sat si mama este persoana cu handicap gradul 1. Doresc sa stiu daca beneficiaza de gratuitate la plata impozitului pe teren si cladiri. Pana acum l-am platit integral, de la primarie nu ni se spune nimic exact. Multumim!
Postat la
%b %02, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Sigur ca DA, daca este proprietara sau copropietar de casa, terenuri, masina, etc.
Mai multe drepturi gasiti in articol sau consultati Legea 448/2006
Postat la
%b %30, %2012
Postat de
Elena
indemnizatie curator
Buna ziua,
Matusa mea, in varsta de 80 de ani este suferinda de Alzheimer, boala pentru care urmeaza tratament de doi ani. In urma unei fracturi de col femural, nu se mai poate deplasa si este imobilizata la pat. In prezent este internata intr-un azil privat. As dori sa stiu daca se poate obtine indemnizatie de curator.
suma ar ajuta la plata azilului, pensia pe care o are nu acopera suma necesara.
Multumesc,
Postat la
%b %02, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Matusa dvs are certificat de handicap? Daca DA, atunci consultati art. 81 din Legea 292/2011 a Asistentei Sociale.
Daca este internata ca "persoana varstica" intr-un centru privat, atunci familia persoanei varstnice are obligatia de a asigura ingrijirea si intretinerea acesteia, conform art. 102 din aceasi lege.
In functie de veniturile dvs familiale, Serviciul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei va stabili daca matusa dvs poate beneficia sau nu de aceasta indemnizatie.
Postat la
%b %31, %2012
Postat de
chiper iulian
ajutor
Ma numesc Chiper Iulian, sunt din jud Constanta bolnav de tumoare cerebrala glioblastom occipital malign, incadrat la gr 1 fara insotitor de comisia de handicap si gr 2 de comisia de la casa de pensii. Am o pensie de stat de 380 ron la 20 de ani de munca si o varsta 40 de ani si ajutor de handicap de 290 lei. Am rate la banca de 600ron. Ce ma invatati sa fac? Mentionez ca sotia nu lucreaza avind grija de mine deplasindu-ma greu si avind pierderi de memorie.
Postat la
%b %02, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Persoanele adulte cu handicap grav beneficiaza de:

- indemnizatie lunara, indiferent de venituri in cuantum de 202 lei;
- buget personal complementar lunar, indiferent de venituri in cuantum de 91 lei ;
- indemnizatie de insotitor in cuantum de 630 lei sau asistent personal.

Pensionarii cu grad I de invaliditate vor primi o indemnizatie de insotitor egala cu 80% din valoarea unui punct de pensie, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 108/2008, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 661.
Postat la
%b %03, %2013
Postat de
stanila
ajutor de handicap
buna ziua,as dori sa stiu la ce grad de handicap ma incadrez cu boala crohn
Postat la
%b %04, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gradul de handicap se stabileste prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de aceasta.

Prezentati-va la Comisie de evaluare cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectare, Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) si va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
%b %04, %2013
Postat de
melania
dreptul de inscriere
Buna ziua. Sant pensionara de gradul 2 accentuat si va rog sa imi spuneti daca imi pot inscrie o masina fara a plati taxa de prima inmatriculare, sufar de epilepsie.
Postat la
%b %08, %2013
Postat de
Camelia
dreptul la indemnizatie
Am grad de handicap grav cu asistent personal, certificat pe durata nelimitata. Primesc indemnizatie lunara de 202 lei, buget personal complementar 91 lei si alocatie lunara de hrana.
Am facut cerere la primarie si mi s-a intocmit dosar pentru a primi, incepand cu luna ianuarie 2013, indemnizatie de asistent (nu am asistent angajat).
Incepand cu 07.01.2013 m-am angajat programator la o firma IT deoarece am absolvit facultatea si masterul de informatica. Deci o sa am salariu.
Intrebare: realizarea venitului personal (salariul)imi afecteaza drepturile enumerate mai sus? Trebuie sa anunt undeva faptul ca m-am angajat? Unde?
Va multumesc.
Postat la
%b %28, %2013
Postat de
Camelia
dreptul la indemnizatie
Am lansat o intrebare cu titlul de mai sus in data de 08.01.2013.
Nu am gasit raspuns.
Este vreo problema cu intrebarea mea?

Va multumesc.
Postat la
%b %28, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua,
Nu o luati personal, sunt si eu un voluntar, poate n-am vazut mesajul dvs din 8 ian sau poate eram in spital, sau nu mi-a mers netul sau poate eram inca mahmur de la Sf Ion.

Felicitari in legatura cu angajarea. Nu veti pierde nimic din drepturile obtinute ca persoana cu handicap in schimb beneficiati de facilitati ca scutirea de impozit pe venit si zile suplimentare de concediu.

Detalii suplimentare in forum
Postat la
%b %09, %2013
Postat de
adela
dreptul la insotitor
Tatal meu are grad de handicap grav cu drept de insotitor . Unde ma pot adresa ca sa pot beneficia de vechime .Mentionez ca banii pentru insotitor sunt virati pe cuponul sau de pensie .
Postat la
%b %10, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Nu puteti beneficia de vechime daca nu sunteti angajata cu contract de munca.
Postat la
%b %09, %2013
Postat de
Mitu
Facilitati
Buna seara,
Spuneti-mi va rog, pentru facilitatile persoanelor cu handicap (tren, metrou,RATB), ma pot programa prin telefon, sau trebuie sa merg la directie? Locuiesc in sectorul 3 si nu gasesc un nr de telefon sa ma informez. Va multumesc, o seara buna!
Postat la
%b %10, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

DGASPC sector 3

Adresa: Bucuresti, B-dul 1 Decembrie 1918, nr 12-14, sector 3
Telefon: 021/341.07.13; 021/341.07.10
Fax: 021/341.07.12; 0372/126.101
[censored]:
Postat la
%b %11, %2013
Postat de
balacianu adriana
Buna
Va rog sa imi da-ti un nr de telefon sau detalii privind acest centru de recuperare, tatal meu este paralizat de 1 an insa poate misca mana si piciorul catusi de putin....as vrea sa stiu ce acte sunt necesare pt a-l interna in acest centru de recuperare si ce sanse sunt pt a putea merge din nou? va multumesc
Postat la
%b %11, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Buna ziua, noi nu suntem Centru de recuperare, ptr problema dvs consultati in forum centrele din categoria respectiva, sau accesati linkul acesta.
Postat la
%b %13, %2013
Postat de
Paul
Drepturi
Buna seara!
As dori sa va intreb daca o persoana care are grad de handicap grav (dializa) si inca mai lucreaza, poate beneficia in mod legal de ajutorul de handicap (pentru el si pentru insotitor)?
Va multumesc!
Postat la
%b %14, %2013
Postat de
diana
ce drapturi au minori cu handicap 100% in romania
ma numesc diana locuiesc in italia nu pot sa ma intorc acasa in romania deoarece copilul meu nu are posibilitati di vivere si cum ca in romania se plateste tot si statul roman nu-ti da nimic as vrea sa stiu ce sanse sunt per un minor cu encefalopatia infantile si cu tub de alimentatie prin care poate sa primeasca numai mincare specifica sau un lapte ce se cheama nutrini .as dori va rog sa-mi raspundeti daca e posibil .nici viata in italia departe de toti nu e bine .va multumesc anticipat la revedere
Postat la
%b %21, %2013
Postat de
Maria
[censored] cumparare masina
Buna ziua,
As dori sa va pun urmatoarea intrebare. De ce se prevede in mod expres in dispozitiile legii 448 ca o persoana cu handicap grav poate beneficia de [censored] fara plata dobanzii (aceasta urmand a fi platita de DGASPC) in conditiile in care nici o institutie bancara din Ro nu acorda astfel de [censored]e.
In speta, mama mea este pensionara incadrata in grad 1 de handicap, locuieste intr-un sat la 80 km de Oradea fiind si nedeplasabila. Ar dori sa cumpere o masina pe care sa o foloseasca fratele meu in vederea asigurarii nevoilor zilnice ale acesteia (cumpararturi, medicamente etc) si am facut demersuri in acest sens la toate bancile din Ro raspunsul fiind - nu acordam astfel de [censored]e.
Unde ar trebui sa ma adresez cu o petitie in sensul modificarii legislative-ban cile ar trebui sanctionate pentru nerespectarea unei astfel de prevederi legale- in opinia mea.
Va multumesc
Postat la
%b %23, %2013
Postat de
sorin
Drepturi copil minor
Buna ziua!
Parintele unui copil in varsta de 9 ani, care are certificat de handicap grav poate beneficia de scutire de la plata impozitului pe veniturile salariale si de scutire pt. impozitul pe teren?
Va multmesc!
Postat la
%b %24, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gasiti in lege https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/lege_nr._448-2006_republicata_2011.pdf
la articolul 26 drepturile fiscale ale persoanei cu handicap si la art 12 drepturile persoanei care ingrijeste un copil cu handicap.
Postat la
%b %27, %2013
Postat de
dascalu iulian
intrebare
Buna sunt o persoana cu handicap gradul 2 permanent, sunt casatorit, am un copil de 6 luni si am fost la primaria din comuna in care locuesc sa mi se acorde un ajutor social si mi sa spus ca nu am dreptul la ajutor social precum ca am imobil pe numele meu si beneficiez de pensie de 234 de roni si de alocatia baiatului de 200 de roni. Va rog din tot sufletul sa imi spuneti unde ma pot adresa sa fac o reclamatie sau pe ce pagina pot intra sa vad daca este adevarat ce spune de la primarie. Le-am spus ca sunt persoana cu handicap si am intretinere un minor si mi-au inchis usa in fata ca pe ei nu-i intereseaza ca am handicap. Va rog din tot sufletul ca nu mai stiu in ce parte s-o apuc. Va multumesc.
Postat la
%b %28, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Aici gasiti informatii despre ajutorul social
https://www.prostemcell.ro/articole-prestatii-sociale/ajutorul-social.html
Postat la
%b %31, %2013
Postat de
dobre tudorel
intrebare
Ma numesc Dobre Tudorel si am 25 de ani, sunt persoana cu handicap acentuoat permanent si vreau sa va pun si eu o intrebare daca se poate. As dori sa fac si eu un [censored] la banca sa imi iau si eu o casa unde sa stau. Stau pe strada de 2 ani sa stiti. Cine ma poate indruma si pe mine? Va rog mult.
Postat la
%b %01, %2013
Postat de
sorin
persoanele cu handicap grav/accentuat pot detine firme?
buna ziua ma numesc sorin si sunt pensionat cu retinopatie, o boala incurabila la ochi. as dori sa-mi deschid un PFA unde sa-mi desfasor o mica afacere. intrebarea este: Ma afecteaza asta la pensie? Pot sa-mi taie pensia deoarece realizez venituri din ale activitatii?
astept un raspuns si va mutumesc mult daca ma-ti putea ajuta
Postat la
%b %02, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Daca aveti certificat de persoana cu handicap puteti sa va deschideti PFA fasa sa va afecteze drepturile .

Daca sunteti si pensionar de invaliditate, nu puteti avea PFA decat daca pensia de invaliditate este de gradul III.
Postat la
%b %02, %2013
Postat de
Dainel
Epilepsie!
Pentru epilepsie si traumatism cranio cerebral sever in ce categorie ma aflu ? Multumesc.
Postat la
%b %02, %2013
Postat de
Dainel
Inca o data!
Eu vreau sa imi fac dosarul pentru banii de handicap, am avut accident la 17 ani acum am 20 si am fost operat pe creier cu traumatism cranio cerebral sever iar de la asta am epilepsie posttraumatica si pe mine ma intereseaza in ce categorie ma aflu, sunt deplasabil si sunt studentul anul 2.Ce fel de grad ? Usor, mediu, accentuat, grav ?
Postat la
%b %02, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Va puteti incadra in oricare din gradele de handicap pe care le-ati enumerat in functie de intensitatea tulburarilor socio-medicale produse de afectiuni.

Prezentati-va la Comisa de evaluare cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectare, Comisi va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
%b %02, %2013
Postat de
Iustinian
Miopie
Sunt bolnav de epilepsie gradul accentuat permanent intrebarea mea este daca pe langa aceasta pensie pe care o am imi pot face si un dosar pentru nevazator pentru ca am miopie minus 4 si imi este frica sa nu pierd aceasta pensie si tratamentul daca depun dosaru pentru nevazator va multumesc
Postat la
%b %02, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Daca aveti gradul accentuat inseamna ca beneficiati de o indemnizatie nu de o pensie.

Programati-va comisie daca considerati ca starea dvs de sanatate este mai grava decat atunci cand ati primit certificatul permanent.
Postat la
%b %02, %2013
Postat de
diana buzau
carte de identitate
mamei mele (are handicap grav permanent din 2003) ii expira cartea de identitate in luna mai 2013. cum as putea sa reusesc sa i se schimbe cartea de identitate fara sa fie nevoie sa o iau la evidenta populatiei ( e foarte lung drumul pana acolo),ca sa nu o chinuiesc cu acest drum?
Postat la
%b %09, %2013
Postat de
oancea grigore
intrebare
am certificat de handicap accentuat as vrea sa va intreb cum trebuie procedat in cazul in care voi beneficia de pensie de invaliditate ce trebuie sa contina certficatul de handicap ca sa pot beneficia de legea pensilor incazul handicapului preexistena calitati de asigurat si de unde se pot obtine
Postat la
%b %09, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gasiti informatiile de care aveti nevoie la pagina despre Pensia de invaliditate.

Va rugan sa cititi la:
https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/pensia-de-invaliditate.html
Postat la
%b %13, %2013
Postat de
Alex
rugaminte
D-le Petru am si eu o rugaminte in legarura cu unele lamuriri ale drepturilor personale in calitate de pers.cu handicap accentuat.De aceea Va rog mult, daca e posibil, sa ma ajutati sa-mi trasmiteti pe adresa mea de [censored] nr.Dvs.de tel.sau adresa Dvs. electronica pentru corespondenta.V a multumesc anticipat.
Postat la
%b %14, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Drepturile persoanelor cu handicap accentuat le gasiti la inceputul acestei pagini.

Daca intati pe forum la https://www.prostemcell.ro/21-societatea-civila/22711-respectarea-drepturilor-unui-handicapat.html veti putea discuta mai pe larg si vor putea beneficia si alte persoane de informatiile respective.
Postat la
%b %09, %2013
Postat de
eugen
Dupa deces se mai plateste ultima indmnizatie
Buna ziua

Mama mea a decedat in data de 4 marie, era beneficiara de indemnizatie de handicap cu insotitor, dar banii pentru insotitor erau tot pe cuponul ei, indemnizataia este din cate stiu pe o luna in urma, in luna martie vom mai primi indemnizatia de pe luna februarie?

Va multumesc.
Postat la
%b %19, %2013
Postat de
Ioana
Buna ziua
Buna ziua, am grad de handicap grav cu insotitor, permanent. As dori sa stiu daca pot lucra in strainatate. Va multumesc!
Postat la
%b %19, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Bineinteles! Totul este la latitudinea angajatorului dvs. Succes!
Vezi si:
- Ghidul angajatorilor persoanelor cu dizabilitati
- Munca lucratorului roman in strainatate
Postat la
%b %20, %2013
Postat de
Ioana
Buna
Va multumesc frumos pentru raspuns.
Dar este obligatoriu sa spun ca am grad de handicap, si in caz ca ma angajez, trebe sa renunt la asistentu personal la toti bani sau sa anunt la Directia de Asistenta sociala?
Va multumesc
Postat la
%b %21, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Este obligatoriu sa informati angajatorul ca aveti handicap. La angajare va trebui sa prezentati adeverinta de la medicul de familie si poate sa va ceara si un consult la medicina muncii.

Dvs, ca persoana cu handicap beneficiati si de niste facilitati odata cu angajarea: nu platiti impozit pe salariu, aveti 3 zile de concediu suplimentar, puteti sa negociati un program de munca redus si flexibil.

La angajare nu pierdeti absolut nimic din ce drepturi primiti acum: indemnizatia, asistentul personal, biletele gratuite, etc.

Dvs sa gasiti de munca ca veti primi felicitari de peste tot.

Succes!!!
Postat la
%b %27, %2013
Postat de
Ciocan Maria Raluca
pensie de urmas
sunt o fata orfana de tata,fiindu-mi decedat.am 19 ani ani,sunt in ultimul an de liceu.Din nastere pana in prezent in gradul 2 de handicap accentuat.As dori a mi se elucida de dumneavoastra din punct de vedere juridic daca voi beneficia pe toata perioada vietii de pensia de urmas si in ce conditii, iar daca nu pana la ce varsta si de asemenea conditii.

Cu multumiri!
Postat la
%b %28, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua
ART. 84
Copiii au dreptul la pensie de urmas:
a) pana la varsta de 16 ani;
b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
c) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).
Postat la
%b %28, %2013
Postat de
fanel
b20
Bună ziua sunt o persoane cu grad de handicap grav stabilita prin hiv vreau sa stiu daca sunt scutit de impozit auto?
Postat la
%b %30, %2013
Postat de
Antonie George
Dl.
Buna ziua,

As dori o lamurire cu privire la problema unei cunostinte, care, avand certificat de insotitor pentru fiica acesteia, a petrecut cu aceasta din urma 5 zile in spital, necesare pentru tratarea unei probleme aparuta dupa o operatie.

Acum, respectivei cunostinte i se cere sa achite contravaloarea zilelor petrecute in spital. Este normal acest lucru? Fiind insotitor pentru un minor cu handicap gradul 1, nu este normal sa i se ofere gratuitate in institutiile sanitare dotate cu paturi, conform legii 448/2006 ?

Multumesc pentru timpul acordat.
Postat la
%b %03, %2013
Postat de
albu anca
bilete gratuite la spectacole
Buna ziua,
In calitate de organizator privat de spectacole (SRL) doresc sa stiu
1. daca sunt obligata sa acord locuri gratuite la spectacolele organizate de noi sau daca pot acorda optional, in cazul in care imi permite bugetul
2. daca e obligatoriu, sa stiu cate anume
3. de unde imi recuperez contravaloarea locurilor gratuite acordate persoanelor cu handicap, si ce documentatie trebuie alcatuita.

Multumesc.
Postat la
%b %04, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Art. 21 din Legea 448/2006 raspunde intrebarilor dvs.
Postat la
%b %08, %2013
Postat de
Alina
Scutire taxe auto
Buna ziua. Sunt persoana cu grad de handicap accentuat si as dorii sa stiu daca detin un autoturism pe numele meu de ce taxe sunt scutita?

Va multumesc!
Postat la
%b %24, %2013
Postat de
Marin Nelutu
Drepturi banesti
Am un certificat de handicapat accentuat gradul 2 permanent (nerevizuibil) dispensarizare serv. PSIHIATRIE de catre com. de exp. med. a persoanelor cu handicap sct.5 cu nr.888/10-05-20 01 Membri Dr. SANDA SUBTIRICA (medic primar grad II psihiatrie cod 188833)
Va aduc la cunostinta ca de la acea data si pina in prezent nu am fost informat si nu am primit din partea autoritatilor niciun fel de ajutor financiar sau produse alimentare.

Intrebarea mea este daca pot primi retroactiv drepturile banesti la care am avut dreptul legal si nu le-am primit?
Postat la
%b %25, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Persoana cu handicap aflata in ingrijirea si intretinerea unor institutii publice nu beneficiaza de drepturile banesti ale certificatului.

Daca persoana cu handicap se autointretine sau este in grija familiei atunci drepturile sale incep la data primirii certificatului.
In cazul in care va incadrati in ultima situatie prezentata depuneti cerere pentru plata retroactiva.
Postat la
%b %26, %2013
Postat de
Marin Nelutu
Drepturi legale
De la primaria sect.5 deoarece mam mutat cu domiciliul in Bragadiru Ilfov str.Anemonelor nr.2 bl.P44 ap.16 am auzit de la un vecin ca cei cu certificat de hadicap primesc de la primarie produse si facilitati financiare.Cei de la Ilfov miau cerut sa le aduc negatie de la primarie si sa fac cerere la ei pentru ami trimite dosarul la ei.De la D.G.A.S.P.C.set or 5 mi sa eliberat ADEVERINTA Registratura nr.5732 din.21/04/2013 Se adevereste prin prezenta ca dl.Marin Nelutu nu se afla in evidenta D.G.A.S.P.C.sec t.5 ca beneficiar de PRESTATII SOCIALE SI FACILITATI conform art.58 din Legea 448/2006 Se elibereaza prezeta spre ai servi la DGASPC-ILFOV.Mi sa relatat de cei de la acel birou ca nu pot primi nimic retroactiv,ca dosaru meu va ajunge la cei de la Ilfov in 45 de zile.Cei din Ilfov mau asigurat ca incepind cu luna Iunie voi primi toate drepturile ce mi se cuvin.Deci va rog sa-mi spuneti daca pot primi sau nu drepturile financiare retroactiv si ce trebue sa fac.
Postat la
%b %28, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Conform legii sunteti in drepturi la vechea adresa pana la scoaterea din evidenta .

DGASPC Ilfov va emite o decizie in care va comunica data la care ati fost luat in evidenta si drepturile de care beneficiati.

Daca tranferul dosarului a intarziat din cauza ca nu v-ati depus cererea de transfer in timp util, poate exista o perioada pentru care sa nu primiti drepturi.
Postat la
%b %26, %2013
Postat de
Emoke
Certificat de incadrare permanent
Buna ziua,

Sufar de poliartrita reumatoida juvenila din 1982 - de la varsta de cinci ani, stadiul IV. In 1999 am primit certificat de incadrare in grad de handicap cu valabilitate permanenta. In 2o12 am fost chemata la reexaminare si am primit certificat cu valabilitate de doar 12 luni. Anul acesta certificatul a fost prelungit cu inca 12 luni.
Consorm listei afectiunilor care creeaza handicap ireversibil si pentru care se poate emite certificate de persoana cu handicap cu caracter permanent la a "doua" examinare ar fi fost logic sa primesc certificat permanent.
Doresc sa fac contestatie in acest sens - exista sanse ca aceasta sa fie admisa?
Nu inteleg de ce trebuie sa ma prezint in fiecare an in fata comisiei, cand leziunile-mi sunt ireversibile, si am avut deja un certificat "permanent" timp de 12 ani.
Postat la
%b %28, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

O contestatie are sanse sa fie admisa doar daca o depuneti.

In majoritatea cazurilor Comisia se fereste sa dea permanent, mai ales acum cu atatea reexaminari si controale.

Incercati sa priviti problema in mod mai optimist.
Eu consider ca a avea posibilitatea de a ma prezenta anual la comisie drept un succes personal. Pot veni si timpurile cand voi fi netransportabil , dar inca nu acum.
Postat la
%b %28, %2013
Postat de
Emoke
@Petru
Va multumesc pentru raspuns.
Am de gand sa fac contestatie. Si da, ma simt norocoasa si eu ca inca ma pot duce sa ma prezint in fata comisiei. Insa nepasarea fata de noi, persoanele cu dizabilitati, faptul ca trebuie sa cheltui mai mult decat indemnizatia si bugetul complementar pe o luna la fiecare control sau reexaminare ma fac sa fiu mai putin intelegatoare, si sa ma revolt din cand in cand. Am fel si fel de "drepturi" dar practic nu pot sa beneficiez de ele... (de ex. analize - lipsa de fonduri, programari la sase luni sau mai mult, cozi interminabile la care nu fac fata etc.)
Postat la
%b %07, %2013
Postat de
Haulica Vasile
Intrebare
AS DORI SA-MI RASPUNDETI LA O INTREBARE DACA SE POATE PE MAILL: CE BENEBICII(BANES TI) AU PERSOANELE CU HANDICAP DACA SANT ANGAJATE DIN SOMAJ?
Postat la
%b %10, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Angajarea din somaj a unei persoane cu handicap nu aduce nici un beneficiu suplimentar.

Persoanele cu handicap gradul accentuat sau grav care muncesc cu contract de munca beneficiaza de scutirea impozitului pe salariu.
Postat la
%b %10, %2013
Postat de
vitale george
DREPTURI BANESTI
IN CONDITIILE ACTUALE (PRETURI,UTILIT ATI CREDETI CA SUMA DE 293 RON ESTE SUFICIENTA PENTRU UN TRAI NORMAL PENTRU O PERSOANA CU HANDICAP GRAV? O ALTA PROBLEMA (PROBLEMA CEI CU HANDICAP GRAV AU DREPTUL LA RETETE CU GRATUITATE. DE CE NE ASCUNDEM MEREU DUPA CIRES CAND IN FARMACII TI SE PERCEPE O ANUMIOTA SUMA IN FUNCTIE CICA DE SUBSTANTA ACTIVA A MEDICAMENTULUI, SAU O FI UN ALT MOTIV DAT PE LA SPATE?
Postat la
%b %15, %2013
Postat de
Cojocariu
Pensie de invaliditate
Am o fata de 26 ani cu un retard mental sever, are certificat de handicap gr I – grav si asistent personal, ea nu a lucrat niciodata.Am inteles ca cu noua lege a pensilor o pot pensiona pe caz de invaliditate cu conditia sa -i achit o luna de contributie la casa de pensii.Intrebar ea mea este daca se va pensiona pe caz de invaliditate va mai beneficia de indemnizatia de persoana cu handicap si va mai avea voie sa aiba asistent personal.Gradul de invaliditate poate fi diferit de gradul cerificatului de incadrare intr-o persoana cu handicap?Ne zapacesc cu totul, o lege i-ar da dreptul la pensie de invaliditate dupa care zilele acestea se vorbeste de taierea drepturilor in cazul adultilor cu IQ mai mare de 25.La cate testeari psihologice am facut de-a lungul anilor ei a tot avut valori diferite nici un psiholog nu i-a dat acelasi IQ cu alt psiholog deci aceste testari sunt foarte subiective mai ales acum cand sunt pusi pe taieri.Eu doresc sa-i castig un drept in plus nu sa ramana si fara ce are la ora actuala.Indifer ent de IQ, ea este total dependenta de mine.Eu am fost obligata sa renunt la serviciu tocmai ca nu puteam s-o las nesupravegheata , cat timp au trait bunicii si au fost in putere eu am lucrat dar din 2004 am devenit asistentul ei personal.Ei cred ca se pot juca cu noi, acum poti fi asistent personal si dupa 9 ani cand ai si imbatranit si nu-ti mai gasesti nici un loc de munca sunt in stare sa te lase si fara minimul de venit si cu toate problemele de sanatate pe cap. Multumesc pentru un eventual raspuns
Răspunde
Istvan
Postat la
%b %21, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Persoana cu handicap nu pierde drepturile conferite de legea 448 atunci cand obtine pesie de invaliditate.
Postat la
%b %17, %2013
Postat de
sandu magda
nelamurire
Buna ziua ! Sint persoana handicap grad 1 grav cu insotitor . As vrea sa stiu daca pot beneficia si de pensie de invaliditate ! Cu deosebita stima , respect si admiratie profunda , sper intr-un raspuns cit de cit mai repede !Va multumesc !
Postat la
%b %17, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Da, se poate. Vezi detalii aici:

https://www.prostemcell.ro/21-societatea-civila/30944-decizia-pentru-pensia-de-invaliditate.html
Postat la
%b %17, %2013
Postat de
leo
drepturile la casatorie
Care sant drepturile juridice la casatorie?
Persoana are 19 ani cu gradul 1 de invaliditate si vrea asa se casatoreasca cu o persoana normala, ar dori sa stie daca are probleme juridic daca se casatoreste cu ea?
Postat la
%b %19, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Daca handicapul nu este de natura somatica, atunci drepturile sunt aceleasi ca pentru toata lumea.
Postat la
%b %25, %2013
Postat de
miha
handicap somatic
Buna dimineata, daca handicapul e de natura somatica...sunt mai multe drepturi? care sunt? Diabetul este somatic? Ce complicatii neurologice apar in timp la cei cu dz tip 1 ins dependent? multumesc anticipat.
Postat la
%b %18, %2013
Postat de
Diana
facilitati familie persoana cu handicap-persoa na sanatoasa
Buna ziua. As dori sa stiu facilitatile de care poate beneficia o familie formata dintr-o persoana cu handicap grad I fara insotitor (este vorba despre mine) si o persoana normala (fara handicap). Sotul meu (si indirect eu) poate beneficia de facilitati cand suntem in deplasare in afara localitatii de domiciliu? Mai exact aici ma refer la activitati desfasurate impreuna gen turism, vacante, activitati culturale etc. V-as ruga sa-mi indicati sursa de informatie sau orice alt gen de informatie care credeti ca-mi va fi utile.

As mai avea o problema. Intentionez sa urmez un doctorat. Dar ... studiile doctorale sunt foarte scumpe. Ati putea sa-mi spuneti daca pot beneficia, conform legislatiei in vigoare, de gratuitatea acestor studii ... sau ce anume facilitati, beneficii am in aceasta situatie.
Va multumesc!
Postat la
%b %19, %2013
Postat de
daniel
Rasp
1. Facilitatile acordate persoanelor cu dizabilitati, sunt cele din Legea 448/2006 actualizata... pe care le gasiti si in articol.

2. Teoretic, NU puteti beneficia de cursuri gratuite pentru doctorat. Practic, puteti obtine sponsorizari de la firme (burse private) sau ONG-uri care activeaza in acest domeniu - educatia.

Extras cod fiscal
Cap.II, art.21 alin. (4)

p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente in limita minima precizata mai jos:

a) 3 la mie din cifra de afaceri;
b) 20% din impozitul pe profit datorat.
Postat la
%b %27, %2013
Postat de
Diana
Multumesc!
Va multumesc pentru raspuns. Sincer, imi cer scuze si va rog sa fiti rabdatori cu mine (cu noi). Am studiat legea, insa tot n-am inteles daca sotul meu beneficiaza de anumite facilitati (am gradul I fara insotitor).

Cu consideratie, Diana
Postat la
%b %29, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Facilitatile (bilete gratuite, reduceri ) le puteti primi numai dvs, deoarece certificatul de handicap este "fara insotitor"

Diferenta intre grad grav fara insotitor si grad accentuat este numai de indemnizatie.
Postat la
%b %29, %2013
Postat de
PINTEA MARIA
indemnizatia pentru cresterea copilului
Buna ziua. am lucrat 4 ani la o firma si in februarie anul acesta mi am schimbat locul de munca, fiind angajata din data de 2 martie. as dori sa stiu daca primesc indemnizatia pentru cresterea copilului avand o zi intrerupere intre ele,deoarece in data de 28 feb sa incheiat primul contract si in 2 martie a inceput al doilea. acum sunt insarcinata in 12 saptamani si as dori sa stiu daca am acesgt drept. va multumesc.
Postat la
%b %29, %2013
Postat de
Diana
Multumesc
Inca odata va multumesc pentru informatie.

Diana
Postat la
%b %07, %2013
Postat de
elena
doresc o lamurire
sunt asistent maternal,am un baiat cu autism handicap grav pe care il cresc de la varsta de 5ani acum are17ani,merge la scoala speciala a trecut in clasa a saptea.asistent ele sociale fac presiunisa renunt la el,eu nu vreau sa renunt la el si imi tot spune ca la 18 ani tot il ia si il duce intr-un camin unde se stie f.bine care sunt condittile.intr ebarea mea este daca el beneficiaza de protectie sociala si dupa varsta de 18ani,atata timp cat merge la scoala?m-am interesat si 10 clase sunt obligatorii.ori cum intentia mea este sa il tinem in fam.noastra,dar nici sa le fac jocul acestor cucoane nu vreau.va multumesc!
Postat la
%b %16, %2013
Postat de
mysu
dak ar putea cuneva sa ma ajute
Sint imunodeficient st C3, cd4-189, + 11 boli diagnostice colaterale (cu acte medicale) NU am dreptul la asistent personal??? de ce??? conform legi am,conform dumnezeilor din com de HAND NU.Ma poate aj cineva cu legea doar cu lege atit nimik mai mult.
Postat la
%b %21, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Aveti dreptul sa contestati certificatul de handicap la Comisia Superioara, in termen de 30 de zile de la emiterea acestuia.
Postat la
%b %19, %2013
Postat de
Ioana
Buna ziua!
Buna ziua,am handicap grav cu insotitor, am terminat facultatea si masteratu, si nu am gasit nici un loc de munca in localitate, am inteles ca se acorda pensia de invaliditate.
Se poate beneficia si de aceasta pensie daca deja am grad de handicap cu insotitor,
daca da ce acte ar trebui, sau cum se procedeaza? si cat ar fi pe luna aceasta pensie?
Va multumesc frumos!
Postat la
%b %21, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Aveti dreptul la pensie de invaliditate

Gasiti detatii aici https://www.prostemcell.ro/21-societatea-civila/30944-decizia-pentru-pensia-de-invaliditate.html
Postat la
%b %20, %2013
Postat de
vasinca viorica
Buna Ziua!
Buna Ziua!
Ma numesc vasinca viorica,sunt din campia turzii,persoana cu grad de handicap,grad accentuat.As avea o rugaminte as dori sa fac un [censored] pentru a-mi cumpara o locuinta.La ce banca as putea sa ma adresez ca sa stiu daca imi acorda [censored]ul pentru a-mi cumpara o locuinta,deoare ce locuiesc cu chirie de multi ani.
Va multumesc,la revedere!
Postat la
%b %22, %2013
Postat de
dan
Grad si cati bani
Pentru crize simtomatice din cauza unui accident si operat la creier bani se primesc?
Postat la
%b %29, %2013
Postat de
ana
Buna ziua
Buna ziua, pot beneficiade somaj daca am grad de handicap grav cu insotitor? in luna iunie am absolvit. sau se poate depune actele pt somaj si sa nu specific gradul de handicap? multumesc frumos!
Postat la
%b %11, %2013
Postat de
iulian
vreau sa muncesc
unde pot gasi o asociatie care pot angaja sau pot gasi pe cineva care angajeaza persoane cu handicap..sunt din judetul neamt am epilepsie gradul 2 accentuat permanent sunt casatorit cu un copil si imi doresc sa muncesc sa imi pot creste copilu de 1 an sunt luat in evidenta la fortele de munca dar nimeni nu vrea sa ma angajeze cu aceasta boala pot munci si la domiciliu indiferent unde va multumesc.
Postat la
%b %10, %2013
Postat de
mirela
informatie
nascut cu o malformatie la inima operat la 1,5 luni apoi din nou dupa 14 ani a 2a operatie
prima pca canal arterial
a2a coarctatie de aorta cu insuficenta aortica gr i insuficienta pulmonara la ce grad de handicap se incadreaza?
Postat la
%b %11, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gradul de handicap se stabileste prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de aceasta.

Prezentati-va la Comisie de evaluare cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectare, Comisia va solicita si alte acte medicale ( referate de specialitate , etc) si va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
%b %20, %2013
Postat de
eren
certificat handicap
sunt operata la coloana de scolioza; am vazut ca scolioza neoperata intra la handicap. scolioza operata intra la grad de handicap? am pe coloana 2 tije si 22 de suruburi. sunt in concediu medical. pot sa depun acte pentru certificat de handicap? unde trebuie sa le depun?
Postat la
%b %22, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gradul de handicap se stabileste prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de aceasta.

Prezentati-va la Comisie de evaluare din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a copilului de care apartineti ,cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectare, Comisia va solicita si alte acte ( referate de specialitate , ancheta sociala, etc) si va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
%b %20, %2013
Postat de
florenta
mastectomie radicala
in ce grad de handicap se incadreaza mastectomia radicala? sora mea este cu mastectomie si pana acum a fost evaluata cu grad accentuat; acum este evaluata cu grad mediu
Postat la
%b %22, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gradul de handicap se stabileste prin evaluarea afectarii socio-medicale si gradul tulburarilor functionale determinate de aceasta.

In functie de afectare, numai Comisia de Evaluare este in masura sa faca incadrarea in grad de handicap.

Aveti posibilitatea sa contestati decizia de incadrare la Comisia superioara de evaluare.
Postat la
%b %29, %2013
Postat de
Ion Ionut
Intrebare va rog!!!
As vrea sa intreb daca o persoana ce are gradul 1 GRAV cu asistent personal este declarata medical ca nemai avand discernamant si care nu mai poate raspunde de faptele sale ce se intampla cu bunurile sale ramase de la parinti?(mosten iri,donatii,bun uri obtinute in perioada cand era apta din punct de vedere al discernamantulu i).Asistentul personal va putea hotari in instanta pentru bunurile persoanei cu handicap grav?Multumesc anticipat.
Postat la
%b %07, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Adresati-va justitiei pentru numirea unui curator al persoanei care si-a pierdut discernamantul.
Doar Curatorul va avea dreptul de a reprezenta in fata legii interesele patrimoniale ale personei respective.
Postat la
%b %10, %2013
Postat de
maria
copil cu handicap accentuat
buna ziua,
fata mea are cheilognatopala toschizis si am indemnizatie de 45 lei pana la 7 ani, de curand am aflat ca si cel de al 2 lea parinte poate lua o indemnizatie in valoare de 700 lei. este adevarat? unde sa ma interesez? multumesc anticipat
Postat la
%b %10, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Buna ziua, va rog sa consultati articolul 31 si 32 din OUG 111/2010 - Actualizata in 2013
Postat la
%b %10, %2013
Postat de
Cristian Daniel
Nu vor sa imi ofere bani pentru handicap!
Am un handicap, fac crize de urma unui accident rutier, in care am facut 3 operatii pe creier(am avut osul scos cateva luni si pus dupa 6 luni printr-o interventie chirurgicala). Ei mi-au dat un cod de boala dar nu vor imi ofere si bani. Dupa 4 ani, eu fac crizele mai rar o data la 4 luni si mi-au spus ca nu imi pot da bani pentru ca trebuie sa fac minim 2 crezi pe luna, este normal asa ceva?
Postat la
%b %12, %2013
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gradul de handicap se stabileste prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de aceasta.

Prezentati-va la Comisie de evaluare din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a copilului de care apartineti ,cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectare, Comisia va solicita si alte acte ( referate de specialitate , ancheta sociala, etc) si va stabili incadrarea in grad de handicap si dreptul la o indemnizatie.
Postat la
%b %14, %2013
Postat de
UZIER DIANA
PT ANL
BUNA SEARA, am gradu de handicap 2 accentuat nerevizuibil cod boala Q66;G57;M17;M13 . Veau sa stiu daca cu acest cod ma incadrez pt ANL. Stiu ca trebuie sa merg la un medic spe[censored]t dar nu prea am timp. MA PUTETI AJUTA.
Postat la
%b %26, %2013
Postat de
Comaeni Ileana
PT [censored]
In caz de vreau sa imi fac un [censored] ... O sa imi puna banca dobanda la [censored] ?
Postat la
%b %26, %2013
Postat de
daniel
Rasp
Buna seara,
Depinde ce fel de [censored] doriti... La unul luat in baza legii 448/2006, NU

Mai multe informatii e-pentru-persoanele-cu-handicap.html]AICI si -pentru-persoane-cu-handicap-grav.html]AICI
Postat la
%b %29, %2013
Postat de
cristi
Handicap
Bună ziua sint o persoană cu handicap si doresc să vă rog să mă ajutati cu un răspuns:Am certificat de handicap gradul 2 accentuat, din cauza handicapului meu nu i mi pot găsii un loc de muncă, m am născut cu un picior mai scurt cu 12 cm , am fost accidentat la vîrsta de 14 ani de o masină in timp ce mergea m spre școală, intrebarea mea este cum pot să obtin gradul 1 de handicap si o pensie m ai mare intrucit cu 230 lei pe lună nu mă pot intretine, vă multumesc si astept un răspuns.
Postat la
%b %08, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gradul de handicap se stabileste prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de aceasta.

In functie de afectare, Comisia va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
%b %30, %2013
Postat de
sejc
mama iresponsabila
Femeie,mama cu handicap mental,al carui sot este decedat.Bunuril e ramase dupa urma sotului le-a instrainat pe sume infime iar banii i-a chetuit cu diferiti barbati. La randul ei are 2 copii,cu handicap mental,provenit i din casatorie.Un copil,baiat, are in jur de 15 ani iar celalalt,fata,i n jur de 13 ani.Ambii frcventeaza invatamantul general. Mama copiilor,jutoru l pentru handicap il cheltuieste cu un concubin,depend ent etilic,violent .Politia a fost de mai multe ori sesizata,dar mama copiilor il accepta. .Ce se poate face pentru protectia copiilor? Problema sesizata se petrece in Comuna Merei ,sat Merei ,judetul Buzau.Persoana in cauza se numeste Gales Nicoleta.Indivi dul cu care traieste in concubinaj se numeste Gelu si este in evidenta operativa a politiei.
Postat la
%b %08, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Daca ati sesizat serviciile sociale ale primariei sau DGASPC si nu au luat masuri incercati cu presa locala sau cea nationala.
Postat la
%b %12, %2014
Postat de
skipy78
imnedminzatia de insotitori
imdemnizatia de insotitori de la 1 ianuarie 2014 este de 633 de ron , 80 la suta din valoarea punctului de pensie
Postat la
%b %20, %2014
Postat de
lucy
ajutor inmormantare
Daca persoana a decedat si avea handicap de gradul 1, are drept la ajutorul de inmormantare?
Postat la
%b %21, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Conform Legii nr.263/2010 - legea pensiilor, art.125 prevede
(1) In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoana care face aceasta dovada.

Art. 126
(1) Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Persoana cu handicap este asigurata conf. legii dar chiar daca n-ar fi asigurata, tot ar putea obtine un ajutor oricare persoana asigurata din familie care dovedeste ca a efectuat cheltuielile de inmormantare.

Pentru informatii mai concrete solicitati lamuriri la Casa de Pensii.

Serviciul Ajutor Social, aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului sau Directia de Asistenta Sociala a Primariei pot de asemenea sa va ofere informatii.
Postat la
%b %21, %2014
Postat de
cristi
alocatie majorata. da sau nu
avem un copil cu varsta de 5 luni, grad handicap sever cu drept insotitor. alocatia e de 200 ron. poate beneficia de dublarea alocatiei? din text reiese ca alocatia se mareste cu 100%.
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
simona sabadas
tabara la mare
Buna ziua.Am luat la cunostinta drepturile si obligatiile mele si ale copilului meu.Copilul are 12 ani,are handicap grav cu asistent personal.Cui trebuie sa ma adresez pentru obtinerea unui bilet in tabara la mare.Sunt din Sighetu-Marmati ei.Multumesc.
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Casa judeteana de pensii elibereaza bilete de tratament si pentru persoanele cu handicap.
Postat la
%b %13, %2014
Postat de
simona sabadis
intrebare
Buna ziua.Am fost la casa de pemsii referitor la bilete la mare dar am fost refuzata pe motiv ca copilul e sub 18 ani.Ce nu am inteles oare?anul trecut am vazut la mare copii cu dezabilitati mai mici decat al meu.Una dintre mamici mi-a spus ca au primit bilete de la ministerul turismului daca am inteles eu bine.
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
lavinia
intrebare
Sant o persoana cu handicap grav.detin o masina neadaptata.am scutire la plata impozitului pe masina?
Postat la
%b %04, %2014
Postat de
simona
scutire la plata impozitului pe salariu
Buna ziua,

in 94 am fost operata de scolioza dorso lombara, cativa ani am avut indemnizatie pentru grad 2. Intre timp am mai dobandit'' o fisura la coccis si dislocare de vertrebe. Odata cu intrarea la facultate si mutarea in Bucuresti nu am mai fost la evaluari.

Desi viata mi-a dat batai de cap, nu am mai avut pretentii de la stat. Acum as dori sa obtin acest certificat pentru a fi scutita de plata impozitului pe salariu.

Am o sansa sa il obtin daca au trecut atat de multi ani? Am gasit o lista cu bolile dar nu le vad incadrarile. Se pare ca am nevoie de acelasi grad, 2=avansat.

Si ce treaba are statutul meu social/casa si gradina '' cu gradul de invaliditate?!

Multumesc
Postat la
%b %06, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gradul de handicap se stabileste prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de aceasta.

Aveti dreptul sa cereti oricand obtinerea certificatului de handicap.

Prezentati-va la Comisie de evaluare din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a copilului de care apartineti cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectare, Comisia va solicita si alte acte ( referate de specialitate , ancheta sociala, etc) si va stabili incadrarea in grad de handicap.

Statutul dvs social, "casa si gradina", nu are legatura cu gradul de handicap.

Nu mai asteptati, solicitarea drepturilor dvs. nu inseamna emiterea de "pretentii".
Succes!
Postat la
%b %22, %2014
Postat de
marcu elena
pensionare cu 10 ani mai devreme
Buna seara,
Imi spune-ti va rog spondilita anchilozanta in ce grad de handicap se incadreaza si daca cu acest diagnostic ma pot pensiona cu 10 ani mai repede de limita de varsta si daca somajul intra in cei 15 ani de vechime obligatorie.
Multumesc mult
Postat la
%b %23, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Ati pus trei intrebari.

1. Gradul de handicap se stabileste prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de aceasta.

Prezentati-va la Comisie de evaluare din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a copilului de care apartineti ,cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul si solicitati o programare pentru evaluare.


2. Pensionarea cu reducerea de 10 ani se face daca handicapul este preexistent calitatii de asigurat.

3. Perioada de somaj in plata se calculeaza ca vechime in munca.
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
dorica
o intrebare
acromegalia este o boala rara?
Postat la
%b %26, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Pentru informatii concrete va rugam sa contactati ALIANTA NATIONALA PENTRU BOLI RARE ROMANIA
https://www.bolirareromania.ro/
Postat la
%b %28, %2014
Postat de
dorica
buna ziua
da,multumesc pentru raspuns ,dar cred ca m-am exprimat gresitmcu acest diacnostic adenom hipofizar operat,secretan t de HG.si IGF1 acromegalie,ma incadrez in gradul 2 de handicap.
Postat la
%b %28, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gradul de handicap se stabileste prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de aceasta.

Aveti dreptul sa cereti oricand obtinerea certificatului de handicap.

Prezentati-va la Comisie de evaluare din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a copilului de care apartineti cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectare, Comisia va solicita si alte acte ( referate de specialitate , ancheta sociala, etc) si va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
%b %20, %2014
Postat de
gabriel
O intrebare
Buna ziua,am certificat handicap accentuat permanent,si as vrea sa stiu daca cu legitimatia de transport in comun persoana care merge cu mine ca insotitor de ex:mama,sora sau tata sau altcineva,poate fi scutit de bilet?
Postat la
%b %31, %2014
Postat de
Camelia
intrebare
Buna seara,
Sunt persoana cu handicap accentuat permanent si pensionar invaliditate gradul 3, pensie de 350 de lei. Locuiesc cu sotul meu care este student la zi. M-am interesat si de ajutor social dar nu ma incadrez. Intrebarea mea este, pot beneficia de hrana de la cantina sau un plus de venit? Am auzit ca o vecina ia pentru fiul ei care are handicap si primeste de la cantina anumite produse. Multumesc
Postat la
%b %02, %2014
Postat de
eren
Certificat handicap
Se data de 26 februarie am primit gradul 2 de invaliditate. Sunt operata la coloana, scolioza congenitala cu implanturi (22 suruburi si 2 tije) si am depus dosarul de pensionare. Vroiam sa va intreb daca pot sa obtin si indemnizatie de handicap avand gr.2 de invaliditate? Multumesc
Postat la
%b %03, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gradul de handicap se stabileste prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de aceasta.


Prezentati-va la Comisie de evaluare din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a copilului de care apartineti cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectare, Comisia va solicita si alte acte ( referate de specialitate , ancheta sociala, etc) si va stabili incadrarea in grad de handicap.
Postat la
%b %14, %2014
Postat de
slavenie alina
Comisie an de an pentru un copil de 10 ani nedeplasabil
S-a schimbat ceva referitor la asta? S-a modificat sa nu mai mergem la comisie?
Postat la
%b %18, %2014
Postat de
Dumitru Gheorghescu
intrebare
De ce nu sint scutite de plata impozitului pe salariu persoanele care are in intretinere persoane cu handicap grav
Postat la
%b %19, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Codul fiscal acorda deduceri la impozitul salariatului in functie de persoanele fara venit aflate in intretinerea acestuia.

Sunt considerate persoane aflate in intretinere sotul/sotia contribuabilulu i, copiii acestuia, precum si alti membri de familie pana la gradul al doilea inclusiv.

Pentru ca o persoana sa fie considerata in intretinere trebuie sa aiba venituri impozabile si neimpozabile mai mici sau egale cu 250 lei lunar.
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
Dumitru Gheorghescu
Intrebare
Daca am in intretinere un copil cu handicap grav, de ce nu mi se face deducere din impozit pe salariu? Pentru el banii care mi se da de la primarie pentru asistent personal este considerat venit pentru persoana cu handicap. Asa mi sa spus de la firma unde lucrez
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
Dumitru Gheorghescu
Intrebare noua
Pentru deschiderea unui PFA, este scutit de plata impozitelor si cei care au in intretinere persoane cu handicap?
Postat la
%b %09, %2014
Postat de
Andrei Elena Laura
Drepturile persoanei cu handicap in azile
Ma numesc Andrei Elena, sunt o persoana cu handicap (nevazatoare) si cu alte probleme de sanatate: depresie, epilepsie - care o tin sub control cu tratament, si as dori sa stiu daca nu mai are cine sa ma ingrijasca, ma pot incadra intr-un azil sau exista centre permanente pentru pers. cu handicap?
Si daca se poate in centrele respective, li se poate acorda pastilele si tratamentul adecvat?
Postat la
%b %10, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Directia de Asiatenta Sociala a Primariei si Directia Gen de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului din judetul dvs. va pot oferi informatii si sprijin in problema dvs.
Postat la
%b %10, %2014
Postat de
Camelia
intrebare
Am auzit ca va fi o lege care prevede ca autoturismul adaptat pers cu handicap sa fie condus si de altcineva. Acum din cate stiu pers cu handicap trebuie sa aiba permis ca sa aiba scutire de impozit si rovinieta. Este adevarat? S-a aprobat legea? Multumesc
Postat la
%b %11, %2014
Postat de
Daniel
Rasp
Da, este vorba de OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Alte detalii aici
Postat la
%b %11, %2014
Postat de
cristache daniela
boala rara
Buna ziua.am citit comentarii aici cum ca bolile rare primesc grad grav, este adevarat?
Cum conving comisia sa treaca tipul boala rara in loc de somatic?... fetita mea sufera de o boala genetica rara nevindecabila.e ste al 2- lea an cind comisia ii da grad accentuat tip somatic.
Daca e nevindecabila boala( ate tratament substitutiv hormonal) de ce nu primeste o incadrare permanenta?
Va multumesc, cu stima.
Postat la
%b %12, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Va sugeram sa luati legatura cu Alianța Națională pentru Boli Rare din România unde speram sa obtineti informatii concrete vizavi de problemele dvs.

https://www.bolirareromania.ro/desprenoi
Postat la
%b %21, %2014
Postat de
claudia
Intrebare referitoare la CAS
Buna ziua, am o nelamurire. Am grad de handicap accentuat permanent cod boala B24 si sunt trecut in certificat salariat.
Am dreptul la CAS gratuit?
Va multumesc
Postat la
%b %22, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Din informatiile noastre , nu este scutita plata CAS.
Postat la
%b %04, %2014
Postat de
diana
drepturi copil cu handicap grav 3-7 ani.
Buna ziua!
Avem o fetita cu handicap grav. La sfarsitul lui iunie va implini 3 ani. As dori sa stiu ce drepturi financiare are dupa implinirea acestei varste.

Pana in prezent, am beneficiat de:
- buget personal - 91 lei
- indemnicatie crestere copil cu handicap (prelungire de la 2 la 3 ani) - 600 lei
- indemnizatie insotitor - 636 lei
Pana acum am putut sa solicit eu si indemnizatia de crestre copil cu handicap si indemnizatia de insotitor. Dupa implinirea varstei de 3 ani, am inteles ca nu va mai fi posibil. Indemnizatia de insotitor o poate solicita sotul, daca are contract de munca in alta parte?

Va multumesc!
Postat la
%b %07, %2014
Postat de
Petru
Rasp
Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011, si din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011

OUG nr. 42/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;

Hotararea Guvernului nr. 57/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 38/2011;

OUG nr. 42/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum si pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;

OUG 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative
care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala.

Mai multa legislatie aici
Postat la
%b %07, %2014
Postat de
diana andreea
intrebare
Buna sunt Diana am 20 de ani si as vrea sa stiu daca la gradul de handicap 1 accentuat G80 am voie la insotitor si de ce nu mi se acorda. Astept raspuns, va multumesc
Postat la
%b %07, %2014
Postat de
Petru
Rasp
Nu exista "gradul de handicap 1 accentuat".
Aveti aici Care sunt tipurile de handicap

De asemenea, cititi si insusiti-va si acest articol Asistent personal sau indemnizatie pentru insotitor?
Postat la
%b %16, %2014
Postat de
schiopu traian
întrebare
Bună ziua,
sunt maseur la o bază de tratament cu contract de muncă pe perioadă nelimitată ! În perioada ianuarie-aprili e nu există activitate ! Pe această perioadă nu sunt remunerat. Pot solicita indemnizaţie de şomaj până la începerea activităţii?
Postat la
%b %16, %2014
Postat de
Adina Ramona
scutire rovinieta
Buna ziua,

Tatal meu beneficiaza de gradul I de handicap cu asistent personal. Poate fi scutit de plata rovinietei in conditiile in care autoturismul nu a suferit nici o adaptare, deoarece nu este necesar?
Multumesc anticipat.
Postat la
%b %20, %2014
Postat de
Daniel
Rasp
Nu, doar daca autoturismul este adaptat poate beneficia de rovignieta gratuit.
Detalii si legislatia in vigoare o gasiti aici
Postat la
%b %17, %2014
Postat de
cezar
pensie de urmas
Sotia mea are grad de handicap grav permanent, are 36 ani si beneficiaza de o pensie de handicap cu indemnizatie de insotitor. Handicapul l-a dobandit in copilarie. Mama sotiei a murit acum cateva luni si beneficia de o pensie de urmas de pe urma sotului ei.
INTREBARE: sotia poate beneficia de pensia de urmas de pe urma tatalui ei, tinand cont ca este maritata? Si daca da care sunt procedurile pentru a intra in drepturi. Va multumesc!
Postat la
%b %20, %2014
Postat de
Mihai
Pensie de urmas
Nu beneficiază.
Doar dacă era minoră sau la facultate.
Postat la
%b %20, %2014
Postat de
Camelia
cazare hotel
Buna ziua,
Am citit in legislatie ca daca sunt persoana cu handicap (eu am gradul 2) pot beneficia de scutire taxa hoteliera. A beneficiat cineva de scutire sau gratuitate totala. Cum se procedeaza? E vreo lista a hotelurilor care intra in acest program? As dori sa ma duc la mare.Se refera doar la hoteluri sau si pensiuni, vile? Sau beneficieaza unele hoteluri doar prin intermediul Casei de Pensii prin bilet tratament? Va rog sa ma sfatuiti. Va multumesc pentru atentie
Postat la
%b %20, %2014
Postat de
Mihai
Cazare
Hotelurile şi Unităţile turistice plătesc în 2014 taxă hotelieră de 1% din tarifele la cazare.
Aşa că nu este nicio afacere.
În caz că doreşti acea scutire... Dovedeşti cu certificatul de handicap. Faci o cerere la recepţie.
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
Nitisor Gheorghe
Intrebare
Buna ziua,
Atat eu cat si sotia mea suntem bolnavi de diabet, inima rinichi (insulinodepend enti de gr.2). Putem beneficia de indemnizatia de 200 lei de care beneficiaza alti bolnavi care nu sunt insulunodependeti?
Mentionez ca suntem pensionari la limita de varsta. Beneficiem si de scutiri de impozit pe locuinta, teren.

Va multumesc !
Postat la
%b %26, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gradul de handicap se stabileste prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de aceasta.

Prezentati-va la Comisie de evaluare din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a copilului de care apartineti cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectare, Comisia va solicita si alte acte (referate de specialitate, ancheta sociala, etc) si va stabili incadrarea in grad de handicap eventual si indemnizatia corespunzatoare .
Postat la
%b %27, %2014
Postat de
Vidrascu Bogdan
Scutiri de impozite
Buna ziua,

Mama mea este incadrata in grad unu de handicap grav cu asistent personal.
Scutirea de impozit pe cladiri se acorda doar la cea de domiciliu?
Mai detine in coproprietate cu matusa mea casa si terenul mostenit de la bunici, la acestea mai beneficiaza de scutire de impozit?
In conformitate cu legea 360/2009, se stipuleaza ca ar beneficia de scutire de impozit la veniturile realizate din pensie? Ce ar trebui facut?
Va multumesc anticipat si astept raspunsurile dvs.
Postat la
%b %30, %2014
Postat de
apostoaei florin
raspunsuri
Buna ziua, am suferit un grav accident rutier in care mi-am pierdut piciorul drept, el fiind amputat deasupra la genunchi. Vreau sa stiu, in afara de pensie de handicap ce ajutor as mai putea primi din partea primariei pentru a putea sa-mi pun o proteza de coapsa modulara?
Am auzit ca prevederile sociale te pot ajuta, dar nu stiu unde trebuie sa merg si ce acte trebuiec depuse. Eu sunt din judetul Botosani.
Va rog sa ma ajutati cu niste rasp. la adresa de email
Va multumesc
Postat la
%b %02, %2014
Postat de
daniel
Rasp
Da, exista o asemenea prevedere in legislatie... Pentru detalii accesati https://www.dmssfbt.ro/
Postat la
%b %19, %2014
Postat de
Carmen
Nelamurire
Buna ziua! Am si eu o nelamurire. Sotul meu nu are palma mainii stangi. I s-a dat gradul mediu de handicap si primeste un buget complementar de 33.5 lei. Nu mi se pare corect avand in vedere ca sunt altii care primesc pensii mult mai mari, fara a avea amputata vreo mana sau vreun picior.Ce se poate face? As dori si eu un raspuns daca se poate. O zi buna va doresc!
Postat la
%b %21, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Aveti posibilitatea sa cereti o reevaluare la Comisia de incadrare.

In cazul ca decizia nu va multumi, puteti ca contestati la Comisia Superioara
Ca ultima solutie puteti sa solicitati judecarea cazului dvs in Contencios administrativ.
Postat la
%b %21, %2014
Postat de
pop irina georgeta
nelamurire
buna ziua cu rugamintea de a ma lamuri postez urmatoarele:am o amputatie de gamba 1/3 picior stang din cauza unui histiocitom malign ,am fost operata in 2007 ,am primit 1 an gr 2 de handicap iar din al doilea an mi s-a taiat gradul 2 si mis-a pus gr 3 permanent cu cei amarati de 33,50 lei.Varog sa imi spuneti daca este corecta incadrarea mea in gradul acesta de handicap?Am facut chiar atunci contestatie la Comisia superioara de handicap si a ramas acelasi grad 3 permanent.Va multumesc.
Postat la
%b %22, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Nu avem competenta sa putem contesta deciile pe care le-ati primit.

Va recomandam sa citi criteriile de incadrare referitoare la amputatii Cap 7 III- 1 la urmatoarea adresa https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/ordin-762-1992-2007.pdf
Postat la
%b %19, %2014
Postat de
Tatarescu Oana
intrebare
Am comisia de reevaluare in feb 2015.Daca nu ma prezint la comisie,voi fi cautata acasa?
Postat la
%b %21, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Nu va cauta nimeni acasa pentru ca este interesul si obligatia dvs sa va revizuiti certificatul.

Neprezentarea la Comisie duce la incetarea drepturilor .

Daca nu va puteti prezenta la data respectiva, vorbiti la DGASPC sa schimbati data, anterior sau sa amanati.
Postat la
%b %23, %2014
Postat de
Andrei
Indemnizatia lunara
Buna ziua, sunt bolnav cu grad de handicap grav, si as vrea sa va intreb daca ma voi angaja voi pierde aceasta indemnizatie lunara de 293? Va multumesc.
Postat la
%b %24, %2014
Postat de
APOSTOAIE ION
bilet trimitere
Va rog sa-mi spuneti daca biletele de trimitere la cerere de la medicul de familie se platesc cu 20lei .Mentionez ca sunt incadrat in handicap grav.
Postat la
%b %24, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Persoanele asigurate pot primi de la medicul de familie doua trimiteri pe an la acelasi medic spe[censored]t.

Deoarece medicii de familie nu au dreptul decat la 20 de consultatii pe zi, pacientii au obligatia sa isi faca programare pentru consultatii si trimiteri servicii care sunt gratuite.

Consultatiile si trimiterile solicitate in afara programarii nu sunt considerate de CAS ca servicii pentru asigurati.
Postat la
%b %14, %2014
Postat de
Anne Marie Bejliu
Erori în calcularea pensiei de invaliditate
Bună ziua!

Dacă unei persoane cu handicap i s-a calculat greşit pensia din anul 2011 şi până acum în 2014 şi primeşte înştiinţare că trebuie să plătească o sumă care practic o bagă în mormânt în loc să o sprijine să reziste la boală şi este cazul unei doamne care trăieşte cu un singur rinichi iar celălalt funcţionează foarte greu şi are în îngrijire o mamă paralizată pe partea dreaptă după un atac cerebral masiv, fără drept de ajutor ca persoană cu handicap din cauza vârstei de 77 de ani, unde poate apela ca să i se facă dreptate? precizez că înştiinţarea a fost primită de această doamnă astăzi 14 august 2014, iar ca dată de formulare, înştiinţarea are trecută data de 4 august 2014. I se spune că poate da în judecată forul în termen de 15 zile de la... şi aici este problema. Nu ştim care este data de fapt. Cea a primirii efectiv a înştiinţării sau cealaltă care apare pe hârtia primită. Important este că această doamnă, după că primeşte numai 500 de lei şi abia poate acoperi plăţile de rutină ale facturilor dar să-şi procure şi medicamente şi hrană şi toate cele necesare unei vieţi normale, i se cere acum să plătească greşeala de calcul a unor funcţionari. Mai precizez că an de an doamna în cauză a făcut toate cele legale legate de certificatul de handicap, a dat acte valabile legal, a făcut controale medicale peste controale medicale. Este un om corect. Este din Piteşti. Cine protejează persoanele cu handicap în mod real şi serios în această ţară? Chiar trebuie să se ajungă la judecată pentru ca unui om curat serios cu dizabilităţi grave, care poate muri oricând, să i se ofere dreptatea cuvenită?
Postat la
%b %23, %2014
Postat de
Carmen radulescu
handicap accentuat cod 7
Buna seara!

Am o mare rugaminte!

Sunt persoana cu handicap accentuat...cod handicap 7...cod boala F33.9...L40...M 17 E11...G64...Am acizitionat o masina secod-hand...ca re poate fi modificata...cu acest grad de handicap...si cu modificarile de rigoare...mi s-a comunicat ca se pot face modificarile... pot beneficia de scutirile de prima inregistrare... de impozit...etc ???Va rog,am nevoie urgenta de raspuns!!! Va multumesc,din suflet,,,antici pat !!! O seara linistita alaturi de cei dragi !!!
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna seara

In forum exista discutii pe aceeasi tema sustinute de persoane cu experienta. Adresati intrebarea dvs acolo.

https://www.prostemcell.ro/8-mobilitate-accesibilitate/31-scutiri-de-taxa-auto.html
Postat la
%b %24, %2014
Postat de
Adriana
Contestatie
Buna seara!Am depus o contestatie la Comisia Superioara acum o luna, nefiind multumita de gradul de handicap -mediu, avand in vedere ca are amputata o mana. Pot face ceva sa grabesc raspunsul?Sau pot face altceva sa pot schimba gradul si bugetul complementar de 33.5 lei? As dori un raspuns. O seara buna!
Postat la
%b %25, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Nu puteti. Chiar daca raspunsul intarzie dar este favorabil, veti primi drepturile retroactiv.

Contestarea raspunsului Comisiei Superoiare se face prin Justitie.
Postat la
%b %29, %2014
Postat de
elena
Vreau sa-mi cunosc drepturile
Buna ziua.Sint persoana cu handicap grav si am inteles ca as avea drept si la pensie de invaliditate.As vrea sa stiu pasii pe care trebuie sa-i urmez in vederea obtinerii acestui drept al meu.
Postat la
%b %09, %2014
Postat de
consilier local
consilier local
o persoana incadrata cu handicap accentuat sau grav poate fi consilier local?
Postat la
%b %10, %2014
Postat de
gheorghe cristian
nelamurire
Buna ziua,
In anul 2003 am fost operat de oligodendroglio m grad 2, in 2012 tumora a recidivat am fost operat si diagnosticul oligodendroglio m anaplazic. in 2013 am facut radioterapie. de atunci in continuare sunt sub tratament cu temozolamida. va rog sa-mi spuneti daca ma incadrez intr-un grad de handicap si care este acela?
Multumesc.
Postat la
%b %12, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Gradul de handicap se stabileste prin evaluarea afectarii si gradul tulburarilor functionale determinate de aceasta.

Prezentati-va la Comisia de evaluare din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a copilului de care apartineti cu actele medicale ce dovedesc diagnosticul si solicitati o programare pentru evaluare.

In functie de afectare, Comisia va solicita si alte acte (referate de specialitate, ancheta sociala, etc) si va stabili incadrarea in grad de handicap eventual si indemnizatia corespunzatoare .
Postat la
%b %24, %2014
Postat de
nechita
certificatul de handicap este valabil in luna care expira sau fix in data respectiva
buna ziua.
am un copil cu probleme si are certificat de handicap care expira pe data de 3 decembrie 2014 . copilul are atunci 2ani si 6 luni iar eu vreau sa ma intorc la servici. dar cei de la dgaspc mi-au spus ca trebuie sa ma intorc pe data de 1 ianuarie 2015, iar cei de la servici pe data de 4 decembrie 2014. cei de la dgaspc nu miau dat un act spunand ca conform legii am dreptul, iar cei de la servici imi cer sa le aduc legea pentru ca ei nu au cunostinta de asa ceva. eu am cautat legea dar nu am gasito va rog sa imi spuneti cine are dreptate si unde gasesc legea respectiva? legeea 448 nu ma ajutat. multumesc
Postat la
%b %04, %2014
Postat de
PATENTASU CRISTIAN
Grad handicap permanent
Buna ziua am un copil cu handicap grav (hemofilie tip a acut)doresc sa aflu daca dupa noua ordonanta 707/2014, pot obtine certificat de incadrare pentru persoanele cu dizabilitati ,,permanent''.M ultumesc
Postat la
%b %05, %2014
Postat de
Ghiata
Bilete de transport
Buna ziua,sunt o persoana cu handicap accentuat gr.2,am bilete gratuite la tren dar beneficiez si de bilete gratuite la transportul urban,oriunde in tara?Multumesc.
Postat la
%b %06, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Da, conf legii 448/2006 art 23.
Vezi prevederea legala aici: https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/legea-448-din-2006-protectia-si-promovarea-drepturilor-persoanelor-cu-handicap.pdf
Postat la
%b %07, %2014
Postat de
Stan Carmen
Accesibilitate
Sunt angajat al unei Institutii Publice cu o vechime in munca de 20 de ani si urmez o forma de invatamint superior in acelasi domeniu,intreba rea mea este : Institutia are obligatia de a-mi facilita prezenta la cursuri,printr- un grafic adecvat ?(lucrez in 3 schimburi)Va multumesc anticipat !
Postat la
%b %10, %2014
Postat de
Dani
Raap
Desigur, conform Legii 448/2006 aveti acest drept.
Postat la
%b %10, %2014
Postat de
ALINA
rspuns
buna ziua ,am si eu o intrebare la dvs. cu o pesie de handicap as putea sa fac ceva acte puntru scutirea platii la gaze, multumesc,,,heu m8
Postat la
%b %10, %2014
Postat de
Dani
Rasp
Bineinteles, daca venitul net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 786 lei in cazul familiilor si 1.082 lei in cazul persoanei singure.
Aveti detalii aici: Acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei
Postat la
%b %13, %2014
Postat de
carmen
indemnizatiei pentru cresterea copilului 0-7 ani, in situatia in care copilul si/sau un parinte / persoana care are copilul in ingrijire sunt persoane cu handicap
buna ziua.sunt o persoana cu handicap de gradul 2.am un baietel in varsta de 15 luni pentru care beneficiez de indemnizatie de crestere.cand va implini 2 ani voi putea beneficia de acest ajutor pana la varsta de 7 ani?va multumesc
Postat la
%b %14, %2014
Postat de
Andreea
Răspuns
Buna ziua, m-a numesc Andreea si am 30 de ani, am gradul 2 de handicap din naștere, nu am lucrat niciodată si nici nu găsesc de munca. Am doar indemnizatie de handicap permanent si as dori sa a pensionez, se poate in cazul meu? Cui ar trebui sa m-a adresez? Ce acte ar trebui? Va multumesc
Postat la
%b %21, %2014
Postat de
Florin
Intrebare
Buna ziua!Am diabet insulino dependent si gradul 2 accentuat.As dori sa va intreb daca as putea profesa ca instructor auto.
Postat la
%b %24, %2014
Postat de
filimon ana maria
intrebare
buna ziua concubinul meu este arestat si are certificat de handicap primeste o indemnizatie dar cei de la spital de la puscaria jilava vor sal oblige sai vina acolo. daca el nu vrea sai vina acolo si vrea sai vina acasa in continuare avand doi copii minori si pentru asta el nu vrea.il poate obliga sa faca asta?
Postat la
%b %19, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Conform legii nu pot beneficia de indemnizaţia lunară adulţii cu handicap grav care afla în
instituţii publice în care se asigură întreţi nere completă din partea autorităţii
administraţiei publice;
Postat la
%b %07, %2014
Postat de
Adrian
Grav
Dupa noile modificari de lege din 2014, care sunt indemnizatiile unei persoane cu handicap grav?
Postat la
%b %19, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

De la 1 ian 2015 persoanele cu handicap grav primesc indemnizatie de 340 lei

Indemnizația de însoțitor este de724 lei.
Postat la
%b %05, %2014
Postat de
Costea Mihai
Pennsie handicap grad III
Buna ziua, ma numesc Mihai, am 20 de ani iar in urma cu un an am suferit de un accident de masina in urma caruia am ramas cu un handicap permanent la mana dreapta. Mai exact nu imi mai pot misca mana dreapta din articulatia cotului. In momentul de fata am o pensie de handicap de 33 lei. Cum as pute asa ma intretin cu o astfel de pensie? Ce mi-ati recomanda sa fac? Unde sa cer ajutorul mai intai?
Postat la
%b %12, %2014
Postat de
cipi
urgent
Sunt o persoană cu grav de handicap accentuat si as dori sa stiu daca pot primi o locuință desigur plătită de stat cum ar prevede legea,adică daca am dreptul acesta,va multumesc
Postat la
%b %13, %2014
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Nu , numai persoanele cu handicap grav beneficiază descutirea de la plata chiriei pentru suprafeţele locative cu destinaţie de locuinţe deţinute de stat
conf legii 448/2006 art 20.
Postat la
%b %12, %2014
Postat de
VLAD
intrebare
am 21 ani si certificat de handicap grav vreau sa inmatriculez o masina pe numele meu . daca nu este adaptata mai platesc impozit.
Postat la
%b %18, %2014
Postat de
Dogariu Mircea
[censored] bancar
Am 59 ani si de doi ani sunt pensionar de boala(din cauza unei operatii de adeno-carcinom la colon)si am handicap accentuat permanent.
Am un [censored] bancar de nevoi personale pe care il returnez foarte greu dupa ce am fost nevoit sa-mi intrerupt activitatea profesionala.
Ce posibilitate am de a returna [censored]ul si sa fiu scutit de plata dobinzii?
Postat la
%b %31, %2014
Postat de
Magos Radu
Intrebare
Buna ziua,sunt bugetar as dori sa ma intereses daca beneficiez de scutirea impozitului pe salariu,in conditiile in care cresc doi copii cu grad de handicap accentuat,nu am gasit nicio solutie pentru problema mea. Va multumesc si va rog sa-mi raspunde-ti cat mai repede.
Postat la
%b %03, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Legea 448/2006 art. 1 prevede ca numai persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază scutire de impozit pe veniturile din salarii şi indemnizaţii de natură salarială.
Postat la
%b %06, %2015
Postat de
laura crisan
intrebare
Buna seara,
as dori sa stiu daca inmatriculez o masina pe o persoana incadrata cu handicap accentuat, as fi scutita de plata taxei auto?
multumesc
Postat la
%b %07, %2015
Postat de
Dani
Rasp
Da, se poate doar daca respectiva persoana poseda carnet de conducere si masina are cutie de viteze automata (hidramata).
Aveti mai multe detalii aici
https://www.prostemcell.ro/8-mobilitate-accesibilitate/31-scutiri-de-taxa-auto/Page-6.html
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
Neagu
Gratuitate metrou
O persoana cu handicap grav,din provincie,poate sa circule cu metroul gratis ? Daca da,in baza caror acte ,si de unde se elibereaza acestea . Va multumesc !
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
Domnica
buna seara
Fiica mea are varsta de 20 de ani de acum 6 ani umblam prin mai multe spitale ea avand mai multe complicatii ,anul trecut a fost incadrata in gradul 1 cu insotitor, intrebarea mea este urmatoarea: de persoanele cu Astm alergic nu se ocupa nimeni in tara noastra? Daca merg cu ea la spital in urgenta cu un puls de130 tahicardie din cauza mirosului intra in criza de astm,la fel se intampla si la celelalte spitale chiar nu se poate amenaja un salon pt acesti bolnavi? Suntem nevoiti sa stam la mila doamnelor asistente sa ii puna perfuzia si sa ii administreze tratamentul in cabinetul dumnealor! Ce fel de facilitati are fetita mea? Cu mijloc de transport in comun nu o putem transporta din cauza mirosului format, oxigen portabil nu poate primi gratuit, [censored] pt achizitionarea unui autovehicul cu boala ei nu poate contacta!Mentio nez ca este studenta si nici la camin nu poate sta din cauza acestui Astm! :(
Postat la
%b %28, %2015
Postat de
virgil
referitor insotitor
buna sunt o persoana cu handicap grav cu certificatul nr.2664din 17-5-2012 in dec.2011 am fost internat in spital cu o infectie la fesa stanga si succesiv am stat ma mult timp in spital.mi s-a eliberat certificatul de mai sus dar fara asistent personal motivand ca primesc acea suma fixa 666 lei pentru a fi ingrijit in familie.Noi suntem singuri.Eu si sotia mea;sotia mea ma ingrijeste de 19 ani.Si nu avut nici un drept.In aprilie 2014 am mers la recuperare la techirgiol pe cot propriu unde eu am beneficiat de o reducere.In statiune am intalnit multe persoane cu certificat de handicap insotite de un membru de familie.unele se puteau deplasa singure cu baston sau cadru metalic;si beneficiau de asistent personal avand aceleasi drepturi ca si persoana cu handicap. starea mea de sanatate sa inrautatit si depind 90% de sotia mea.Ce ma sfatuiti sa fac ca sotia mea sa beneficieze de drepturile de insotitor.
Postat la
%b %31, %2015
Postat de
ionescu mircea
Buna ziua!
Eu sunt o persoana cu handicap gr.2 si pensie de invaliditate. Am o locuinta si as vrea sa inchiriez o camera. Daca inchiriez pier pensia de invaliditate?
Va multumesc!
Postat la
%b %02, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Pensia de invaliditate o pierdeti doar daca va angajati si obtineti venituri salariale.
Postat la
%b %31, %2015
Postat de
marius
epilepsie
Buna seara ma chiama marius am 43 de ani si sunt din ploiesti.sunt bolnav de epilepsie grand male de la varsta de 6 ani si am o indemnizatie de handicap de 234 de lei lunar din iunie 2007.am lucrat pe unde am putut adica unde nu mi-ami-au cerut adeverinta ca sunt apt de le medicul de familie.Am gradul doi accentuat si as vrea sa stiu daca am vreo sansa pentru a avea o pensie de invaliditate pentru ca pe mine nu ma angajeaza nimeni si cei 234 de lei nu imi ajung deloc sa traiesc.va multumesc anticipat.
Postat la
%b %02, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Solicitati medicilor spe[censored]ti care trateaza afectiunile dvs referate pentru pensionare de invaliditate.
Depuneti cerere insotita de actele medicale la comisia de expertiza a capacitatii de munca pentru evaluare si incadrare in grad de invaliditate.

https://www.prostemcell.ro/articole-dizabilitate/pensia-de-invaliditate.html
Postat la
%b %01, %2015
Postat de
Alin B.
Pensia de handicap-pensia alimentara
Buna ziua! O persoana cu pensie de handicap de 234 lei mai plateste pensia alimentara? Daca da, cat din valoarea pensiei de handicap luand in considerare ca persoana in cauza nu are absolut nici un venit si nici o proprietate pe numele sau. Multumesc!
Postat la
%b %02, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Suma de 234 lei nu este pensie ci indemnizatie de handicap.

Indemnizatia de handicap nu este inclusa in categoria veniturilor.
Postat la
%b %02, %2015
Postat de
lucy
indemnizatie handicap
Buna ziua,
Va rog sa-mi spuneti daca indemnizatia de handicap grav poate fi transferata intr-o tara UE pe perioada de recuperare a bolnavului ( 6-12 luni) cu handicap grav...mentione z ca recuperarea se face in centru privat pe banii bolnavului nu pe asigurarea de sanatate din Romania.Va multumesc.
Postat la
%b %02, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Indemnizatia de handicap se poate incasa pe card bancar. Din cate stiu sumele cu majoritatea cardurilor se pot face plati in UE.
Cred ca la banca veti obtine informatii mai precise.
Postat la
%b %03, %2015
Postat de
Aurel
Valabilitate certificat handicap
La 21.03.2013 am obţinut certificat în grad de handicap "accentuat" pentru 12 luni
La 02.04.2013 am solicitat şi mi s-a aprobat reducerea impozitului la pensia în plată începând cu luna mai 2013 până în luna aprilie 2014 inclusiv.
La 13.03.2014 la reevaluare mi s-a schimbat încadrarea din "accentuat" în "mediu" tot pentru 12 luni, însă nu am mai solicitat reducere de impozit la pensia în plată pentru noua perioadă, deoarece ne mai având acest drept. Cu toate acestea Casa de Pensii de care aparţin mi-a imputat şi reţinut reducerile de impozit pe lunile martie şi aprilie 2014 prevăzute de certificatul anterior în grad de "accentuat" reducându-mi practic perioada de valabilitate a acestuia de la 12 luni la 10 luni.
Postat la
%b %05, %2015
Postat de
Aurel
Valabilitate certificat handicap
În legătură cu postarea din 03.02.2014 referitor la valabilitatea legală a certificatului în grad de handicap m-am bazat pe Legea nr. 448/2006 cu modificările şi completările ulterioare art. 31 alin. (3), art. 57 alin. (4) şi H.G.nr. 268/2007 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 448/2006 , art. 35 alin. (1).
Postat la
%b %05, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Drepturile corespunzatoare certificatului anterior au fost valabile pana in martie 2014, drepturile certificatului pe 2014 au intrat in vigoare din aprilie.
Probalil ca la Casa de pensii au facut o eroare si au considerat ca certificatul emis in martie v-a anulat drepturile.
Solicitati in scris Casei de pensii lamuriri.
Postat la
%b %04, %2015
Postat de
Ciprian
handicap grad 2 accentuat
Buna ziua!
am o nelamurire in legatura cu drepturile persoanelor cu grad accentuat.
tatal meu este incadrat in aceasta categorie si am observat ca legea spune ca este scutit de la plata impozitelor pe cladire si teren. Casa in care locuim a fost trecuta pe mine, prin uzufruct viager dar terenurile extravilane sunt pe numele lui. El locuieste in aceasta casa.
Doresc sa stiu daca tatal meu are dreptul sau nu ca sa fie scutit de la plata impozitelor pe cladire si teren sau daca are dreptul la scutirea taxelor de pe terenuri doar, chiar daca acestea sunt extravilan.
Va multumesc!!!
Postat la
%b %05, %2015
Postat de
Petru
Rapuns
Buna ziua

Conform Codului fiscal scutirea de la plata impozitului se aplica doar pe clădirea de locuinta de domiciliu detinuta in proprietete sau in comun şi pe terenul aferent locuintei
Postat la
%b %05, %2015
Postat de
Ileana
indemnizatie
Buna ziua, stiti cumva de ce nu s-a marit cu 16% indemnizatia de handicap in ianuarie? Multumesc
Postat la
%b %05, %2015
Postat de
Alina
Grad handicap Accentuat
Buna ziua

As dorii sa stiu daca indemnizatia ce mi se da pentru Gradul Accentuat o voi mai primi in cazul in care ma voi angaja?

Va multumesc!
Postat la
%b %07, %2015
Postat de
Dumitriu rodica
Pensie de handicap
Buna ziua,

Stiti cumva care este legea in ceea ce priveste acordarea pensiei de handicap? Dosarul trebuie depus in acelasi loc unde este depus si dosarul de invaliditate? Eu am domiciul in Buucresti, insa am locuit si in Ilfov o perioada. Dosarul de invaliditate L-am depus in Ilfov, unde locuiam atunci. Intre timp m-am mutat in Bucuresti in sector 6, unde am si domiciul si mi-am depus dosarul de handicap in Bucuresti.Dosar ul de invaliditate l-am lasat in judetul Ilfov.
Problema e ca acum cand am fost ultima oara, cei din Bucuresti de la handicap mi-au spus ca nu mai pot beneficia de drepturile mele de acolo pt ca trebuie sa mi depun dosarul in Ilfov, unde am si dosarul de invalditate. Dar eu am domiciul in Bucuresti si le-am adus si dovezi de la Ilfov ca nu iau niciun ajutor de la ei. Ce sa fac?care e legea?
Postat la
%b %19, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Problemele legate de handicap sunt stabilite de Legea 448/2006 pe ca o puteti citi aici https://www.prostemcell.ro/images/stories/download/legea-448-din-2006-protectia-si-promovarea-drepturilor-persoanelor-cu-handicap.pdf

Dosarul de handicap se depune la DGASPC-ul de domiciliu conform adresei di actul de identitate.
Postat la
%b %08, %2015
Postat de
ionescu mircea
marire indemnizatie de handicap
Indemnizatia de handicap primita in ianuarie este pt. luna decembrie 2014-scrie si pe cupon-indemniza tia va veni majorata in februarie pt. luna ianuarie 2015
Postat la
%b %13, %2015
Postat de
Alexandru Mihai
PENSIE DE HANDICAP
Buna ziua, am si eu o intrebare. Ce grad de handicap poate primii tatal meu in varsta de 72 de ani pentru urmatoarele diagnostice(bol i): DEMENTA ALZHAIMER SI NEOPLASM DE COLON. Ma intereseaza daca e posibil sa primeasca gradul 1 cu insotitor. Datimi si mie un raspuns va rog frumos. Multumesc.
Postat la
%b %14, %2015
Postat de
voicu elena
indemnizatie crestere copil
Va rog sa_mi raspundeti si mie,am 2 copii gemeni de 5 ani jumatate si vreau sa stiu daca eu,persoana cu dizabilitati,gr 2,am dreptul la acea indemnizatie pt cresterea copilului pana la 7 ani si care sunt pasii,pt ca aici nu a auzit nimeni de aceasta prevedere si daca se ia in calcul si salariul sotului.Multume sc!
Postat la
%b %16, %2015
Postat de
Culea Ana
scutirea impozitului
Buna seara...Am handicap incadrat la gradul @..respectiv o malformatie mostenita genetic la maini si la picioare...dar totusi pot conduce fara probleme o masina care nu necesita adaptari speciale...cum trebuie sa procedez ca sa beneficiez de scutirea impozitului pe masina...Plus ca m-ar interesa daca taxa de mediu ar fi incadrata la aceste reduceri si daca conteaza capacitatea cilindrica a motorului in ambele cazuri respectiv taxa de mediu/impozit.M ultumesc anticipat
Postat la
%b %23, %2015
Postat de
ciubotariu
indemnizatie definitiva
Buna ziua...tatalui meu i s-a amputat membru inferior din coapsa...de ce nu i se da indemnizatie definitiva?daca i se pune proteza risca sa nu i se mai dea deloc aceasta indemnizatie?sa fie considerat apt de munca?
Postat la
%b %22, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Daca acum are grad de handicap grav, dupa protezare indemnizatia va scadea corespunzator gradului de handicap accentuat.
Postat la
%b %24, %2015
Postat de
silvia vitelariu
varsta penrtu o pensie sociala.
Am 70anihandic.ace entuat.pensia de 234.roni nu am alt venit am dreptul la pensie sociala.multume sc.rog raspuns.
Postat la
%b %01, %2015
Postat de
Maria
Ajutor social
Va rog sa ma lamuriti intr-o problema. Am o matusa, are 60 de ani, este singura, nu are sot, copii, nu a lucrat niciodata, a primit de vre-o 5 ani un ajutor social de la primarie pentru care efectua zile de munca. De 4 ani are diabet zaharat cu insulina, hipertensiune, retinopatie diabetica si acum un an a fost diagnosticata cu ciroza hepatica cu ascita. Din cauza multelor boli a fost scutita de efectuarea zilelor de munca. In luna ianuarie de la primarie a trimis-o la DGASPC pentru evaluare spunandu-i ca nu mai poate primi acel ajutor social de 140 de lei. Comisia de evaluare de la DGASPC au incadrat-o in grad de handicap mediu. Spuneti-mi va rog ea nu va mai primi ajutorul social de la primarie? Va primi doar 39 de lei acel buget complementar pentru gradul mediu de handicap?
Postat la
%b %14, %2015
Postat de
elly
grad I
Buna ziua.Sotul meu a fost la comisie de handicap in 2008 si am obtinut certificat de handicap grav pe 6 luni, apoi din 2009 am obtinut definitiv.
Acum am fost chemati la parchet ca au fost facute referate false si vor examinare la alti medici spusi de ei.
ce credeti ca se intampla daca nu va fi gasit cu acelasi grad?
trebuie sa dam banii inapoi ?
cum se procedeaza? Va multumesc.
Postat la
%b %18, %2015
Postat de
claudia
informatii
BUNA ZIUA SUNTEM PARINTI IN DEVENIRE IN SCURT TIMP SI SUNTEM CU HANDICAP GRAV SI ACCENTUAT FARA LOC DE MUNCA AMANDOI SI AS DORI SA AFLU DACA AVEM CEVA BENEFICII PENTRU CRESTEREA COPILULUI SI DACA DA CE ACTE NE TREBUIE SI UNDE NE ADRESAM.VA MULTUMESC
Postat la
%b %19, %2015
Postat de
maia miuta
pensie handicap gradul 3
Buna ziua.Am si eu o intrebare sotul are trecuta masina pe numele lui vreau sa stiu daca eu sunt cu pensie de handicap gr3 beneficiez de rovineta gratuita.Si daca da unde pot sa ma interesez. va multumesc.
Postat la
%b %11, %2015
Postat de
merisanu
Raspuns
nu puteti beneficia de rovinieta gratuit deoarece nu santeti in grad de handicap accentuat sau grav. numai persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza. studiati legea 448 la drepturi persoane cu handicap. pe net va da detalii
Postat la
%b %25, %2015
Postat de
Suhan
intrebare despre pampers
Sotul meu are grad de handicap grav G83 si as dori sa stiu daca poate beneficia de pampers gratuit in baza legii!!! Si ce demersuri se fac.
Si daca sotia ca asistent personal poate beneficia de scutire la impozit deoarece apartamentul este pe numele meu.
Postat la
%b %30, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Materialele sanitare pentru incontinenta elibereaza compensat pe baza trimiterii de la medicul spe[censored]t.
Postat la
%b %27, %2015
Postat de
alex112
se plateste impozitul pentru handicap?
tatal meu are decizie de handicap accentuat, este cumva scutiti de plata impozitului pe masina si casa si teren ?
Postat la
%b %28, %2015
Postat de
daniel
Rasp
Da, scrie in Legea 448/2006 sau vezi in articol...
Postat la
%b %28, %2015
Postat de
Valentin
Salut
am si eu o intrebare am un frate ce sufera de o afectiune renala si e trecut la gradul I de invaliditate si mai face si dializa de trei ori pe saptamana imi poate spune si mie cineva ce drepturi are .. nu am avut unde sa ma documentez. va multumesc
Postat la
%b %28, %2015
Postat de
daniel
Rasp
Ai citit articolul? Acolo gasesti toate informatiile necesare.
Postat la
%b %05, %2015
Postat de
radu f
informare
buna ziua ,am hiv cu cd4 de 170 am dreptul la scutire de impozit pe cladiri ,teren si autoturism
Postat la
%b %08, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Beneficiati de scutirile respective numai daca aveti un certificat de persoana cu handicap grad accentuat sau grav.
Postat la
%b %17, %2015
Postat de
elvis odobesti-vn
pt. scutiri impozit cladiri
numai daca santeti incadrat in gr. de handicap 1-sau 2
mai pe inteles, daca aveti certificat de hand. cu gr. 1 sau 2
Postat la
%b %15, %2015
Postat de
alina
handicap permanent
am handicap permanent si sunt angajata. vreau sa urmez niste cursuri de confectioner imbracaminte (cursuri ce nu au legatura cu activitatea pe care o depun ca si angajat). va intreb daca aceste cursuri trebuie sa le platesc sau sunt scutita? multumesc!
Postat la
%b %17, %2015
Postat de
elvis odobesti-vn
pt. cursuri confectioner
cursuri poate organiza a.j.o.f.m- din localitatea unde santeti si bineinteles, si din proiecte europene, dar asa cum am scris, va puteti interesa acolo si se poate face cursuri indiferent ca santeti angajata
Postat la
%b %15, %2015
Postat de
vladutzu
acte pensia de urmas
am o intrebare, in cat timp se pot depune actele pentru pensia de urmas ? ma refer ca la mine au trecut deja 3 luni de cand a decedat tatal meu, si daca as vrea sa le depun acum actele se poate ?
Postat la
%b %01, %2015
Postat de
MariuCM
Drepturi pentru facultate
Am handicap accentuat si ma intreb daca beneficiez de vreun drept daca vreau sa merg la facultate cu plata in Romania. Scutirea platii, reducerea ei, etc..
Postat la
%b %11, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Fiecare institutie de invatamant superior are dreptul sa-si stabileasca singura taxele de scolarizare.

Trebuie sa intrebati la ei daca fac reduceri [entru persoane cu handicap.
Postat la
%b %09, %2015
Postat de
Maria Radu
Drepturi pentru un copil de 8 ani cu diabet zaharat tip 1.
Buna seara. Acum un an am depistat ca nepotica are diabet zaharat tip 1. A fost prima data la comisie in 2014 si-a fost trecuta cu grad 1. Acum am depus iar dosar ca in iul. sa merg din nou la comisie, mi s-a spus ca va fi trecuta la alt grad, deci si indemnizatia ca insotitor (eu fiind bunica materna - cresc eu nepotica-specif ic ca in iul va implini 8 ani) va fi diminuata. Vreau lamuriri, ii fac 4 injectii de insulina pe zi, glicemii ii faceam 6 pe zi, dar am redus doua, nu-mi ajungeau testele, tot timpul trebuie schimbat meniul, nu stiu ce voi face .Vreau sa stiu de ce se trece asa la alt grad, daca se stie ca acest "diabet este pentru toata viata, acum este copil si trebuie sa ducem o viata frumoasa si normala, dar cum sa facem daca se va schimba gradul? Va multumesc! Astept si eu un raspuns.
Postat la
%b %11, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Asteptati eliberarea certificatului de handicap. Daca gradul primit nu va multumeste puteti sa depuneti contestatie in max 30 de zile.
Postat la
%b %18, %2015
Postat de
Geta
Indemnizatie de 30 lei? pentru Handicap Mediu
Sunt Geta, m-am nascut prematur la 7 luni cu picior scurt si stramb, bolnava de rahitism cu tratamente injectabile cu calciu. La 5 ani din cauza unei injectii cu calciu direct in tendon n-am putut sa merg. Operata la tendon rupt. Am lucrat peste 20 de ani, apoi am fost concediata. De atunci nimeni nu vrea sa ma angajeze.
Am primit de la DGASPC, grad mediu de handicap si indemnizatie de 39 lei pe luna.
Cum sa supravietuiesc 39 lei ?
Am doua variante:
Ori ma sinucid ori intru la Puscarie ca sa pot supravietui!
De ce persoanele cu HANDICAP MEDIU nu au ajutor de minim 150 lei pe luna?
De ce nu li se dau si celor cu handicap mediu niste drepturi cum ar fi transport gratuit si scutire de la impozitul pe locuinta?
Primaria imi cere anual sa platesc impozit pe casa 150 lei. De unde sa dau atatia bani?
E normal asa ceva?
In tarile UE si persoanele cu handicap mediu primesc ajutor si drepturi sa supravietuiasca decent.
In Romania e invers, dupa ce esti handicapata din nastere, esti concediata fara sa ai vina, mai primesti si un ciomag in cap de la societate.
Postat la
%b %20, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Daca permiteti o sugestie, in situatia dvs ar fi util ca medicul spe[censored]t care va are in observatie sa va trimita la Comisia de evaluare a capacitatii de munca.

Aveti astfel posibilitatea sa obtineti o pensie de invaliditate. Vanitul minim pe care vi l-ar asigura pensia ar fi de 400 lei lunar.
Postat la
%b %18, %2015
Postat de
ilk terezia
pensie de invaliditate?
buna ziua, am un copil de 18 ani cu certif de handicap cu grad 1 cu insotitor, are paraplegie spastica, epilepsie, paralizie cerebrala,retar d psihic sever inca de la 1 an cu certif de handicap, acum daca a devenit adult are dreptul la pensie de invaliditate? multumesc pt raspuns!
Postat la
%b %19, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Va primi la fel bani pentru handicap dar nu va mai primi alocatie .
Postat la
%b %20, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Da are dreptul si la pensie de invaliditate
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
raul
Internare Centru Branisca
Buna ziua ,

Vreau sa ma lamuriti un lucru:
Daca o persoana cu handicap grav este internata in centru de asistenta sociala Branisca mai primeste lunar indemnizatia de handicap cat i se cuvine?.Acesta are o pensie de boala de 460 de Lei.Un avocat a spus ca are dreptul la aceasta indemnizatie.
Multumesc frumos,
Postat la
%b %27, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Conform legii 448/2006, art 43-4/b "Nu pot beneficia de indemnizatia lunara adultii cu handicap grav sau reprezentantii lor legali pe perioada in care adultii cu handicap grav se afla in centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro, ori in alte tipuri de institutii publice cu caracter social in care se asigura intretinere completa din partea autoritatii administratiei publice"
Postat la
%b %26, %2015
Postat de
Ovidiu
compensat sau nu?
Sunt încadrat în gradul 1 de handicap cu însoțitor permanent, cu diagnosticul de Mucopolizaharod oză tip. 2B, sindromul hunter, fracturi multiple.
Ulterior mi sa pus de către medicul spe[censored]t și diagnosticul de anemie cronică, cauzată tot de boala de bază, pe care la recomandarea aceluiași medic spe[censored]t o tratez cu venofer intra-venos.
De la 1 ianuarie 2015, medicul de familie refuză să îmi mai prescrie compensat venofer, pe motiv că nu se încadrează la boala de bază.
Deci sunt nevoit să îmi cumpăr singur venoferul.
Este normal așa ceva? Ce se poate face?
Mulțumesc
Postat la
%b %01, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Discutati situatia dvs cu medicul spe[censored]t. In mod normal o nou scrisoare medicala cu diagnosticul de anemie severa si medicamentul venofer ar trebui sa fie suficienta.
Postat la
%b %03, %2015
Postat de
Botan Carmen Daniela
Drept la tratamente si interventii chirurgicale gratuit
Buna ziua,
Am maladia Parkinson de 20 de ani (acum am 60 de ani), am certificat de incadrare in gradul de handicap accentuat permanent si in prezent sufar de o gonartroza severa si leziune de menisc la genunchiul drept. M-am interesat de costul unei artroscopii sau infiltratii cu HYA Joint, costuri imense pentru un pensionar. Faptul ca am acel certificat de handicap nu-mi da dreptul la gratuitati? Va multumesc
Postat la
%b %09, %2015
Postat de
DIACONU MARIA
intrebare
Ma numesc DIACONU MARIA, locuiesc in judetul Neamt sunt profesor si persoana cu handicap locomotor grad II ACCENTUAT, PERMANENT din anul 2001
In iunie 2014 MI AM PROTEZAT SOLDUL DREPT, iar in iunie 2015 am operat genunchiul drept Medicul de familie refuza sa bifeze pe trimiterea pt balnear ca sunt persoana cu handicap, motivand ca sunt si salariata si a bifat pe biletul de trimitere doar ca sunt persoana salariata, desi eu figurez si in baza de date a dispensarului comunal s ila Casa de sanatate Piatra NEAMT ca persoana cu handicap.
cum este corect si unde ar trebui sa ma adresez, deoarece consider ca este un abuz la drepturile mele.
Va multumesc anticipat DIACONU MARIA
Postat la
%b %10, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

M-am interesat la medicul meu care are chiar in familie un caz similar ( major cu handicap grav permanent si salariat)

Medicii de familie au primit anul acesta niste instructiuni de la CASA care precizeaza ca in cazul persoanelor cu handicap care beneficiaza si de alte venituri (salariu, pensie,etc) se va bifa astfel:
- "handicap" pentru retete de medicamente pentru a beneficia de compensarile oferite de Legea de Handicap.
- "salariat" "pensionar" sau "alte venituri" pe trimiterile de orice fel.

Dvs depuneti dosarul pentru balnear la Casa de Pensii trimiterea bifata cu "salariat"insot ita de copia certificatului de handicap.
Postat la
%b %10, %2015
Postat de
dorel
e discriminare sau nu?
buna seara,ma numesc dorel sint in carucior de 15 ani sint casatorit,locui esc la curte inpreuna cu parinti si un frate insurat si el,de aproape 2 ani am o prolema si nu stiu cum sa o rezolv va rog datimi un sfat.locuim fiecare in casuta lori cu o curti mica,cu frate nu prea mam inteles nici o data,problema mea este fratele si cele 2 masini care le are cu una pleaca la munca a doua o tine in curte zi si noapte si eu nu pot iesi din curte de aproape 2 ani ,nu pot vorbi cu un vecin nu pot pleca nicaeri vreau sa rezolv treaba asta intru-n fel dar nu stiu unde sa ma adresez.va rog ajutatima va multumesc.
Postat la
%b %22, %2015
Postat de
cecilia
intrebare
Vreau sa stiu cum poate deveni asigurat o persoana care nu are veniturI ,nu poate fi luat ca si coasigurat si are nevoie de tratament medical psihiatric? Multumesc
Postat la
%b %27, %2015
Postat de
Petru
Raspunde
Buna ziua

Platiti lunar direct la CAS contributia de sanatate pentru a obtine asigurare.

Daca puteti obtine un certificat de handicap sau o pensie de invaliditate veti fi asigurata di oficiu.
Postat la
%b %25, %2015
Postat de
ramo
intrebare
Bunica mea, in varsta de 67 ani este pensionara.
este diagnosticata cu glaucom la ambii ochi de 6 ani . A pierdut definitiv vederea la un ochi si la al doilea are probleme de vedere, pentru care poarta ochelari. Poate fi incadrata in grad de handicap pentru diagnosticul ei?
Postat la
%b %27, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Pe baza actelor medicale solicitati o programare la Comisia de evalare de la Directia de handicap (DGASPC)
Postat la
%b %30, %2015
Postat de
dragut radu adrian
intrebare
buna ziua
persoanele cu handicap grav are dreptul la indemnizatie de hrana de la stat sau bonuri de masa in afara de pensia de handicapat de 340 ron ?
va multumesc
Postat la
%b %14, %2015
Postat de
munteanu
intrebare
sotia bolnava grav ,eu sant ajutorul care are grija de ea nu poate sa umble handicap grav cu insotitor eu am varsta de 61 ani nu am nici un drept are 777 ajutor dela primarie 320 pensie handicap gratuitati pe tren eu caci fac aprovizionarea alimente ,medicamente, nu am nimic,a trebuit sa ma las de servici sa am grija de ea ce sa fac sa am toate drepturile ...va multumesc
Postat la
%b %18, %2015
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

Daca sotia are certificat de handicap grav cu insotitor, puteti cere la DGASPC si primarie sa va angajeze pe dvs. ca insotitor . Astfel veti avea gratuitate pe tren si pa transportul urban in comun .
Postat la
%b %12, %2016
Postat de
costy
cadru legal
Datorita numeroaselor nemultumiri din teritoriu cu privire la diferenta neechitabila, in prezent de 258 lei (956 - 698 = 258), dintre cuantumurile indemnizatiilor de insotitor primite prin Casele de Pensii si cele primite prin Primarii, dorim sa va aducem la cunostinta cadrul legal prin care puteti beneficia de cuantumul mai mare in baza unei cereri adresate DGASPC-ului judetean.
....


Persoanele care au calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, inclusiv dupa trecerea la pensie pentru limita de varsta si primesc indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 prin Casa Nationala de Pensii Publice, calculata la 80% din valoare punctului de pensie (in prezent de 698 lei), pot opta pentru primirea indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 43 si art. 58 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, prin DGASPC-uri, echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii (in prezent de 956 lei).

Potrivit art. 6 din Procedura de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a

Nu este necesar emiterea unui nou Certificat de incadrare in handicap.


si totusi care este cadrul legal ca DGASPC-ul mi a spus anul trecut ca in tipizatul cererii pesionarul de invaliditate grd 1 trebuie sa aiba si certificat de incadrare in grad de handicap grav! ( de altfel asa se arata si in cererea respectiva)
mama este pensionara de invaliditate gr. 1 iar ca fapt divers comisia de handicap tocmai a refuzat verbal incadrarea in grad de handicap grav pentru ca este pensionara de invalidiate grd. 1/
Postat la
%b %12, %2016
Postat de
daniel
Raspuns
Cadrul legal este specificat in Ordinul nr. 2.272 din 2013
Postat la
%b %14, %2016
Postat de
Mariea
Angajare asistent personal
Buna. Va rog sa-mi spuneti daca stiti... Primariile sunt obligate sau nu sa angajeze o persoana ca asistent personal?? Sau totul este la mana lor?? Daca vor angajeaza, daca nu, nu! Am optat pentru asistent personal iar primaria comunei, taraganeaza lucrurile, ca hai fa luna asta pe indemnizatie si mai vedem daca facem luna care vine, ne mai gandim ca stiti sunt alti mai amarati si nu le-am facut... si tot felul de povesti fara sens. Va rog sa-mi raspundeti daca stiti si daca au obligatia sa ma angajeze si dansi refuza acest lucru, unde trebuie sa ma adresez pentru eventuale reclamatii!?!? Multumesc anticipat!
Postat la
%b %16, %2016
Postat de
DaniN
Rasp
Trebuie sa completati doua cereri, gasiti aici model
https://www.prostemcell.ro/21-societatea-civila/32275-comisiile-de-evaluare-a-persoanelor-adulte-cu-handicap.html#42834
Nu va lasati pacalita cu vorbe precum nu are primaria bani, pentru ca nu da primaria din buzunar. Cereti indexarea salariului conform Legii 448/2006 -
ART. 43
(1) Indemnizaţia lunară prevăzută la art. 42 alin. (4) este în cuantum egal cu SALARIUL NET AL ASISTENTULUI SOCIAL DEBUTANT cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.

Mai multe detalii aici https://www.prostemcell.ro/21-societatea-civila/17429-asistentul-personal-al-persoanei-cu-handicap.html?start=75#42853
Postat la
%b %29, %2016
Postat de
Rujea Florica
cumul pensii in conditii de handicap
Buna ziua. Sunt pensionar CAP si am grad de handicap accentuat. Sunt vaduva din anul 2004.
Pot beneficia de pensie urmas ? Se poate cumula aceasta cu pensia de agricultor.
Pot beneficia de ajutor lunar sot supravietuitor.
Pensia mea de CAP este de 520 ron.
Va multumesc
Postat la
%b %01, %2016
Postat de
Petru
Rapuns
Buna ziua

Nu se cumuleaza pensi de urmas cu cea de agricultor.

Va trebui sa optati pentru pensia cea mai mare.
Postat la
%b %04, %2016
Postat de
medeea
intrebare
Buna ziua, va rog daca puteti sa ma ajutati cu o informatie.
Am avut un accident rutier la 15 ani, fractura de coloana...am paraplegie, handicap grav. As vrea sa stiu daca se poate cumula indemnizatia de handicap cu pensia de urmas pe care o primesc dupa decesul tatalui meu, plus drepturi salariale. Am primit o oferta sa lucrez acasa pe calculator si as vrea sa stiu daca ma angajez, mai primesc pensia de urmas? Multumesc frumos !
Postat la
%b %05, %2016
Postat de
daniel
Rasp
Buna ziua,
Pensia de urmas se suspenda atata timp cat ai contract de munca.
Postat la
%b %05, %2016
Postat de
medeea
intrebare
azi tot cautand am gasit aceasta lege, legea 263/2010. art. 118
În sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii pentru limită de vârstă;
b) nevăzătorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;
d) copiii, pensionari de urmaş, prevăzuţi la art. 84 lit. a) şi b).
(2) Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5).

cred ca e valabil si in situatia mea, nu ?
Postat la
%b %04, %2016
Postat de
Marilena
Intrebare
Buna, sunt o persoana cu handicap de gradul II .Boala se numeste "crize comitiale post trumatice". As vrea sa ma angajez in Timisoara, insa am doar 8 clase. Ce sanse as avea sa fiu angajata, avand in vedere ca momentan boala mea este sub control? Ce imi sugerati? Va multumesc.
Postat la
%b %04, %2016
Postat de
Voicu Rodica
INTREBARE
Buna ziua,

Din anul 2004 sunt diagnosticata cu enteropatie glutenica ( boala celiaca) . De atunci si pana in prezent urmez singurul tratament existent, regimul fara gluten.
Mentionez ca, nu primesc nici un fel de ajutor de la stat, nu am certificat de handicat sau ale scutiri.
Imi puteti spune in ce grad de handicap de incadreaza aceasta boala, ce beneficii am si ce trebuie sa fac pentru a putea obtine acel certificat?
Am 28 de ani si chiar daca nu ma simt prea bine, sunt nevoita sa lucrez pentru a mi asigura alimentatia zilnica care dupa cum probabil stiti, are un cost extrem de mare, de exemplu o paine care contine 9 feliute costa 12 lei.

In asteptarea unui raspuns,
Va multumesc anticipat.
Postat la
%b %05, %2016
Postat de
daniel
Rasp
Buna ziua,
Numai Comisia de evalare de la Directia de handicap (DGASPC) este competenta sa analizeze documentele medicale si eventual sa emita decizie/certifi cat de incadrare in grad de handicap.

https://www.prostemcell.ro/articole-prestatii-sociale/dgaspc.html

Solicitati oficial comisiei locale medicale de expertiza, analiza documentelor.
Postat la
%b %16, %2016
Postat de
Dobos
Intrebare
buna! cine ma poate ajuta si pe mine cu o nelamurire in legatura cu indemnizatiile de handicap. din octombrie mi sa schimbat gradul de handicap 1 grav in gradul 2 accentuat si am continuat sa iau indemnizatiile de gradul 1 grav. acum trebuie sa returnez banii inapoi din lunile din urma, cine se face vinovat de greseala asta eu nestiind ca nu mai am dreptul la indemnizatie de gradul 1 grav?
Postat la
%b %18, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Din pacate legea prevede ca dvs trebuie sa returnati banii primiti nejustificat. Daca ati primit un certificat "accentuat" in locul celui "grav", dreptul la indemnizatie se reduce corespunzator.

Motivatia "nu am stiut legea" nu se ia niciodata in considerare de catre reprezentantii statului.

Siteul "ProStem Cell" contine informatii pe care noi le oferim tocmai pentru ajutarea si consilierea beneficiarilor de prevederile legii.

La inceputul aceste pagini exista informatii ample despre drepturile legale ale persoanelor cu handicap,
Postat la
%b %25, %2016
Postat de
Iren
decizie indemnizatie handicap
Buna ziua!
Matusa mea urmeaza sa primeasca decizia cu gradul de handicap pe 01.04.2016 si vreau sa stiu care mai sunt pasii pe care trebuie sa-i urmez si unde trebuie sa mai merg ca sa poata intra in posesia indemnizatiei?
Pentru indemnizatie de insotitor unde trebuie sa ma adresez, sau se acorda automat cu decizia in functie de gradul de handicap?
Indemnizatia de handicap si cea de insotitor se pot livra pe card?
Multumesc!
Postat la
%b %26, %2016
Postat de
daniel
Rasp
Indemnizatia de insotitor se acorda doar persoanelor cu gradul grav de invaliditate.
Mai multe detalii in Ordinul 2272/2013 sau in articolul de aici.

De obicei, dupa 2 luni de la primirea deciziei o sa primiti si drepturile banesti prin posta sau card (depinde cum optati), retroactiv.
Pensia pe card
Postat la
%b %13, %2016
Postat de
Elena P
Impozitarea indemnizatiei de insotitor
Buna ziua ! Sunt persoana cu handicap accentuat permanent si am un copil cu handicap grav pentru care se acorda indemnizatie de insotitor. Intrebarea mea este : eu fiind persoana cu handicap , incasez indemnizatia de insotitor a copilului , aceasta indemnizatie mai poate fi impozitata sau trebuie platita in cazul meu la valoarea neimpozabila. Atasez aici paragraful unde se mentioneaza neimpozitarea indemnizatiilor incasate de persoanele cu handicap.2. Sunt considerate venituri neimpozabile, potrivit articolului 62:
a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum si cele de aceeasi natura primite de la organizatii neguvernamental e, potrivit statutelor proprii, sau de la alte persoane;
Postat la
%b %16, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Aceti dreptate, indemnizatia de insotitor pentru persoanele (adulti sau copii) cu handicap nu se impoziteaza.
Postat la
%b %14, %2016
Postat de
Dragan Cristina
AVEM DREPTURI SAU NU ...
Buna. Am o fetita cu handicap grav, am fost astazi la primarie sa vad cum e cu scutire de impozit. Am aflat ca nu am dreptul decat de anul viitor sa depun actele acum pentru la anu. Eu cred ca se abuzeaza, nu este firesc. Va rog frumos daca este normal asa sau pot sa nu platesc de acum impozitul.
Postat la
%b %16, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Depuneti la Primarie o cere scrisa pentru scutirea de impozit impreuna cu actele doveditoare.
Primaria este obligata sa va raspunda in scris motivatia de a nu va acorda scutirea si in baza carui articol de lege nu primiti scutirea.
Postat la
%b %08, %2016
Postat de
Danela
Comisii de expertiza
Buna ziua,
Va rog sa-mi spuneti ce inseamna initialele C.E.M.P.H. şi C.S.E.M.P.H.A.
si daca cunoasteti de cine apartin aceste doua institutii sau comisii (de Primarie, de Ministerul Sanatatii, etc) si adresa lor in Bucuresti.
Am vazut pe internet ca sunt in legatura cu comisia de expertiza medicala, dar mai multe nu cunosc.
Multumesc.
Postat la
%b %13, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

CEMPHA = Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi
CSEMPHA = Comisia superioara de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi

Regulamentele de functionare le gasiti in ORDIN nr.90 din 9 august 2002 aici: https://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=37916
Postat la
%b %25, %2016
Postat de
liviuvls
Buna ziua
Sunt tatal unui baietel. Eu am grad de handicap accentuat.am depus actele de indemnizatie crestere copil. Cati bani primesc timp de 2 ani? Dar dupa acesti 2 ani am inteles ca se mai face un dosar pentru un ajutor pentru o perioada de 5 ani...este adevarat? Cati bani este ajutorul?
Postat la
%b %26, %2016
Postat de
daniel
Rasp
Persoanele care, in ultimii doi ani anteriori datei nasterii copilului, au realizat timp de cel putin 12 luni venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare venituri supuse impozitului, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si de o indemnizatie lunara.

Indemnizatia lunara se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului, si nu poate fi mai mica de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata.

Mai multe aici https://goo.gl/5vnZJk
Postat la
%b %10, %2016
Postat de
Dragos MMunteanu
Scutire impozit casa si teren.
Acum doi ani am dobandit in urma partajului casa si terenul unde am domiciliul. Problema e ca am omis sa depun cererea de scutire taxe si cei de la finante mi-au calculat cu 2 ani in urma de plata .Am certif handicap grav din 2007. Pot beneficia de scutire retroactiva ?
Postat la
%b %16, %2016
Postat de
Dumitru
in caz de deces
Buna ziua. Mama mea era pensionara de handicap gradul 1, avea o pensie de 340 ron. Luna aceasta a decedat in 7 Mai. A,as dori sa stiu de ce acte am nevoie pentru a ridica pensia restanta pe ultimele doua luni. Mentionez ca mai am o sora dar eu am fost persoana care a avut grija de ea pana la decessi tot eu am inmormantat-o. E vorba de pensia de handicap. Va multumesc.
Postat la
%b %16, %2016
Postat de
carmen raileanu
pensie sociala
buna ziua. sunt incadrata in grad de handicap accentuat, cod 1, nu am contribuit niciodata la fondul de pensii, si as dori sa stiu daca pot beneficia de pensie sociala.
Postat la
%b %20, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Vorbiti despre pensia de invaliditate.
Aveti dreptul. Trebuie sa obtineti de la Comisia de evaluare a capacitatii de munca o decizie de incadrare in grad de invaliditate pe baza unui dosar medical. Anterior obtinerii acestei decizii sa platiti la casa de pensii contributia de asigurat pe minim o luna.
Succes.
Postat la
%b %26, %2016
Postat de
Cristina Horvath
indemnizatie de insotitor.
Buna ziua. Am o cunostinta care are un copil cu handicap gradul 1 diagnosticat cu paralizie cerebrala dischinetica si retard mental doamna fiind angajata de multi ani ca asistent personal la Primarie si avand un salar de 969 ron. Pe langa acesti bani copilul mai beneficiaza de o suma complementara de 106 ron. Copilul are 17 ani. Mai beneficiaza si de alte drepturi? Are dreptul copilul si la indemnizatie de invaliditate in valoare de 234 ron? Sau alte drepturi banesti? Multumesc
Postat la
%b %26, %2016
Postat de
mariana s.
indemnizatie
va rog sa-mi spuneti, indemnizatia de insotitor pentru persoanele cu handicap grav in cuantum de 969 lei, nu se mareste incepand cu data de 1 mai 2016?
Postat la
%b %04, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Conform legii indemnizatia de insotitor este egala cu salariul minim net.

Salariul minim brut pe tara este de la 1 mai de 1250 lei din care salariul net este de 925 lei.

Indemnizatia a ajuns in decembrie 2015 la 969 lei.

Dupa cum obsevati 969 > 925.
Postat la
%b %31, %2016
Postat de
Vasile C.
Plata Indemnizatie
Va rog sa-mi comunicati baza legale prin care indemnizatia in suma de 969 lei se plateste cu data de 01.06.2016, desi decizia a fost emisa cu data de 18.05.2016, iar certificatul de handicap cu data de 15.04.2016. Multumesc.
Postat la
%b %06, %2016
Postat de
maria c
deducere pentru rudele adultilor cu handicap
imi este neclar in ce conditii se acorda deducerea pentru rudele persoanelor cu handicap, respectiv am un adult (sora) in intretinere, trebuie sa am salariul brut la un anumit prag, persoana cu handicap are un venit lunar sub 300 lei. va multumesc!
Postat la
%b %07, %2016
Postat de
daniel
Rasp
Normele de aplicare a Noului Cod fiscal 2016 stabilesc că deducerea personală este stabilită în funcţie de venitul brut lunar din salarii realizat la funcţia de bază de către contribuabil şi numărul de persoane aflate în întreţinerea acestuia.

Deducerea personala este stabilita in functie de venitul brut lunar din salarii realizat de un salariat.

Deducerea variaza in functie de numarul persoanelor aflate in intretinere si se acorda doar la locul de munca unde salariatul are functia de baza declarata.

Impozitul = 16% din (Salariul brut - contributie somaj - CASS - CAS - Deducere personala). Asadar din Salariul brut se scade deducerea personala si abia apoi se aplica 16%, calculul impozitului. Cu alte cuvinte, salariatul este impozitat mai putin, deci va avea un salariu net mai mare.

Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar burt de pana la 1.500 de lei inclusiv, astfel:

a) pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 300 de lei;
b) pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 400 de lei:
c) pentru contribubilii care au doua persoane in intretinere - 500 de lei;
d) pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 600 de lei;
e) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoana in intretinere - 800 de lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.501 lei si 3.000 de lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 de lei nu se acorda deducerea personala.
Postat la
%b %11, %2016
Postat de
maria p.
persoana handicap accentuat
buna seara,
sunt o persoana cu un handicap accentuat de gradul 2, accentuat si sunt angajata de curand, avand un venit egal cu salariul minim pe economie, ce trebuie sa fac pentru a nu mai plati impozit pe salariu si cat este deducerea personala, va rog sa mi spune-ti de ce suma ar trebui sa beneficiez, trebuie sa completez o declaratie de deducere personala? Va multumesc!
Postat la
%b %23, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Scutirea de impozit se face depunand o cerere la firma dvs insotita de copie a certificatului de handicap.

La un salariu minim brut de 1250 lei impozitul este de 119 lei.
Mai multe date despre salariul minim puteti afla de aici https://www.calculatorsalariu.ro/?action=calcs2&suma=1250
Postat la
%b %17, %2016
Postat de
toader c.
drepturi
Buna ziua,
Am un copil cu Cerinte Educationale Speciale integrat in scoala de masa (cu ceretificat de handicap, certificat de orientare scolara). Incepand din anul 2015 s-a acordat asistenta sociala sub forma de alocatii zilnice si anuale acestor copii, conform legii.
(https://www.cjdolj.ro/Hotarari%202015/Hotararea%206.pdf, https://www.cjdolj.ro/Hotarari%202015/Hotararea%20225.pdf)
Nici scoala nici DGASPC nu m-a informat despre aceste drepturi, asa ca nu am stiut sa le solicit. Intrebarea mea este, mai pot beneficia retroactiv de drepturi, si daca da, unde trebuie sa le solicit, la primarie , C.J. , tribunal ?
Multumesc!
Postat la
%b %23, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Incepeti cu cererea catre CJ, cel care aloca banii pentru asistenta. Trebuie sa aveti o adeverinta din partea institutirei de invatamant cu frecventa la cursuri in 2015-2016 si toate actele enumerate in Hotararile CJDolj pentru coplectarea dosarului

Din pacate cazurile in care parintii nu au fost informati si autoritatile nu au respectat legea sunt foarte multe.
Postat la
%b %23, %2016
Postat de
Alex1988
O mica informatie
Buna ziua, am si eu o mica intrebare. Am 27 ani, m-am nascut cu picioarele strambe, cel stang pe parcurs si-a revenit foarte bine. La cel drept treaba a stat cam asa...m-au pus in ghips, ai mei noroc ca mi-au taiat ghipsul ca faceam cangrena, apoi m-au operat la Bucuresti gresit. Printr-un noroc am ajuns in la 3 ani in Belgia si m-am operat, operatia reusit, nu mai spun ca am cheltuit banii de pe o casa. Relativ sunt bine, daca depasesc 5 km de mers pe jos simt dureri si am nevoie de pauza de o zi sa imi revin, ca si loc de munca ma deranjeaza sa stau in picioare avand acelasi efect. Dupa operatie, din cauza ghipsului am ramas cu piciorul drept mai subtire si un pic mai scrurt, nu am verificat dar ma ingrijoreaza ca in timp sa nu afecteze la coloana. Toata viata mea am zis sa nu-mi fac certificat de handicap, dar de ceva timp ma bate gandul, si nu prentru indemnizatie, ci pentru acele bilete de tratament. Pot sa fiu incadrat la un handicap dupa cele relatate? La ce grad? Biletele pentru tratament de la ce grad se pot elibera? Va rog sa ma ajutati raspunzand pentru Alex! Multumesc frumos!
Postat la
%b %24, %2016
Postat de
iancu
Hotie
buna ziua , nu mai inteleg nimic! spuneti ca nu platim inpozite si taxe dar mie personal mi-a venit instiintare sa platesc impozit pe apartament si masina avand gradul 1 de handicap [ambele picioare amputate] ce sa cred ?
Postat la
%b %11, %2016
Postat de
ionescu
Intrebare
Am grad de handicap accentuat.Pot beneficia de gratuitate la o proteza dentara,de care am mare nevoie?
Postat la
%b %19, %2016
Postat de
DaniN
Raspuns
Buna ziua, aici gasiti Lista Programelor Nationale de Sanatate:
https://www.cnas.ro/category/lista-programelor-nationale-de-sanatate.html

Intrebati mai bine la Casa de Sanatate de care apartineti.
Postat la
%b %30, %2016
Postat de
andra c
salariat persoana handicap
Daca o persoana este salariata si incadrata in grad I handicap grav , mai ia indemnizatia de insotiror?
Postat la
%b %31, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

Da, insotitorul este un drept rezultat din certificatul de handicap.
Calitatea de salariat nu anuleaza nici un drept al persoanei cu handicap, dimpotriva. Salariatul cu gandicap grav sau accentuat are niste depturi in plus, de expl: scutire de impozit pe salariu, 2-3 zile de CO in plus, program redus de munca, obligatia angajatorului de a realiza conditii specifice de munca ( rampe, acces WC, etc)
Postat la
%b %17, %2016
Postat de
Bociu Ionut
Are dreptul la insotitor ?
Buna ziua, tatal meu are certificat handicap grad 1 grav permanent , cu amputatie picior drept, nedeplasabil , insulino-depend ent, cu spitalizre pentru infarct miocardic , plimbat prin spitale pentru a beneficia de angiograma gratuit in vederea hotarari daca are nevoie de stent sau pacemaker (specific ca nu are alte venituri , pensie etc ) si totusi nu a primit dreptul la insotitor , ia rla spitalul sfantul Ioan i sa cerut suma de 20000 euro pentru operatia cu stent de un medic de nationalitate turca , tatal meu auzind acesta suma ne-a rugat sa-l luam acasa, cand m-am dus sa-i fac iesirea din spital tot medicul acela era suparat pe motiv ca nu pleci din spital si apoi vi sa faci externarea. Intrebarea este ,ce pot face pentru a reusi sa beneficieze de suma de bani pentru asistent personal ? pentru ca nu se poate descurca cu 300 ron pe luna ,eu il ajut cu bani lunar dar uneori imi este greu si mie . Multumesc
Postat la
%b %25, %2016
Postat de
Nora C
Scutirea de impozit pe casa
Buna,
Doresc sa stiu daca persoanele cu handicap accentuat sunt scutite de impozitul anual pe casa.
In 2016 am fost somata de Fisc cu penalitati sa platesc taxa anuala pe locuinta desi le-am aratat celor de la Fisc ca sunt persoana cu handicap accentuat. Mi-au spus ca toata lumea plateste.
Va rog sa-mi spuneti ce trebuie sa fac, cerere, cui sa ma adresez sa nu-mi vina si la anul in 2017 somatie de la Fisc ca trebuie sa platesc iar taxa pe casa.
Ma scuzati, dar sunt zile cand nu am ce manca din cauza saraciei pentru mine fiecare leu conteaza pentru minimul de hrana, medicamente, tratamente, internari.
Multumesc tare mult.
Postat la
%b %08, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Depuneti la Primarie ( departamentul taxa si impozite) o cere scrisa pentru scutirea de impozit impreuna cu actele doveditoare.
Primaria este obligata sa va raspunda in scris motivatia de ce nu va acorda scutirea si in baza carui articol de lege nu primiti scutirea.

Conform Codului fiscal art 456 si 464 persoanele cu handicap grav si accentuat sunt scutite de plata imozitului pe locuinta si terenul aferent. Persoana trebuie sa fie propietar sau copropietar.

Scutirea se aplica anului urmator depunerii cererii.
Postat la
%b %30, %2016
Postat de
Mona si Dan
Scutire impozit pe casa
Orice cerere sa fie depusa si sa aiba numar de inregistrare. in acest mod Autoritatile au obligatia sa raspunda. Si pot fi contestate .
Postat la
%b %30, %2016
Postat de
ovesea nicolai
preschimbare certificat de handicap
Pe saitul Ministerului Muncii a fost pus in dezbatere publica un proiect de Hg ,care sub pretextul armonizarii legislatiei si preschimbarii formei certificatulu de persoana cu handicap, recheama la Comisiile de Evaluare din teritoriu toti posesorii de certificate cu handicap deci inclusiv pe cei cu certificate valabile permanent,iar in anexa respectivei HG se spune ca pe noul certificat la temeiul pensionarii pentru limita de varsta al persoanei cu handicap se va trece articol 58 si 59 din noua lege a pensiilornr 263/2010 desi persoanele mai invarsta de 50 deani cu handicapuri grave sau accentuate s-au pensionat in baza altor actenormarive anteriore legii263/2010 Casa Nationala de pensii va poate confirma,daca solicitati,,ca actele normative prevedeau alte stagii de cotizare si alte sporuri la pensie decat prevede legea 263/2010>legea nu retoactiveaza si nu poti avea doua acte juridice diferite ca temmei al pensionarii de limita de varsta.Ne puteti ajuta sa evitam punerea pe drumuri a mii de persoane cu handicapuri permanente,prea labile incadrarii in minca si care s-au pensionat pana la data intrariiin vigoare a legii 263/2010? Cred ca inteleget ca speram ca asemenea acte normative sa fie aplicate numai pentu viitor,nu cred ca oridecate ori se modifica in viitor legea pensiilor trebuie sa se modifice certifivatele de handicap,
Postat la
%b %29, %2016
Postat de
sileciobra
Ajutor de insotitor si impozit
Buna ziua. Ma numesc Vasile si sunt o persoana cu grad de handicap grav cu asistent personal , locuiesc in Austria si primesc 667euro ajutor de ingrijire. Acum de la primaria nu mai primesc ajutor de ingrijitor si platesc si impozit dupa masina. As vrea sa stiu daca mai beneficiez de drepturile care le-am avut inainte. Va multumesc anticipat.
Postat la
%b %08, %2016
Postat de
Caramidaru gheorghe
Persoana cu gr.1 handicp
Buna ziua,ma numesc Caramidaru Gheorghe,sunt persoana cu handicap gr 1 grav .Beneficiez de indemnizatie de insotitor,care intra pe cuponul de pensie de invaliditate.Sp ecific ca beneficiez de pensie invalid gr. 1.Suma totala care o primesc este de 1098 lei[pensie +indemnizatie insotitor].De ce doar aceasta suma,din moment ce indemnizatia de insotitor este de 969 lei,iar eu aveam inainte o pensie gr 2 .in valoarede 483 lei?Ce ar trebui sa fac in continuare?
Postat la
%b %10, %2016
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Dvs primiti indemnizatia de insotitor la pensia de invaliditate (care este 80% din valoare punctului de pensie).

Pentru a beneficia de indemnizatia de 969 lei pentru handicap trebuie sa solicitati la Casa de Pensii incetarea platii pentru insotitor si sa cereti la Directia de Handicap plata indemnizatiei la care aveti dreptul conform certificatului de handicap,
Postat la
%b %03, %2017
Postat de
Kiss Levente
Indemnizatie de insotitor
Buna ziua si La Multi Ani!
Ma numesc Kiss Levente si sunt pensionat pe caz de boala gr.1,beneficiez de indemnizatie de insotitor de la Casa de Pensii. Intrebarea mea este urmatoarea;
1) Este legal ca o " Indemnizatie de insotior " sa fie intr-o parte (Casa de Pensii), o suma si in cealalta parte (DGASPC) alta suma ?! (precizez ca denumirea si scopul "Indemnizatiei de insotitor" este unul si acelasi, in ambele parti!).
2) De ce aceasta inechitate ?, intradevar sunt din fonduri diferite, dar sunt in lege, denumirea si scopul indemnizatiei este acelasi!
3) Cum putem rezolva aceasta situatie legal ?

P.S> nu doresc sa solicit plata plata indemnizatiei la DGASPC, deoarece intotdeauna au fost probleme in distribuirea si plata ei. Si consider ca este o birocratie inutila de a muta actele dintr-o parte in alta (nu vreau sa incurajez aceasta practica de birocratie !)
Postat la
%b %05, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

Situatia nu se poate rezolva lagal decat prin decizie politica ori interesul pentru acesta problema este inexistent la nivelul Parlamentului.
Aveti dreptate, denumirea si scopul indemnizatiei este acelasi, Avem de a face cu doua legi diferite care nu sunt corelate.

Guvernul Boc a facut o propunre de uniformizare. Din fericire nu s-a realizat pentru ca prevedea scaderea drastica a indemnizatiei.
Din pacate, diferenta de valoare intre indemnizatia de la pensie, (aprox 600) si (aprox 1000 lei) este deja semnificativa.
Indemnizatia de la handicap este corelata cu salariul minim si creste mai repede decat indemnizatia de la pensie care este 80% din punctul de pensie,
Postat la
%b %05, %2017
Postat de
costas
CERTIFICAT FARA INSOTITOR
buna ziua.am certificat de incadrare in grad de handicap I...fara insotitor...pot schimba sa primesc indemnizatia de insotitor de la dgspc sau primarie...??pe ntru ca e mai mare..sau trebuie sa schimb certificatul sa scrie cu insotitor?multu mesc
Postat la
%b %08, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua.

Aveti nevoie de mentionarea insotitorului pe certificat.
Solicitati la DGASPC o reevaluare la Comisie pentru obtinerea modificarii pe care o dori.
Succes.
Postat la
%b %10, %2017
Postat de
Georgian Piciu
impozit pe salariu
Insotitorii unui copil cu handicap grav beneficiaza de scutirea la plata impozitului pe salariu ?
Postat la
%b %01, %2017
Postat de
sulean ioan
Indemnizatie persoane cu dizab
Buna sant o persoana cu handicap accentuat locomotor si va rog frumos sa ma ajutati sa gasesc actul normativ care se refera la cresterea indemnizatiei pentru persoanele cu dizabilitati in anul 2017 conform noilor masuri luate recent de Guvernul Grindeanu cat si alte drepturi privind impozitele si taxele locale privind:locuint a,teren si mijoc de transport adaptat la nevoile specifice handicapului! Va multumesc pentru sprijin !
Postat la
%b %02, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

In partea de sus a aceste pagini puteti citi toate informatiile despre drepturile persoanelor cu handicap de care avem cunostinta la ora actuala.
Postat la
%b %05, %2017
Postat de
Sorin22
Indemnizatia de insotitor
Buna !
Eu am optat sa primesc indemnizatia de insotitor cand mi-am depus dosarul pt pensie acum cativa ani.In anul 2016 am primit 698 de lei lunar, iar pe ianuarie 2017 am primit 734 de lei. Sa inteleg ca tot anul 2016 trebuia de fapt sa primesc 969 de lei lunar si 1062 lei incepand cu luna Decembrie 2016 ? Sunt confuz, va rog un raspuns !
Postat la
%b %05, %2017
Postat de
DoN
Raspuns
Incepand cu data de 1 ianuarie 2017, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate va fi de 734 lei (80% din valoarea unui punct de pensie). Valoarea punctului de pensie este de 917,5 lei.

Nu ai treaba cu Legea 250/2016. Esti incadrat ca si pensionar cu gradul I de invaliditate; primesti indemnizatia prin Casa de Pensii si nu prin Primarie.
Poti face o cerere catre DGASPC in care sa soliciti plata indemnizatiei prin ei, conform Ordinului nr. 2.272/2013 in valoare de 1065 lei net. Ai detalii in articol...
Postat la
%b %09, %2017
Postat de
Ionita Ana - Maria
Ajutor indemnizatie handicap.
Buna ziua ! As avea o intrebare. Stie cineva pt handicap auditiv, care ar fi in categoria handicap mediu din cate m-am documentat. Care ar fi ajutorul in afara de suma de 39 de lei (care e un nimic). Tocmai am depus dosarul pt ajutor am fost evaluata de catre comisie. Urmeaza sa mi se elibereze certificatul de handicap.Multum esc !
Postat la
%b %21, %2017
Postat de
panait mircea
restante
Daca primaria intarzie cu plata indemnizatiei de insotitor (un an) ce se poate face???


9
Postat la
%b %01, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Sfatuiti-va cu un avocat si chemati primaria in judecata pentru a o sili sa va plateasca drepturile.
Postat la
%b %22, %2017
Postat de
Valerian
soldati cu handicap
Numele meu este Valerian, am 31 de ani si de 10 ani fac dializa, mentionez boala aparuta in timpul si exercitarii stagiului militar; asa este mentionat in documente... dupa 10 luni si 29 de zile. De ce aceasta categorie nu beneficiaza de nici o lege pentru a primi un spor la pensie? La mine sa facut un abuz. Unde ma pot adresa sau cu cine pot discuta sau ce legi apara un soldat ?
Postat la
%b %03, %2017
Postat de
cornel
plata servicii azil
Buna ziua,
Am o sora diagnosticata cu schizofrenie si este internata de cativa ani buni la azilul sau sanatoriul din calinesti prahova. Am fost sunati de un asistent social si ne-a anuntat pe toti fratii ca trebuie sa trimitem adeverinte cu veniturile noastre si ca trebuie sa platim o parte din cheltuielile de intretinere deoarece indemnizatia primita nu acopera aceste costuri. Mi s-a spus ca este o lege data in 2016.

Este legal sau este un abuz?
Postat la
%b %07, %2017
Postat de
iordache ionel
pensie
Buna ziua as dori si eu cateva informati.. m-am pensionat pe caz de boala si mi-a dat gradul 2, am tbc-mdr+virusul b si primesc o pensie de 400 lei. As dori daca am dreptul sa o fac si pe cea de handicap
Postat la
%b %10, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Incarcati. Cereti o evaluare la comisie si in functie de afectare aveti sansa sa obtineti si indemnizatie de handicap.
Postat la
%b %13, %2017
Postat de
ionela
intrebare
Buna ziua
Sunt in concediu medical de un an de zile cu diag neoplasm si am certificat de handicap grav cu asistent personal. Pot beneficia si de concediu medical pentru salariu si de indemnizatie de asistent , pana la un an si jumatate de concediu medical. Pot fii si in functie de conducere? Va multumesc
Postat la
%b %17, %2017
Postat de
Petru D.
Raspuns
Buna ziua

Programati-va la Comisia de handicap de la DGASPC . In functie de afectarea de care suferiti puteti obtine o indemnizatie de persoana cu handicap , eventual si insotitor platit cu salariul minim pe economie.

Drepturile de persoana cu handicap sunt concomitente cu cele de angajat, dvs putand beneficia de concediile medicale stabilite de medici.
Ocuparea unei functii de conducere nu este impiedicata de certificatul de handicap
Postat la
%b %17, %2017
Postat de
Bogdan nicolae nefer
Indemnizatia de insotitor
Am si eu o intrebare : in present beneficiez de indemnizatie de insotitor de la casa de pensii cea prevazuta la art. 77 si vreau sa trec la indemnizatia de insotitor de la d.g.a.g.s.p.c. Cea prevazuta la art.43
Intreb area este urmatoarea : mi se va afecta cuantumul pensiei sau pensia va ramane la fel si se va schimba doar quantumul indemnizatiei de insotitor.
Postat la
%b %09, %2017
Postat de
Nycos
Scutire impozit salar
Buna ziua. Parintii angajati si care au in intretinere copil cu handicap grav beneficiaza de scutirea impozitului la salariu?
Postat la
%b %09, %2017
Postat de
Floricica
Asistent personal fara spor de vechime?
Sunt Ioana din Olt si sunt asistent personal pentru soacra mea. La incadrare au refuzat sa calculeze vechimea in munca, spunandu-mi ca nu am dreptul. Nici macar acum in baza legii 250/2016 nu mi-au calculat salariul corespunzator. In loc de salariul de baza cu gradatia 3, primesc salariul de baza cu gradatia 0. Am dreptul sau nu sa primesc sporul de vechime si salariul de baza conform gradatiei corespunzatoare ? Daca da, mai pot primi din urma diferenta care nu mi-a fost data? Ce trebuie facut?
Postat la
%b %30, %2017
Postat de
Constantin Ionela
zburatul cu avionul
Buna ziua! Sunt o persoana cu handicap accentuat, am epilepsie si fac cam 3 crize pe luna. Doresc sa stiu daca am voie sa merg cu avionul intr-o tara UE (orice companie), iar daca am, care imi sunt drepturile. Va multumesc frumos!
Postat la
%b %01, %2017
Postat de
ina
INFORMARE
Guvernul Mihai Tudose a adoptat, vineri, în cadrul primei şedinţe a acestui Cabinet, OUG de modificare a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care prevede creşterea indemnizaţiei la 640 pentru cei care suferă de un handicap grav şi la 480 pentru cei cu handicap accentuat, măsura urmând a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018. Actul normativ mai stabileşte ca prioritate angajarea în muncă a acestor persoane în procent de 4% din numărul total de angajaţi din instituţiile şi firmele cu peste 50 de salariaţi. De asemenea, în cazul copiilor cu handicap grav, certificatul acestora va fi valabil până la împlinirea vârstei de 18 ani, fără să fie necesar să se mai prezinte periodic la comisiile de evaluare. Potrivit OUG, 717.502 persoane beneficiază de o formă de sprijin financiar sub forma prestaţiei sociale (persoanele cu handicap uşor nu beneficiază de prestaţii sociale şi nici persoanele aflate într-un serviciu public rezidenţial – centru rezidenţial). „În ultimii ani, costurile de trai s-au modificat considerabil, iar acest aspect îl resimţim fiecare dintre noi, în special persoanele din grupuri vulnerabile, cum sunt persoanele cu dizabilităţi. În momentul de faţă, este practic imposibil să trăieşti cu o sumă de 349 de lei pe lună, cum este cazul persoanelor cu handicap grav sau 243 de lei pe lună, cum este cazul persoanelor cu handicap accentuat”, se mai arată în actul normativ. Astfel, una din măsurile urmărite prin OUG este de a creşte „semnificativ” valoarea prestaţiei de care beneficiază
CEI CARE AVETI NEVOIE DE CARUCIOARE SAU SCUTECE POT SA DAU INFORMATII CUM SE OBTINE GRATIS, 0765911715
Postat la
%b %03, %2017
Postat de
Razvan C
Spor de 15% la salariu de incadrare
Buna ziua
In legatura cu o informatie aparuta in presa legata de legea salarizarii unitare(articol ul din presa):Comisia de muncă a Senatului a revenit miercuri seară asupra articolului 22 din Legea salarizării, pe care îl respinsese anterior şi care prevedea acordarea unui spor de 15% la salariu pentru persoanele cu handicap vizual grav sau accentuat, şi l-a aprobat, stabilind ca toate persoanele cu handicap grav sau accentuat să beneficieze de acest spor, nu numai cele cu handicap vizual, urmând ca Guvernul să stabilească, prin hotărâre, categoriile de handicap.

Intrebarea Mea este urmatoarea: Acel spor de 15% va fi acordat de angajator, angajatului persoana cu handicap sau de stat prin intermediul unei institutii abilitate in acest sens??
Tin sa mentionez ca sunt angajat in sectorul privat si sunt persoana cu handicap grav fara asistent personal, prin urmare daca legea va fi promulgata angajatorul va fi obligat sa-mi acorde acel spor de 15% la salariul de incadrare??
imi puteti oferi o clarificare in acest???
Postat la
%b %21, %2017
Postat de
IULIANA P
legea 153/2017 art.22
Buna, si eu sunt in situatia ta, lucrez la privat, grad de handicap accentuat si nici eu nu am primit un raspuns in sensul asta. Ce am inteles, citind legea, se refera doar la persoanele cu handicap bugetare. Asta ar fi discriminare pe fata. Ce il obliga pe angajatorul privat sa-ti acorde cei 15% la salariu? Nu stiu cine ne poate lamuri.
Postat la
%b %25, %2017
Postat de
Dobocan Alexandra
Parcare de resedinta
Buna seara,
Care sunt conditiile ca o persoana cu handicap grav, cu insotitor, sa beneficieze de parcare de resedinta?
Daca persoana cu handicap nu poate sa conduca, inseamna ca nu are nevoie de masina? In conditiile in care este dependent de masina sotiei pt ca merge lunar la spital nu poate beneficia de loc de parcare?
Postat la
%b %01, %2017
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Persoana cu handicap are dreptul la parcare de resedinta.

Adresati-va serviciului de la primarie care se ocupa de parcari . Aveti nevoie de copii ale certificatului de handicap, buletin, talonul auto cu ITP valabil.
Postat la
%b %13, %2017
Postat de
BALTOI CONSTANTIN
Va rog sa ma ajutati
Buna ziua. Am handicap gradul 2 accentuat din anul 2006. Sant scutit de la plata impozitului pe casa si curte? Va multumesc!
Postat la
%b %28, %2017
Postat de
Mihaila
Rog sa ma ajutati cu un raspuns
Sunt pers.cu handicap lucrez la o firma privata,am gr 2, ce pot face ca sa obtin un program redus de munca? Mentionez ca seful ma obliga sa muncesc zilnic peste program cam 1sau1,30ore peste program,daca refuz ma ameninta ca imi ia masina de serviciu ceace e cam neplacut ca am de facut zilnic o naveta de 47km..Invatatim a ce pot face Vam mai trimis aseara un msg azemanator varog din suflet raspundeti.mult umesc
Postat la
%b %12, %2017
Postat de
Elena c
Pensie
Bună ziua, pot să mă pensionez mai repede dacă am grad de handicap accentuat? Lucrez la stat de 20 ani... și lămuriți-mă și cu indemnizația de 15%. Va mulțumesc mult.
Postat la
%b %06, %2018
Postat de
Sindrestean
Salariu
Buna sunt persoana cu dizabilitate gradul 2 accentuat permanent nerevizuibil cu drept de munca, muncesc la o firma unde am salariul minim pe economie, nu inteleg o chestie acuma cu marirea de salar la 1900 eu cat ar trebui sa iau salariu?
Postat la
%b %06, %2018
Postat de
MARIANA T.
impozit
Buna ziua,
Va rog,daca fetita mea 12 ani -handicap grav este proprietara unei case cu teren si o parte din casa o inchiriaza din banii obtinuti pe chirie trebuie sa plateasca statului impozit? cat trebuie sa plateasca?benef iciaza de o reducere?
Ar fi normal sa nu trebuiasca sa plateasca nici un impozit,este o sursa de supravietuire,n u o afacere din care se poate imbogati.
Multumesc mult!
Postat la
%b %18, %2018
Postat de
Gigel
PENSIE URMAS + INVALIDITATE
Bună ziua.
Vă deranjez cu o întrebare.
Dacă am pensie de urmaș, pot beneficia totodată de pensia de invaliditate (medicală) ?
Sau ce alte beneficii pot fii cumulate cu pensia de urmaș având în vedere că sunt persoană cu handicap grad I permanent .
Vă mulțumesc anticipat !
Postat la
%b %23, %2018
Postat de
RamonaS
o intrebare
Buna ca si persoana cu grad de handicap accentuat am nascut recent, daca beneficiez de indemnizatie de crestere copil mai beneficiez si de sprijin lunar 0 la 7 ani sau doar dupa ce mi se termina indemnizația dupa cei 2 ani sau deloc?sau daca mai am ceva drepturi ca si mamica cu grad de handicap
Postat la
%b %26, %2018
Postat de
Radu
Intrebare
Bună ziua!
Situația mea este urmatoarea: în aprilie 2016 am fost diagnosticat cu tumora hipofizar voluminoasa, am fost operat de 2 ori, pe cap și prin nas, mi-au scos ~60% din volumul ei, am avut foarte multe complicații după prima operatie: cecitate permanenta ochi drept, accident vascular cerebral, tromboembolism pulmonar bilateral sever, insuficienta tireo-cortico-g onadotropa aflata sub tratament permanent. Va rog sa-mi spuneți dacă am șanse șanse dobândesc certificatul de handicap. Mulțumesc!
Postat la
%b %28, %2018
Postat de
Mona si Dan
Raspuns
Dumneavoastra aveti multe certificate medicale care dovedeste afectiunile . Toate aceste dovezi xeroxati-le si atasati-le la Cererea de incadrare in grad de dizabilitate/ handicap pe care o depuneti la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din judetul in care locuiti.
Veti fi examinat/ expertizat si veti primii un raspuns in baza Legii 448/ 2006.
Postat la
%b %29, %2018
Postat de
pana elena camelia
pensia de invaliditate
buna ziua! as dori sa ma ajutati si pe mine cu o problema legata de o persoana cu handicap grav cu asistent personal care beneficiaza de o indemnizatie lunara de 340 lei. As dori sa stiu daca mai poate beneficia si de o pensie de invaliditate, deoarece casa de pensii din Craiova jud dolj spune ca nu mai poate beneficia, deorece s-a dat legea 103 din 20.12.2017 cum ca nu mai beneficiaza de acest drept. MULTUMIM!
Postat la
%b %09, %2018
Postat de
ivan dobrita
intrebare
Buna ziua, va rog frumos as dori sa stiu... sunt pensionara la limita de virsta si am lucrat ca asistent personal pentru fica mea persoana cu handicap gr 1 cu asistent personal la primaria sector 5 pina pe 30 01 2018, cind am fost chemata pentru a-mi semna demisia pentru ca mi-au zis ca nu au bani sa ma plateasca.AU procedat corect deoarece fica mea este nedeplasabila si are nevoie de ingrijire permanent. Daca nu au procedat corect ce trebuie sa fac ?
Postat la
%b %20, %2018
Postat de
DaniN
Raspuns
Buna ziua, este un abuz din partea primariei. Nu semnati. Amenintati cu chemarea in instanta. Sau formulati o interpretare MMuncii in care prezentati cazul dv. Cu raspunsul lor, va prezentati la primaria sector 5.
Nu ei va platesc, banii vin de la bugetul statului pt. insotitorii sau asistentii persoanelor cu handicap grav.
Detalii https://www.prostemcell.ro/social/primariile-obligate-de-a-angaja-si-salariza-asistenti-personali.html
Postat la
%b %07, %2018
Postat de
vladone
AMANARE
OUG 91 nu a reglementat acordarea sporului de 15% la salariu pentru toate persoanele cu handicap grav si accentuat. La comisie s-a dat rezolutia ca trebuie sa apara HG care reglementeaza toate categoriile de personal care beneficiciaza de acest spor pana la data de 1septembrie 2018. Uite asa, din septembrie pana la sfarsitul anului nu mai sunt decat 3 luni. Iarasi bataie de joc si lipsa de respect pentru acesta categorie nefericita. OFFF DOAMNE
Postat la
%b %08, %2018
Postat de
mihai2
Nelamurire
Dar s-a reglementat pentru cei cu handicap nevazator. Daca tot ne luam certificatele si salariile pe baza acelorasi legi, aici guvernul nu discrimineaza? Acordand drepturi unora si altora ba.
Postat la
%b %25, %2019
Postat de
DanN
Rasp
Este vorba de HG 751/2018, publicata in MO in 25.09.2018
Postat la
%b %12, %2018
Postat de
Radio Plaja Cristian
drept de locuinta cumparata
persoanele cu handicap mintal nu poate avea dreptul sa isi cumpere un imobil chiar daca ar avea banii chiar daca acesta se afla sub curator si curatorul nu poate cumpara o locuinta pe numele persoanei cu handicap sa beneficieze de scutirea taxei de impozit si salubritate, adica noi cand nu mai avem rude sau neamuri sau parintii nu avem drept de a mosteni sau testament sau o locuinta cumparata, ma arunca in centre de plasament ca persoana adulta la 39 ani din casa parinteasca dupa decesul parintilor si a rudelor, nu avem drepturi de a semna acte juridice si cand schimbi buletinul risti sa ramai fara el cand nu mai sunt parintii sau neamurile, adica se poate asa ceva, judecatoria petrosani nu imi da dreptul la o locuinta pe numele meu daca mi-l cumpara tatal curatorul. aste e o discriminare fata de persoanele cu handicap, desi zice ca au toate drepturile, instanta a respins cererea de cumparare unui imobil pe numele persoanei cu handicap
Postat la
%b %23, %2018
Postat de
Cruceru Adrian
Spor 15 % angajat la Privat
Buna seara, as dori sa imi spuneti daca sporul de 15% pentru persoanele cu handicap accentuat,se acorda numai celor angajati la stat sau si la privat. Eu sunt angajat la privat si mi-au spus ca nu beneficiez. As dori un raspuns concret, explicativ (beneficiez sau nu), daca da ce lege, articol. Va multumesc
Postat la
%b %04, %2019
Postat de
DanN
Rasp
Sporul de 15% se acorda doar persoanelor cu handicap grav sau accentuat care lucreaza in sectorul bugetar, nu si celor care lucreaza in sectorul privat.
Postat la
%b %04, %2019
Postat de
Radu Catalin
Spor 15%
Buna seara, as dori sa imi spuneti daca sporul de 15% pentru persoanele cu handicap accentuat,se acorda si celor de la privat? Multumesc
Postat la
%b %25, %2019
Postat de
DanN
Rasp
Nu, doar bugetarii primesc acei 15% la salariu
Postat la
%b %09, %2019
Postat de
ALINA.S
Spor 15% doar pt asistent personal profesionist?
Bună. Imi puteți spune va rog dacă, sporul de 15% este pt toți asistenții personali sau numai pentru asistenții personali profesioniști . Mulțumesc mult
Postat la
%b %25, %2019
Postat de
DanN
Rasp
"Persoanele care, în conformitate cu certificatul de încadrare în grad de handicap, sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevăzut de art. 86 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariu l de funcţie/indemni zaţia de încadrare, prevăzut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare."
Este vorba de HG 751/2018, publicata in MO in 25.09.2018
Postat la
%b %22, %2019
Postat de
RO282301766
vasilearion1957@gmail.com
Buna ziua! Va rog sa imi spuneti care este salarul pt. asistentul personal cu contract prin primarie , incepand cu 1 ian. 2019., gradatie 5.Va multumesc!
Postat la
%b %25, %2019
Postat de
DanN
Rasp
Gradatia 5 - 2.479 lei brut si 1.484 lei net.
Plus 347 lei indemnizatia de hrana.
Postat la
%b %31, %2019
Postat de
Cristina R.
Insotitor
O persoană care are certificat de handicap gradul 1 fără însoțitor, poate opta pentru însoțitor?
Postat la
%b %02, %2019
Postat de
costea
Nedumerire!
Ati putea, va rog frumos,sa ma dumiriti si pe mine de la ce data si DACA o sa intre EFECTIV in plata sporul de 15 % acordat salariatilor din domeniul bugetar care au un certificat de handicap grav si care muncesc program normal de 8 ore pe zi,conform Hotararii de Guvern 751/2018 in vigoare de la 25 septembrie?Ment ionez ca nici pana la aceasta data ( 02.02.2019 )nu s-a pus in aplicare aceasta hotarare si nu am primit acest drep t!Va multumesc anticipat !
Postat la
%b %08, %2019
Postat de
Carmen Botan
termenul preexistent sau dobandit
Sunt nascuta in 1955 si sunt absolventa a Facultatii de Stiinte Economice Iasi, pe care am facut-o la zi intre anii 1975-1979.Stagi ul total de cotizare realizat este de 40 ani 6 luni si 27 zile, din care in sistemul public , in conditii normale de munca 33 ani 9 luni 6 zile si perioade asimilate 6 ani , 2 luni si 27 zile, stagiu aferent perioadelor de incapacitate temporara de munca 6 luni si 24 zile.
Am dobandit Boala Parkinson prin anul 1990, dar luata in evidenta la Clinica de Neurologie Iasi am dovezi de iesire din spital cu acest diagnostic din 1995.Se stie ca pe vremea comunismului era o rusine sa fii bolnav, mai ales de Parkinson, asa ca am ascuns aceasta boala , am luat un tratament continuu si am mers mai departe.Din data de 12.01.2013-31.0 5.2013 am avut Concediu medical , iar apoi am avut pensie de invaliditate, pana la indeplinirea varstei de pensionare, cand mi s-a dat automat pensie pentru limita de varsta.Certific at de handicap am din data de 20.03.2013, am avut pe 12 luni cu grad mediu, apoi anul urmator mi s-a acordat grad accentuat permanent.
Nu are rost sa va spun cu ce greutate am facut accest serviciu, si mai ales cand ma enervam cum ma manifestam(trem or) , ma ascundeam sa nu vada colegii, iar apoi mersul , se vedea boala de la o posta, dar am mers inainte.
Am inteles ca de pe 10.01.2019 intra in vigoare Hotararea Curtii Constitutionale , cu privire la inlocuirea termenului de preexistent cu ulterior.Intreb area mea este:beneficiez de reducerea varstei de pensionare pe baza datelor de mai sus?
Cu stima,
Postat la
%b %13, %2019
Postat de
Darie Liliana
Intrebare
Va rog sa-mi spuneti daca este legal ca unitatea sanitara bugetara la care lucrez sa nu-mi acorde sporul de 15% pentru handicap, conform certificatului de handicap. In luna octombrie 2018 mi-a fost acordat apoi au spus ca nu am dreptul si sa ma adresez in instanta.
Multumesc.
Postat la
%b %14, %2019
Postat de
Petru
Raspuns
Buna ziua

Solicitati in scris institutiei sa va acorde sporul. Sunt obligati sa motiveze in scris de ce nu aveti dreptul.

Cu raspunsul lor adresati-va Inspectiei de munca si puteti ci consulta un avocat.
Postat la
%b %19, %2019
Postat de
Georgescu Daniela
Intrebare
Buna ziua ! Sunt o persoana cu grad de handicap accentuat si in urma unui consult de specialitate recent mi s-a spus ca am suferit un preinfarct si este necesara montarea unui stent. Trebuie intai sa fac o coronografie. M-am informat si am vazut ca aceasta coronografie costa foarte mult pentru venitul meu lunar (aprox. 1000 lei)....in jur de 700-800 de lei. As dori sa-mi raspundeti daca pot beneficia de gratuitate sau compensare partiala a costurilor acestei analize si a interventiei medicale de montare a stentului.
Postat la
%b %24, %2019
Postat de
Mona si Dan
Raspuns
Adresati aceasta intrebare Casei de Asigurari de Sanatate din judetul in care aveti domiciliul. Aratati-le copie de pe Certificatul in incadrare in grad de dizabilitate/ha ndicap !
Postat la
%b %03, %2019
Postat de
ENESCU GEORGETA
Acte necesare
1. Va rog sa-mi spuneti ce acte sunt necesare pentru scutire de la impozit mijloc de transport propriu/proprie tate pentru o persoana cu grad de handicap accentuat din sectorul 5 Bucuresti
2. in sectorul 5 beneficiez si de scutire de la plata rovinietei?

Adauga comentariu

Codul de securitate
Actualizează

Prin accesarea acestui site, ești de acord cu faptul că folosim cookies .